Yayınlar

Sıra Yazar Yayın Yılı Metin Adı Yayın Evi Metin Türü
1 Ali Rıza ABAY - Serdal FİDAN 2008 DÎVÂNU LUGÂTİT-TÜRK`TE GEÇEN TÜRK AİLE YAPISINA İLİŞKİN BAZI KAVRAMLARIN GÜNÜMÜZ ANADOLU COĞRAFYASINDA DA KULLANILDIĞINA DAİR SOSYOLOJİK BİR ANALİZ ULUSLARARASI KÂŞGARLI MAHMUD SEMPOZYUMU 17-19 EKİM 2008 Bildiri
2 Alimcan İNAYET 2008 DÎVÂNU LUGÂTİT-TÜRKTEKÎ ŞİİRLERİN EDEBÎ SANATLAR YÖNÜNDEN TAHLİLİ ULUSLARARASI KÂŞGARLI MAHMUD SEMPOZYUMU 17-19 EKİM 2008 Bildiri
3 Aliye ÇINAR 2008 DÎVÂNU LUGÂTİ`T TÜRK`TE `BİLGE` KAVRAMI ULUSLARARASI KÂŞGARLI MAHMUD SEMPOZYUMU 17-19 EKİM 2008 Bildiri
4 Ayşe DUVARCI 2008 DÎVÂNU LUGÂTİT-TÜRKTE KADIN TERMİNOLOJİSİ HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME ULUSLARARASI KÂŞGARLI MAHMUD SEMPOZYUMU 17-19 EKİM 2008 Bildiri
5 Bahadır GÜNEŞ 2008 DÎVÂNU LUGÂTİT-TÜRKTE ASKERÎ KELİME VE TERİMLER ULUSLARARASI KÂŞGARLI MAHMUD SEMPOZYUMU 17-19 EKİM 2016 Bildiri
6 Berdi SARIYEV 2013 MAHTUMKULU SÖZLÜKLERİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER VI. ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU BURSA 4-7 Aralık 2013 1. CİLT Bildiri
7 Bilge SEYİDOĞLU 2007 DİVANU LÜGAT-ÎT-TÜRK, İSKENDERNAME-ZÜLKARNEYN, GILGAMIŞ KAŞGARLI MAHMUT VE TÜRK DÜNYASININ DİLİ, EDEBİYATI, KÜLTÜRÜ VE TARİHİ Bildiri
8 Birol AZAR 2008 ESKİ TÜRK İNANÇ SİSTEMİ VE DÎVÂNU LUGÂTİT- TÜRKTEKİ YANSIMALARI ULUSLARARASI KÂŞGARLI MAHMUD SEMPOZYUMU 17-19 EKİM 2008 Bildiri
9 Birol İPEK 2008 DÎVÂNU LUGÂTİT-TÜRKTE SÖZCÜK TÜRÜ OLARAK EDATLAR ULUSLARARASI KÂŞGARLI MAHMUD SEMPOZYUMU 17-19 EKİM 2008 Bildiri
10 Çiğdem TOPÇU 2010 TÜRKÇEDE FİİLİMSİ KATEGORİSİNE BAĞLI SIFAT-FİİLLERİN BİR SÖZLÜK MADDESİ OLARAK ELE ALINIŞI III.ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU 16-18 ARALIK 2010 İZMİR Bildiri
11 Ekrem Çauşeviç 2008 AVRUPA`DA BASILAN İLK TÜRKÇE ALINTILAR SÖZLÜĞÜ III. ULUSLARARASI BÜYÜK TÜRK DİL KURULTAYI (25-28 Eylül 2008) Bildiri
12 Erdoğan BOZ 2007 DÎVÂNU LÜGÂTİ`T-TÜRK`TE BELİRLİ VE BELİRSİZ NESNE YAPILARI KAŞGARLI MAHMUT VE TÜRK DÜNYASININ DİLİ, EDEBİYATI, KÜLTÜRÜ VE TARİHİ Bildiri
13 Ersin TERES 2008 DÎVÂNU LUGÂTİ`T-TÜRK`TE SPOR VE OYUNLARLA İLGİLİ BAZI TERİMLER ÜZERİNE ULUSLARARASI KÂŞGARLI MAHMUD SEMPOZYUMU 17-19 EKİM 2012 Bildiri
14 Esra KARAKUŞ TAYŞİ 2008 DÎVÂNU LUGÂTİT-TÜRKTE YER ALAN ATASÖZLERİ VE BU ATASÖZLERİNİN GÜNÜMÜZDEKİ KULLANIM ALANLARI ULUSLARARASI KÂŞGARLI MAHMUD SEMPOZYUMU 17-19 EKİM 2013 Bildiri
15 Hasan AKTAŞ 2008 GLOBAL ŞİİR VE CİNSİYETSİZLİK MERKEZLİ OLARAK LALE MÜLDÜR`ÜN DİVANÜ LÜGÂT-İT TÜRK ADLI ESERİNDE KİMLİK SORUNU ULUSLARARASI KÂŞGARLI MAHMUD SEMPOZYUMU 17-19 EKİM 2008 Bildiri
16 Hasan Ali ESİR 2008 DÎVÂNU LUGÂTİ`T-TÜRKTE VE DÎVÂN ŞİİRİNDE TÜRK İMAJI ULUSLARARASI KÂŞGARLI MAHMUD SEMPOZYUMU 17-19 EKİM 2008 Bildiri
17 İsmail Parlatır 2008 TARİHİ SEYRİ İÇİNDE SÖZLÜKÇÜLÜĞÜMÜZÜN SORUNLARI III. ULUSLARARASI BÜYÜK TÜRK DİL KURULTAYI (25-28 Eylül 2008) Bildiri
18 Keziban TEKŞAN 2013 SINIF ÖĞRETMENLERİNİN OKUL SÖZLÜĞÜ KULLANMA KONUSUNDAKİ TUTUM ve DAVRANIŞLARI VI. ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU BURSA 4-7 Aralık 2013 2. CİLT Bildiri
19 Lindita XHÂNARİ (LATİFİ) 2013 ARNAVUTÇA SÖZLÜKLERDE TÜRKÇE ALINTILAR ve SEMANTİK İNCELEMESİ VI. ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU BURSA 4-7 Aralık 2013 2. CİLT Bildiri
20 Mehmet Canbulat 2007 DİVÂN-I LÜGATİ ` T-TÜRK`TE ZAMAN KAVRAMI ll.yy. da Türklerde Zaman KAŞGARLI MAHMUT VE TÜRK DÜNYASININ DİLİ, EDEBİYATI, KÜLTÜRÜ VE TARİHİ Bildiri
21 Memmedali BABAŞLI 2007 DÎVÂNÜ LÜGATİ`T -TÜRK VE TÜRKÜN AHLAKİ DEĞERLERİ KAŞGARLI MAHMUT VE TÜRK DÜNYASININ DİLİ, EDEBİYATI, KÜLTÜRÜ VE TARİHİ Bildiri
22 Naciye Yıldız 2008 HAKERİ`NİN KIBRIS TÜRKÇESİ SÖZLÜĞÜNDEN HAREKETLE STANDART TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE KULLANILMAYAN TÜRKÇE KELİMELER III. ULUSLARARASI BÜYÜK TÜRK DİL KURULTAYI (25-28 Eylül 2008) Bildiri
23 Nariye SEYDAMETOVA 2008 Kırım-Tatar Lehçesinin Rusça-Tatarca Sözlüğü Dil Araştırmaları Ulusal Hakemli Dergi Tanıtım
24 Ömer Soner HUNKAN 2008 DÎVÂNU LUGÂTİT-TÜRKTE HİYERARŞİK UNVANLAR ULUSLARARASI KÂŞGARLI MAHMUD SEMPOZYUMU 17-19 EKİM 2008 Bildiri
25 Ramazan Çakır 2007 DİVAN`I LÜGAT İT TÜRK`TE VE DEDE KORKUT DESTANINDA ÖĞÜT, ALKIŞ VE AND GELENEĞİ KAŞGARLI MAHMUT VE TÜRK DÜNYASININ DİLİ, EDEBİYATI, KÜLTÜRÜ VE TARİHİ Bildiri
26 Seyran GAYIBOV 2008 DÎVÂNU LUGÂTİ`T-TÜRK`TE TÖRE ULUSLARARASI KÂŞGARLI MAHMUD SEMPOZYUMU 17-19 EKİM 2010 Bildiri
27 A. A. ROMASKEVİÇ 1934 Yeni Çağatay - Fars lügati İstanbul Üniversitesİ Türkiyat Mecmuası Makale
28 A. Deniz ABİK 2010 Derleme Sözlüğü`nde İkinci Kelimesinin Başında s- Bulunduran Tekrarlar ve Başka Seslerle Benzer Diğer Tekrarlar Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türkoloji Dergisi Makale
29 A. Melek ÖZYETGİN 2004 Wu-T`i Ch`ing-Wen-Chien: Ch`ing Sülâlesi Dönemine Ait Bir Sözlük Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu 8-10 Mayıs 2002 Bildiri
30 A. P. COWİE 2004 Uygulamalı Bir Dil Bilimi Alanı: Sözlük Bilimi Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Makale
31 Abdullah BAĞDEMİR 2013 DlVÂNÜ LÜĞÂTİ`T-TÜRK ADI ÜZERİNE VI. ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU BURSA 4-7 Aralık 2013 1. CİLT Bildiri
32 Abdullah Battal TAYMAS 1954 DÎVANÜ LÜGATİ`T-TÜRK TERCÜMESİ İstanbul Üniversitesİ Türkiyat Mecmuası Tanıtım
33 Abdullah DAĞTAŞ 2014 ORTAOKUL 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ELEKTRONİK SÖZLÜKLERE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi Makale
34 Abdullah HARMANCI 2011 Edebiyatımızda Bir İlk: Öykücüler Sözlüğü Hüseyin Su-Ömer Lekesiz`in `Öykücüler ve Öykü Kitapları Sözlüğü` Üzerine Bir İnceleme Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi Makale
35 Abdullah KÖK 2002 Ali Şir Nevayi Muhakemetü`l-Lugateyn`i Bilge Dergisi Tanıtım
36 Abdullah KÖK 2002 Tarihi Karşılaştırmalı Bir Gramer ve Sözlük Denemesi Bilge Dergisi Tanıtım
37 Abdullah TAYMAS 1942 DİVANÜ LÜGAT - İT - TÜRK TERCEMESİ İstanbul Üniversitesİ Türkiyat Mecmuası Makale
38 Abdullah UÇMAN 2011 Rıza Tevfik`in Yarım Kalan Felsefe Lügati: Mufassal Kamus-ı Felsefe Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi Makale
39 Abdumurad TİLAVOV 2008 KÂŞGARLI MAHMUDUN DİVANÜ LUGATİT-TÜRK ESERİNDE ATLA İLGİLİ İNANÇLAR VE TERİMLER VI. ULUSLARARASI TÜRK DİLİ KURULTAYI BİLDİRİLERİ 20-25 EKİM 2008 -IV- Bildiri
40 Abdurrahman GÜZEL - Özay KARADAĞ 2010 TÜRKÇE EĞİTİMİ AÇISINDAN OKUL SÖZLÜKLERİ III.ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU 16-18 ARALIK 2010 İZMİR Bildiri
41 Abdurrahman ÖZKAN 2014 TÜRKÇE SÖZLÜK`TEKİ KISALTMA GRUPLARI Arayışlar İnsan Bilimleri Araştırmaları Makale
42 Abdurrahman TARİKTAROĞLU 2000 TÜRKÇE SÖZLÜK ÜZERİNE A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Makale
43 Abdülbaki ÇETİN 2000 Etimolojik Sözlüklerimiz ve `Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü` Bilge Dergisi Tanıtım
44 Abdülkadir İNAN 1935 Çuvaş dili lügati İstanbul Üniversitesİ Türkiyat Mecmuası Tanıtım
45 Abdülkadir İNAN 1935 Yakut dili lügati İstanbul Üniversitesİ Türkiyat Mecmuası Tanıtım
46 Abdülkadir İNAN 1953 Divanü Lugatit Türk`te Datif Hali Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Makale
47 Abdülkadir İNAN 1969 DİL KURUMU`NUN TÜRKÇE SÖZLÜĞÜ ve TÜRKÇE İkinci Dil Kongresi ve Akademi Bildiri
48 Adem AYDEMİR 2013 Divanü Lûgati`t-Türk`te Örtmece Sözcükler Üzerine Int. Journal of Language Academy Makale
49 Adem AYDEMİR 2014 Divanü Lûgati`t-Türk`te İnsan Vücuduna Ait Sözcükler Int. Journal of Language Academy Makale
50 Adem AYDEMİR 2015 Divanü Lûgati`t-Türk`te Astronomiye Dair Sözcükler Int. Journal of Language Academy Makale
51 Adem AYDEMİR 2015 Divanü Lügat-it-Türk`te `Ağlamak` ve `Gülmek` Int. Journal of Language Academy Makale
52 Adem AYDEMİR 2015 Divanü Lügati`t-Türk`te Meteoroloiye Dair Sözcükler Int. Journal of Language Academy Makale
53 Adem AYDEMİR 2015 Divanü Lûgati`t-Türk`te Ahlâksız Tiplerle İlgili Sözcükler Int. Journal of Language Academy Makale
54 Adem AYDEMİR 2012 KUTADGU BİLİG VE DİVANÜ LUGATİ`T TÜRK`E GÖRE `SAÇSAKAL` KÜLTÜRÜ ÜZERİNE Turkısh Sudies Makale
55 Adem AYDEMİR 2013 DİVANÜ LUGATİT TÜRKTE PROBLEMLİ İKİ CÜMLE ÜZERİNE Turkısh Sudies Makale
56 Adem AYDEMİR 2014 DİVANÜ LÜGATİ`T-TÜRK`E GÖRE İNSANLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLERDE NEZAKET Uluslararası TEKE Dergisi Makale
57 Adem BALABAN- Aida EKREM 2013 Arnavutluk`taki Dilde Sadeleştirme Çalışmalarında Metin Altı Sözlüklerin Fonksiyonu Uluslararası Dil ve Edebiyat Çalışmaları Konferansı `Balkanlarda Türkçe` 2. cilt Bildiri
58 Adem CEYHAN 2011 Bazı Yazma ve Basma Türk Atasözü Derlemeleri Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi Makale
59 Adem İŞCAN 2007 DİL VE ANA DİL OLARAK TÜRKÇE ÜZERİNE Erciyes Dergisi Makale
60 Adem TERZİ 2005 Çocuk Oyun ve Oyuncak Terimleri Sözlüğü Bilge Dergisi Tanıtım
61 Adile YILMAZ ANIL 2007 DİVAN Ü LÜGATİ`T TÜRK VE TÜRK KÜLTÜRÜNDE KONUKSEVERLİK KAŞGARLI MAHMUT VE TÜRK DÜNYASININ DİLİ, EDEBİYATI, KÜLTÜRÜ VE TARİHİ Bildiri
62 Adnan BİNYAZAR 1967 Devrim Işığı`nda Püsküllüoğlu`nun Sözlüğü Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Tanıtım
63 Adnan İNCE 2010 NÎMETULLÂH LÜGATıNİN METÎN KURULUŞU ÜZERÎNE Türkiye`de ve Dünya`da Sözlük Yazımı ve Araştırmaları Uluslar Arası Sempozyumu Bildiri
64 Adnan İnce 2008 NİMETULLAH LÜGATİ III. ULUSLARARASI BÜYÜK TÜRK DİL KURULTAYI (25-28 Eylül 2008) Bildiri
65 Adnan KARADÜZ 2009 SÖZLÜK, SÖZCÜK ANLAMI VE ÖĞRENME ÜZERİNE Turkısh Sudies Makale
66 Agah Sırrı LEVEND 1957 TÜRKÇE SÖZLÜK ÜZERİNE Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Makale
67 Agah Sırrı LEVEND 1971 SÖZLÜKLERİMİZ Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Makale
68 Agah Sırrı LEVEND 1972 Türkçe-Farsça Sözlük Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Tanıtım
69 Agop DİLAÇAR 1973-1974 Rusça-Türkçe Sözlük Belleten Tanıtım
70 Agop DİLAÇAR 1972 Bir Sözlük Üzerine Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Tanıtım
71 Ahmet AKÇATAŞ 2009 KARAHANLICA İLK KURAN TERCÜMESİ SÖZLÜĞÜNÜN SÖZ DENİZİNDE BİR GEZİ Turkısh Sudies Makale
72 Ahmet B. Ercilasun 1999 KARŞILAŞTIRMALI TÜRK LEHÇELERİ SÖZLÜĞÜ ÜZERİNE ULUSLARARASI SÖZLÜKBİLİMİ SEMPOZYUMU 20-23 Mayıs 1999 Bildiri
73 Ahmet BASATEMUR 2013 SÖZLÜKBİRİMLERİN TANIMLANMASI BAĞLAMINDA TÜRKÇE SÖZLÜKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yüksek lisans tezi
74 Ahmet Bican ERCİLASUN 2008 Türkçe Verintiler Sözlüğü Dil Araştırmaları Ulusal Hakemli Dergi Tanıtım
75 Ahmet Bican ERCİLASUN 2008 Türkiye Türkçesindeki Türkçe Sözcüklerin Köken Bilgisi Sözlüğü Dil Araştırmaları Ulusal Hakemli Dergi Tanıtım
76 Ahmet Bican ERCİLASUN 2009 DÎVÂNÜ LÜGATİ`T-TÜRK VE UYGURLAR Turkısh Sudies Makale
77 Ahmet BÜYÜKAKKAŞ 2009 TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZ SÖZLÜKLERİ ÜZERİNE BİR DENEME Turkısh Sudies Makale
78 Ahmet CAFEROĞLU 1971 Uygurca - Rusça lügat İstanbul Üniversitesİ Türkiyat Mecmuası Tanıtım
79 Ahmet CAFEROĞLU 1972 XIII. yüzyıl Eski yazılı Kıpçak kaynaklarından «Türk-Arap sözlüğü» üzerine araştırmalar İstanbul Üniversitesİ Türkiyat Mecmuası Tanıtım
80 Ahmet DÖNGER 2009 SÖZLÜK KULLANMA EĞİTİMİNİN YABANCI DİL OLARAK ALMANCA ÖĞRENİMİNE ETKİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı Doktora tezi
81 Ahmet GÜNŞEN 2011 DÎVÂNU LUGATİ`T-TÜRK`TE `YAKLAŞMA` BİLDİREN FİİLLER Turkısh Sudies Makale
82 Ahmet GÜNŞEN 2007 DÎVÂNU LÜGATİ`T-TÜRK`TE GEÇEN SAVLARIN CÜMLE YAPISI I. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR KURULTAYI BİLDİRİLER CİLT III 9-15 Nisan 2006 Bildiri
83 AHMET HİLMİ İMAMOĞLU 1993 Farsça - Türkçe manzum sözlükler ve Şahidi`nin Sözlüğü (inceleme - metin) Atatürk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Doktora tezi
84 Ahmet KARADOĞAN 2004 Türkiye Türkçesinde Birleşik Eklerle Oluşturulmuş Sözlük Ögeleri Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Makale
85 Ahmet KARTAL 2007 Manzum Bosnaca-Türkçe Sözlük Üzerine Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Makale
86 Ahmet KOCAMAN 1998 Dilbilim, Sözlük, Sözlükçülük Kebikeç Dergisi Makale
87 Ahmet KOÇ 2008 DÎVÂNU LUGÂTİT-TÜRKTE EĞİTİMLE İLGİLİ TEMALAR ULUSLARARASI KÂŞGARLI MAHMUD SEMPOZYUMU 17-19 EKİM 2008 Bildiri
88 Ahmet TOPALOĞLU 2010 TÜRKÇE`DE GENEL ve ÖZEL SÖZLÜKLER ÎLE SÖZLÜK YAZIMI Türkiye`de ve Dünya`da Sözlük Yazımı ve Araştırmaları Uluslar Arası Sempozyumu Bildiri
89 Ahmet Turan SINAN 2010 TÜRKİYE`DE DEYİM SÖZLÜKÇÜLÜĞÜ Türkiye`de ve Dünya`da Sözlük Yazımı ve Araştırmaları Uluslar Arası Sempozyumu Bildiri
90 Ahmet Turan SINAN-Sezgin DEMİR 2015 Türkçe Öğretmen Adaylarının Sözlük ve Sözlük Kullanımına İlişkin Görüşleri 7. uluslararası dünya dili türkçe sempozyumu bildirileri 2. cilt Elazığ, 16-18 Ekim 2014 Bildiri
91 Ahmet Turan SİNAN 2010 Türkiye`de Deyimler Sözlüğü Türkiyede ve Dünyada Sözlük Yazılımı Bildiri
92 Ahmet Turan SİNAN- Sezgin DEMİR 2015 Türkçe Öğretmen Adaylarının Sözlük ve Sözlük Kullanımına İlişkin Görüşleri Int. Journal of Language Academy Makale
93 Ahmet TÜRKAN 2014 AHTERÎ`NİN YAHUDİLİK ve HIRİSTİYANLIK HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ ve AHTERÎ-İ KEBÎR SÖZLÜĞÜNDE BU DİNLERLE İLGİLİ GEÇEN KELİMELER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Dumlupınar Ünv. Sosyal Bilimler Dergisi Makale
94 Akartürk KARAHAN 2009 Divanu Lugati`t Türk Grameri I İsim Dil Araştırmaları Ulusal Hakemli Dergi Tanıtım
95 Akartürk KARAHAN 2013 CODEX CUMANICUS`TA ALT ANLAMLILIK (HYPONYMY) Karadeniz Araştırmaları Makale
96 Akartürk KARAHAN 2009 İLK TÜRK LEHÇELERİ SÖZLÜĞÜ: DĪVĀNU LUĠĀTİ`T-TÜRK`TE LEHÇELERİN SÖZ VARLIĞINA BİR BAKIŞ Turkısh Sudies Makale
97 Akartürk KARAHAN 2009 Osmanlı Dönemi Türk Sözlükçülüğü TÜBAR Tanıtım
98 Akartürk KARAHAN 2009 DÎVANU LUĞÂT-ÎT TÜRK`E GÖRE ÇÎĞİL LEHÇESİ VE KARÂHANLI YAZI DİLİ İLE İLİŞKİSİ Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Bilgi Şöleni Bildirileri 28-30 Mayıs 2008 Bildiri
99 Akartürk SALMAN 2002 Karaçay-Malkar Türkçesi Sözlüğü Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi Tanıtım
100 Akif İMANLI 2013 M. KÂŞGARLI DİVANI VE ŞERUR`UN TÜRK ETNOTOPONİMLERİ VI. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri III 20-25 Ekim 2008 Bildiri
101 Alfıya YUSUPOVA 2008 XX. YÜZYIL SÖZLÜKLERİNİ KARŞILAŞTIRMA BAKIMINDAN YAPILAN İNCELEMENİN BAZI SONUÇLARI VI. ULUSLARARASI TÜRK DİLİ KURULTAYI BİLDİRİLERİ 20-25 EKİM 2008 -IV- Bildiri
102 Alfîya YUSUPOVA 2012 XX. YÜZYIL SÖZLÜKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI BAKIMINDAN YAPILAN İNCELEMENİN BAZI SONUÇLARI IV.ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ 22-24 ARALIK 2011 MUĞLA 2. CİLT Bildiri
103 Ali AKAR 2014 Türk Sözlükbiliminde Tanımsız Bir Alan: Sövgü Sözleri Dil Araştırmaları Ulusal Hakemli Dergi Makale
104 Ali AKAR 2009 AĞIZ SÖZLÜKLERİ: YÖNTEM VE SORUNLAR -II- Turkısh Sudies Makale
105 Ali AKAR 2005 KAZAK TÜRKÇESİNDE KÖKTÜRKÇE SÖZLÜKSEL UNSURLAR Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi Makale
106 Ali AKAR - Ayşe GÜNAY 2015 DERLEME SÖZLÜĞÜNDE KARAÇAY-BALKAR TÜRKÇESİ SÖZ VARLIĞI Türük Dergisi Makale
107 Ali Avni ÖNEŞ 1959 Fransız Sözlük Ofisi Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Haber
108 Ali Avni ÖNEŞ 1959 Yeni Bir Özel Sözlük- Sağır- Dilsizler İçin Sözlük Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Haber
109 Ali Avni ÖNEŞ 1960 Yeni İngilizce-İbranice Sözlük Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Haber
110 Ali Avni ÖNEŞ 1962 4000 Yıllık Sözlük Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Haber
111 Ali Aycan KOLUKISA 2013 TARİHSEL BAKIŞ AÇISIYLA SÖZLÜK — Türkiye`deki Japonca Örneği Ankara Ünv. Dil Dergisi Makale
112 Ali Aycan KOLUKISA 2013 TARİHSEL BAKIŞ AÇISIYLA SÖZLÜK* — Türkiye`deki Japonca Örneği — TÖMER Dil Dergisi (Ankara) Makale
113 Ali BAYKAL 1967 Üç Sözlük Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Tanıtım
114 Ali ÇELİK 2008 DOĞUMUNUN 1000. YILINDA KÂŞGARLI MAHMUD, DÎVÂNU LUGÂTİT-TÜRK VE DÎVÂNU LUGÂTİT- TÜRK`TEKİ ATASÖZLERİNDE ZAMAN İÇİNDE GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİKLER ULUSLARARASI KÂŞGARLI MAHMUD SEMPOZYUMU 17-19 EKİM 2008 Bildiri
115 Ali ÇİÇEK 2004 SÖZLÜK BİLİMİ AÇıSıNDAN KAMUS-I FRANSEVİ`NİN İNCELENMESİ A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Makale
116 Ali ÇİÇEK 2009 SÖZLÜK BİLİMİ AÇISINDAN KÂMÜS-İ TÜRKÎ ÜZERİNE BİR İNCELEME Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi Makale
117 ALİ ÇİÇEK 1997 1928 tarihine kadar yazılmış Fransızca-Türkçe, Türkçe-Fransızca ve çok dilli sözlükler üzerine bir dil araştırması Atatürk Üniversitesi Yüksek lisans tezi
118 Ali GÖÇER 2009 TÜRKÇE EĞİTİMİNDE ÖĞRENCİLERİN SÖZ VARLIĞINI GELİŞTİRME ETKİNLİKLERİ VE SÖZLÜK KULLANIMI Turkısh Sudies Makale
119 Ali GÖÇER 2010 Türk Dili ile İlgili Sözlüklere Genel Bir Bakış ve Günümüz İlköğretim Sözlükleri Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Makale
120 Ali İhsan ÖBEK 2009 TARIHÎ TÜRK SÖZLÜKÇÜLÜĞÜNDE DÖNÜM NOKTASI: BÜYÜK TÜRK LÜGATİ Turkısh Sudies Makale
121 Ali İrfan AYPAY 2007 DİVANÜ LÜGATİ` T-=TÜRKTEKİ AŞK ŞİİRLERİNİN MUHTEVASI KAŞGARLI MAHMUT VE TÜRK DÜNYASININ DİLİ, EDEBİYATI, KÜLTÜRÜ VE TARİHİ Bildiri
122 Ali Kemal ŞAŞ 2013 SÖZLÜK BİLİMİ AÇISINDAN TUHFETÜ`L-ERÎBİN-NÂFİ`A LİR-RÜHÂNÎ VE`T-TABÎB Dede Korkut Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi Makale
123 Ali Osman YALKIN 2016 TÜRKMENCE-TÜRKÇE SÖZLÜK`TEKİ SÖZCÜK KÖK VE TABANLARINDA ÜNSÜZ UYUMU Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi Makale
124 Ali PÜSKÜLLÜOĞLU 1975 Güncel Sözlük I Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Tanıtım
125 Ali PÜSKÜLLÜOĞLU 1975 Güncel Sözlük II Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Tanıtım
126 Ali PÜSKÜLLÜOĞLU 1975 Güncel Sözlük III Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Tanıtım
127 Ali PÜSKÜLLÜOĞLU 1975 Güncel Sözlük IV Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Tanıtım
128 Ali PÜSKÜLLÜOĞLU 1975 Güncel Sözlük V Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Tanıtım
129 Ali PÜSKÜLLÜOĞLU 1975 Güncel Sözlük VII Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Tanıtım
130 Ali PÜSKÜLLÜOĞLU 1976 Güncel Sözlük IX Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Tanıtım
131 Ali PÜSKÜLLÜOĞLU 1976 Güncel Sözlük VIII Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Tanıtım
132 Ali ŞAMİL 2008 AZERBAYCAN`DA "DÎVÂNU LUGÂTİT-TÜRK"ÜN İLK ÖĞRENİLME VE ÇEVRİLMESİ ULUSLARARASI KÂŞGARLI MAHMUD SEMPOZYUMU 17-19 EKİM 2008 Bildiri
133 Ali Şamil HÜSEYİNOĞLU 2009 `DİVAN-U LUGATİ`T-TÜRK` ÜN İLK ÇEVİRMENİ Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Bilgi Şöleni Bildirileri 28-30 Mayıs 2008 Bildiri
134 Ali TAN 2008 AĞIZ ÇALIŞMALARININ TÜRKÇE SÖZLÜK`E KATKISI VI. ULUSLARARASI TÜRK DİLİ KURULTAYI BİLDİRİLERİ 20-25 EKİM 2008 -IV- Bildiri
135 Ali TEMİZEL 2008 Esedullah Merdani Rahimi, Qaşqayi Sözlüğü: Kaşkay Türkçesi-FarsçaSözlük Selçuk Üniversitesi Türkiyat Arş. Dergisi Makale
136 Alina MİNSAFİNA 2015 RUS SÖZLÜKÇÜLÜĞÜ VE TARİHİ VE ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİNDE RUSÇA-TÜRKÇE SÖZLÜKLER İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Türkiyat Araştırmaları Anabilim Dalı Yüksek lisans tezi
137 Alina Minsafina 2016 PÖTR SİMON PALLAS`IN «TÜM DİLLERİN VE LEHÇELERİN KARŞILAŞTIRMALI SÖZLÜĞÜ» I. ve II. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu 3-4 Kasım 2015 2. cilt Bildiri
138 Alpaslan OKUR 2011 İLKÖĞRETİM TÜRKÇE SÖZLÜKLERİ ÜZERİNE Turkısh Sudies Makale
139 And ALGÜL 2011 ÇEVİRİMİÇİ MEKANIN YOL AÇTIĞI YENİ İLETİŞİM ÖRÜNTÜLERİ: `İTÜ SÖZLÜK` ÖRNEĞİNDE ANTROPOLOJİK BİR İNCELEME YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ Doktora tezi
140 Andreas TİETZE 2003 Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lügati ve Gelişme Safhaları Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Makale
141 Andreas TİETZE - Talat TEKİN 1989 Tarama Sözlüğü Üzerine Bazı Açıklamalar Erdem Dergisi Haber
142 Arife GÜLSÜN 2009 DİVANU LUGATİ`T TÜRK`TE KADIN VE ONUN DÜNYASI Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Bilgi Şöleni Bildirileri 28-30 Mayıs 2008 Bildiri
143 Asena ÇAKMAK 2010 SÖZLÜK AKTARIMI ÜZERİNE BETİMLEYİCİ VE ELEŞTİREL BİR ÇALIŞMA YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI Yüksek lisans tezi
144 Aslı UÇAR 2006 EKŞİ SÖZLÜK: `FORMAT` SÖZLÜKÇÜLERİ GÖZETLİYOR Milli Folklor Dergisi Makale
145 Aslıhan DİNÇER 2009 DİVÂNÜ LÜGATİ`T-TÜRK`TEKİ YEMEK ADLARI ÜZERİNE Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Bilgi Şöleni Bildirileri 28-30 Mayıs 2008 Bildiri
146 Asu ERSOY 2016 KAŞGARLI MAHMUD`UN `DÎVÂNU LUGÂTİ`T-TÜRK` ADLI ESERİNDE YÜZÜN KULLANIMI Turkısh Sudies Makale
147 Atabey KILIÇ 2006 `KLÂSİK TÜRK EDEBİYATINDA MANZUM SÖZLÜK YAZMA GELENEĞİ VE TÜRKÇE-ARAPÇA SÖZLÜKLERİMİZDEN SÜBHA-İ SIBYÁN` Erciyes Üniversitesi Sosyal Bil. Enst. Dergisi Makale
148 Atabey KILIÇ 2006 MANZUM SÖZLÜKLERMZDEN SÜBHA-İ SIBYÁN ŞERHİ `HEDİYYETÜ`L-İHVÁN` Turkısh Sudies Makale
149 Atabey KILIÇ 2006 `TÜRKÇE-ARAPÇA MANZUM SÖZLÜKLERDEN SÜBHA-İ SIBYÁN -1- (İNCELEME)` Turkısh Sudies Makale
150 Atabey KILIÇ 2007 `TÜRKÇE-ARAPÇA MANZUM SÖZLÜKLERDEN SÜBHA-İ SIBYÁN-2- (METİN)` Turkısh Sudies Makale
151 Atabey KILIÇ 2007 `TÜRKÇE-FARSÇA MANZUM SÖZLÜKLERDEN TUHFE-İ VEHBÌ (METİN)` Turkısh Sudies Makale
152 Atilla BAŞÇUHADAR 2005 Kürtçenin Etimolojik Sözlüğü Bilge Dergisi Tanıtım
153 Avni GÖZÜTOK 1997 Türkiye Türkçesi`nin İlk Sözlüğü Lehçe-i Osmani Atatürk Ünv. Sosyal Bilimler Dergisi Makale
154 Ayabek BAYNİYAZOV ve BAYNİYAZOVA Canar 2014 Kazakistan`da Kıpçak Sözlükleri ve XVIII-XX. Yüzyıllar Arası Sözlük Çalışmaları Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi Makale
155 Ayabek BAYNİYAZOV ve BAYNİYAZOVA Canar 2007 Cep Sözlüğü Üzerine Bir Araştırma Ege Üniversitesi Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi Makale
156 Aygül SARİNA 2007 ARAPÇA – RUSÇA ve RUSÇA - ARAPÇA SÖZLÜKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI (ARAP DİLİ VE EDEBİYATI) ANABİLİM DALI Yüksek lisans tezi
157 Ayhan TERGİP 2009 BRITISH LIBRARY`DEKİ TÜRKÇE YAZMA SÖZLÜKLER İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi Makale
158 Aynur KADİMALİYEVA 2012 İLK YAZILI KAYNAKLARIMIZDAN SAYILAN HÜSAMEDBİN HAŞAN b. ABDULMUMİN HOYİ`NİN `TOHFEYİ HÜSAM" SÖZLÜĞÜNDE BUDUN BETİMSEL SÖZVARLIĞININ KIYASLAMALI ANALİZİ IV.ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ 22-24 ARALIK 2011 MUĞLA 2. CİLT Bildiri
159 Aysel UZUNTAŞ 2010 TÜRKÇE VE ALMANCA SÖZLÜKLERDE FİİLLER Türkiye`de ve Dünya`da Sözlük Yazımı ve Araştırmaları Uluslar Arası Sempozyumu Bildiri
160 Aysu ATA 2000 Derleme Sozlüğü`nde Geçen En Eski Türkçe Kelimeler II Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türkoloji Dergisi Makale
161 Aysu ATA 2001 DERLEME SÖZLÜĞÜ`NDE ESKİ TÜRKÇE BİR KELİME: AGLAK Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türkoloji Dergisi Makale
162 Aysu ATA 2002 DERLEME SÖZLÜĞÜ`NDE GEÇEN EN ESKİ TÜRKÇE KELİMELER I Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türkoloji Dergisi Makale
163 Aysu ATA 2009 DİVANU LUGATÎ`T-TÜRKÜN ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİNDEN BİRİ DE KURAN TERCÜMELERİ MÎ? Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Bilgi Şöleni Bildirileri 28-30 Mayıs 2008 Bildiri
164 Aysu Ata 2007 Derleme Sözlüğü`nde geçen en eski Türkçe kelimeler 16-TURCOLOGY IN TURKEY Bildiri
165 Aysun KUNDURACI 2008 SÖZDİZİM-ANLAMBİLİM ETKİLEŞİMİ OLARAK SÖZLÜKSEL DİLBİLGİSİNDE DENETLEME ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİLBİLİM ANABİLİM DALI Yüksek lisans tezi
166 Ayşe ASLAN DEMİRTAŞ 2010 TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN OKUL SÖZLÜĞÜ KULLANMA KONUSUNDAKİ TUTUM ve DAVRANIŞLARI AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI Yüksek lisans tezi
167 Ayşe BALCI 2007 Divanü Lugati`t-Türk`ün Azerbaycanda Yayımlanması Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Haber
168 Ayşe BALCI 2007 Güncel Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzu Yoğun Diskte Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Haber
169 Ayşe İLKER 1992 Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü Milli Folklor Dergisi Tanıtım
170 Ayşe KAYAPINAR 2015 1913 YILINDA BASILMIŞ BİR TÜRKÇE-BULGARCA MUHTASAR LÜGAT`E DAİR Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi Makale
171 Ayşe Nur SIR DÜNDAR 2014 AHTERÎ-İ KEBÎR`İN TÜRK SÖZLÜK BİLİMİNE KATKILARI (I) Türük Dergisi Makale
172 Ayşe TUNALI 2009 EĞİTİM BİLİMLERİ TERİM VE KAVRAMLARININ MODERN SÖZLÜKBİLİMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek lisans tezi
173 Ayşe YILDIZ 2004 SECİ KAVRAMI VE SECİNİN DİVANÜ LUGATİ`T-TÜRK`TE YER ALAN SAVLARDA İNCELENMESİ Milli Folklor Dergisi Makale
174 Aziz MERHAN 2009 DİVANÜ LÜGÂTİ`T-TÜRK`TEKÎ -sA- YAPIM EKİ HAKKINDA Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Bilgi Şöleni Bildirileri 28-30 Mayıs 2008 Bildiri
175 Aziz SİLER 2015 İBN KUTEYBE`NİN GARÎBU`I-HADÎS ve ez-ZEMAHŞERÎ`NİN el-FÂİK fî GARÎBİ`L-HADÎS ADLI ESERLERİNİN KONULU SÖZLÜKÇÜLÜK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI Yüksek lisans tezi
176 Aziz YAKIN 1997 Dil Bilgisi ve Dil Bilimi Terimleri Sözlükleri Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Makale
177 Aziz YAKIN 1997 Etimoloji Sözlükleri Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Makale
178 Bahadır GÜNEŞ 2011 Genel Ağ (İnternet) Sözlüklerinde İntikam/Öç ve İlgili Kavramlar Acta Turcıca Makale
179 Bahadır GÜNEŞ 2016 KUTADGU BİLİG`DEKİ MESLEK VE UNVAN ADLARININ DERLEME SÖZLÜĞÜ`NE YANSIMALARI Uluslararası TEKE Dergisi Makale
180 Bahir SELÇUK-Mesut ALGÜL 2015 ÇOCUKLAR İÇİN YAZILAN FARSÇA-TÜRKÇE MANZUM BİR SÖZLÜK: DÜRRÎ`NİN GÜHER-RÎZ`İ Journal of Turkish Language and Literature Makale
181 Bahir SELÇUK-Mesut ALGÜL 2015 ÇOCUKLAR İÇİN YAZILAN FARSÇA-TÜRKÇE MANZUM BİR SÖZLÜK: DÜRRÎ`NİN GÜHER-RÎZ`İ Littera Turca Makale
182 Bahri KUŞ 2015 TERS DİZİM SÖZLÜKLERİNİN TÜRK DİLİ ÇALIŞMALARINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Makale
183 Bahriye ÇERİ 1998 XIX. Yüzyıldan Osmanlıca Bir Sözlük Lehçe-i Osmani Kebikeç Dergisi Makale
184 Bakıtgül KULZHANOVA 2008 MAHMUD KÂŞGARLI`NIN "DÎVÂNU LUGÂTİT-TÜRK" VE YUSUF BALASAGUNÎ`NİN "KUTADGU BİLİG" ESERLERİNDEKİ ÖZDEYİŞLER ULUSLARARASI KÂŞGARLI MAHMUD SEMPOZYUMU 17-19 EKİM 2008 Bildiri
185 Baktygul Kulamshaeva 2016 KIRGIZ LEKSİKOGRAFİSİNDE ELEKTRONİK SÖZLÜKLER I. ve II. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu 3-4 Kasım 2015 2. cilt Bildiri
186 Barış KARACASU 2008 Türkçenin Ayak Topu Sözlükleri Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Makale
187 Bayram AKÇA 2011 FETHİYE YÖRÜK AĞZI KELİMELERİNİN DERLEME SÖZLÜĞÜMDEKİ KULLANIMI IV.ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU 1. CİLT Bildiri
188 Bayram ÇETİNKAYA 2009 EŞDİZİMLİ SÖZLÜKLER Turkısh Sudies Makale
189 Bayram ÇETİNKAYA 2014 SÖZLÜKLERDE TANIMLAMA SÖZ VARLIĞI ÜZERİNE BİR İNCELEME Turkısh Sudies Makale
190 Bayram ÇETİNKAYA 2016 SÖZLÜK TANIMLAMALARINDA KAVRAMLAR ARASI İLİŞKİLENDİRMEDE GÖREV ALAN SÖZCÜKLER (FİİLİMSİLER) I. ve II. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu 3-4 Kasım 2015 3. cilt Bildiri
191 Bekir İNCE 2016 TÜRKÇE-FRANSIZCA İKİDİLLİ ÖĞRENCİLERİN SÖZCÜK DAĞARCIĞI SORUNU VE İKİDİLLİLER İÇİN HAZIRLANACAK SÖZLÜKLERDE OLMASI GEREKEN NİTELİKLER I. ve II. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu 3-4 Kasım 2015 4. cilt Bildiri
192 Bekir KAYABAŞI 2009 ABUSUPİYAN AKAYEV`İN LÜGATÜ`L-MEŞHUR ADLI SÖZLÜĞÜ ÜZERİNE Turkısh Sudies Makale
193 Berdak YUSUF 2008 DİVANÜ LUGATİ`T-TÜRFTE ENANTİOSEMİYELER Bildiri
194 Berdi SARIYEV 2013 TÜRKMEN SÖZLÜKLERİ VE SÖZLÜKÇÜLÜĞÜ ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMALAR HAKKINDA Uluslararası TEKE Dergisi Makale
195 Berdi SARIYEV 2009 KAŞGARLI MAHMUD`UN DÎVAN SÖZLÜĞÜ VE BUGÜNKÜ TÜRKMENCE Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Bilgi Şöleni Bildirileri 28-30 Mayıs 2008 Bildiri
196 Bernt BRENDEMOEN 1999 Doğu Karadeniz Ağızlarının Söz Varlığı ve Sözlükleri Kebikeç Dergisi Makale
197 Besharat FATHI (çev. Ezgi ASLAN) 2014 UZMANLAR VE UZMAN SÖZLÜKBİLİMİ: BAKIŞ AÇILARI VE İHTİYAÇLAR Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türkoloji Dergisi Makale
198 Bilal AKTAN 2010 Dîvânu Lügâti`t-Türk`ün Söz Varlığında Yer Alan İkilemeler Selçuk Üniversitesi Türkiyat Arş. Dergisi Makale
199 Bilge ERCİLASUN 2009 DİVANÜ LÜGATİ`-TÜRK`TEN MODERN EDEBİYATA Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Bilgi Şöleni Bildirileri 28-30 Mayıs 2008 Bildiri
200 Bilge GÖKTER 2010 SÖZLÜKBİLİM TEMELİNDE TÜRKİYE`DE AĞIZ SÖZLÜKÇÜLÜĞÜ (İLKE VE YÖNTEMLER) ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (YENİ TÜRK DİLİ) ANABİLİM DALI Yüksek lisans tezi
201 Bilge GÖKTER 2016 SÖZLÜKLERDE ANLAM VE TANIM I. ve II. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu 3-4 Kasım 2015 3. cilt Bildiri
202 Bilge NALBANT 2013 TÜRKİYE YAZMALARI ARASINDA BİR ÇAĞATAYCA-OĞUZCA KISA SÖZLÜKÇE Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türkoloji Dergisi Makale
203 Bilge Özkan NALBANT 2013 DİVANÜ LUGATİ`T-TÜRK`TE ASIL ANLAMLARI DEĞİŞEN VE DERECELENDİRME YAPMAK İÇİN KULLANILAN SÖZCÜKLER ÜZERİNE VI. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri III 20-25 Ekim 2008 Bildiri
204 Bilgin ADALI 1981 Bir Kılavuz, Bir Sözlük Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Tanıtım
205 Bilgin TEZCAN AKSU 1995 Okul Sözlüğü Üzerine Bilge Dergisi Tanıtım
206 Binnur ERDAĞI 1998 Eski Anadolu Türkçesinin Sözvarlığı ve Sözlükler Kebikeç Dergisi Makale
207 Binnur ERDAĞI 2003 TÜRKİYE TÜRKÇESİNİN TARİHSEL SÖZLÜĞÜ`NE KATKI: kaykaç/ kaygaç/ kaygeş (kıygeş) Türkbilig Türkoloji Araştırmaları Dergisi Makale
208 Birol İPEK 2009 DİVÂNÜ LUGÂTİ`T-TÜRK`TE GEÇEN ENKLİTİK EDATLARI Turkısh Sudies Makale
209 Burak İbrahim SEVİNDİ 2013 TÜRKÇE METİNLERDE DENETİMLİ VE SÖZLÜK TABANLI DUYGU ANALİZİ YAKLAŞIMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI GAZİ ÜNİVERSİTESİ Yüksek lisans tezi
210 Burcu Ece ERKINAY 2011 TÜRKÇE SÖZLÜK`TEKİ SIFATLARIN ANLAM ÇÖZÜMLEMELERİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI Yüksek lisans tezi
211 Burhan BARAN 2015 CEVAHİRÜ`L-AHBAR Fİ HASAYİLİ`L-AHYAR`DA GÜNCEL TÜRKÇE SÖZLÜK`LE ANLAMCA ÖRTÜŞEN DEYİMLER Turkısh Sudies Makale
212 Bülent GÜL 2010 İBNİ MÜHENNA LÜGATİ`NİN TÜRK VE MOĞOL DİL ARAŞTIRMALARINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ Türkbilig Türkoloji Araştırmaları Dergisi Makale
213 Bülent GÜL 2002 [MOĞOLCA- TÜRKÇE/TÜRKÇE-MOĞOLCA SÖZLÜK Türkbilig Türkoloji Araştırmaları Dergisi Tanıtım
214 Bülent GÜL 2010 Ödemiş Ağzı Sözlüğü Türkbilig Türkoloji Araştırmaları Dergisi Tanıtım
215 Bülent GÜL-Ferruh AĞCA 2014 İBNİ MÜHENNA LÜGATİ`NİN TARİHİ TÜRK DİLİ ARAŞTIRMALARINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ Türk Kültürünü Araştırma Ens. Der Makale
216 Bülent ÖZKAN 2013 Yöntem ve Uygulama Açısından `Türkiye Türkçesi Söz Varlığının Derlem Tabanlı Sözlüğü` Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi Makale
217 Bülent ÖZKAN 2014 Türkiye Türkçesi Söz Varlığında Fiillerin Derlem Denetimi ve Derlem Tabanlı Sözlüğü Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi Makale
218 Bülent ÖZKAN 2010 GÜNCEL TÜRKÇE SÖZLÜK‟TE „ZARF‟ OLARAK TANIMLI SÖZLÜK BİRİMLERİN DERLEM-DENETİMİ Turkısh Sudies Makale
219 Bülent ÖZKAN 2010 TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE `İKİLİ TEKRARLAR`IN SÖZLÜKBİRİMSEL DİZGESEL VE METİNSEL GÖRÜNÜMLERİ Turkısh Sudies Makale
220 Bülent ÖZKAN 2012 TÜRKİYE TÜRKÇESİNİN EŞDİZİM SÖZLÜĞÜ IV.ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ 22-24 ARALIK 2011 MUĞLA 2. CİLT Bildiri
221 Bülent ŞIĞVA 2009 SEC`İ ve KAFİYE LÜGATI Turkısh Sudies Tanıtım
222 Bülent YILMAZ 2007 Türkçe Sözlük`teki Kavramların Tasnifi ve İncelenmesi SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI Yüksek lisans tezi
223 Cafer GARİPER- Yasemin KÜÇÜKCOŞKUN 2009 ORHUN ÂBİDELERİ`NDEN DİVAN-I LÜGATİ`T-TÜRK`E KOLEKTİF BİLİNCİN İNŞASI VE SÜREKLİLİĞİ Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Bilgi Şöleni Bildirileri 28-30 Mayıs 2008 Bildiri
224 Cahit ÖZTELLİ 1960 İlk Türkçe Sözlük Yazarı ve Eseri Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Makale
225 Cahit ÖZTELLİ 1963 Geçen Yüzyılda Gezginler İçin Yazılmış Bir Sözlük Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Tanıtım
226 Can ÖZGÜR 2009 KIPÇAK SAHASINA AİT SÖZLÜK VE KAYNAKLARDA AT VE ATÇILIKLA İLGİLİ TERMİNOLOJİ Turkısh Sudies Makale
227 Canan İLERİ 2007 Divanü Lugatit Türk`te Geçen Meyve-Sebze Adları ve Türklerin Bunlardan Yararlanma Biçimleri Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Makale
228 CANBAYEV Şükür 1999 Lügat-ı Etrakiye Bilge Dergisi Tanıtım
229 Celal DEMİR 2008 DİVANU LUGÂTİT-TÜRK`E GÖRE KAYBETTİĞİMİZ KELİMELER VE KAVRAMLAR ULUSLARARASI KÂŞGARLI MAHMUD SEMPOZYUMU 17-19 EKİM 2008 Bildiri
230 Cem DİLÇİN 1982 Türkçeden Arapçaya Bir Sözlük Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Tanıtım
231 Cemalettin İPEK 2008 DÎVÂNU LUGÂTİT-TÜRKTE KARAR ALMA VE ÇATIŞMA ÇÖZÜMÜ ANLAYIŞININ GÜNÜMÜZ YÖNETİM ANLAYIŞI İLE KARŞILAŞTIRILMASI ULUSLARARASI KÂŞGARLI MAHMUD SEMPOZYUMU 17-19 EKİM 2008 Bildiri
232 Cemil GÜLSEREN-Zekerya BATUR 2009 SÖZLÜKLERİN NİTELİĞİ VE İŞLEVSEL ÖZELLİĞİ BAĞLAMINDA SÖZLÜK OKUMA ALIŞKANLIĞININ ANADİLİ BECERİLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE KURAMSAL BİR YAKLAŞIM Turkısh Sudies Makale
233 Cengiz GÖKŞEN 2008 DÎVÂNU LUGÂTİT-TÜRKTEKİ DİNÎ UNSURLAR VE BU BAĞLAMDA DÎVÂNU LUGÂTİT-TÜRK`ÜN YAZILIŞ AMACI ULUSLARARASI KÂŞGARLI MAHMUD SEMPOZYUMU 17-19 EKİM 2008 Bildiri
234 Ceren BERBER 2012 TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE YARDIMCI KAYNAK HAZIRLAMA: SÖZLÜK MODELİ ÖNÇALIŞMASI ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİLBİLİM ANABİLİM DALI Yüksek lisans tezi
235 Ceren KABADAYI 2016 KAMUS-I TÜRKÎ`DEN TÜRKÇE SÖZLÜK`E ANLAM DEĞİŞMELERİNDE SÖZ EKSİLTMENİN ROLÜ I. ve II. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu 3-4 Kasım 2015 4. cilt Bildiri
236 Ceren OĞUZ 2011 KÂMÜS-I TÜRKÎ`DEN TÜRKÇE SÖZLÜK`E ANLAM DEĞİŞMELERİ – ADLAR (K-Z) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yüksek lisans tezi
237 Ceval KAYA 2013 KIBRIS AĞIZ SÖZLÜKÇÜLÜĞÜ Turkısh Sudies Makale
238 Ceval Kaya 2013 Bilgisayarla Sözlük Yapımı Yeni Türkiye 55 Bildiri
239 Ceval Kaya 1999 TÜRK SÖZLÜK SİSTEMİ ÜZERİNE İKİ NOT ULUSLARARASI SÖZLÜKBİLİMİ SEMPOZYUMU 20-23 Mayıs 1999 Bildiri
240 Ceyda ADIYAMAN 2015 ESKİ TÜRKÇENİN GRAMER VE SÖZLÜKLERİ IJLET Makale
241 Cihan ÇAKMAK 2015 DÎVÂNU LUGÂTİ`T TÜRK`TE ARAÇ GEREÇLERE AİT SÖZ VARLIĞI Turkısh Sudies Makale
242 Cihan ÇAKMAK 2013 Divani Lugati`t-Türk ve Kilisli Muallim Rifat Bilge I. Uluslararası Muallim Rıfat Kilis ve Çevresi Sempozyumu Kilis 16-17 Mayıs 2013 Bildiri
243 Cora HUDAYBERDİYEV 2007 `DİVANÜ LUGATİ`T-TÜRK`ÜN BULUNUŞ TARİHÎ I. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR KURULTAYI BİLDİRİLER CİLT III 9-15 Nisan 2006 Bildiri
244 Cora HUDAYBERDİYEV 2008 DİVANÜ LUGATİ`T-TÜRK ESERİNİN ÖZBEKİSTAN`DA İNCELEMESİ Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri 20-25 Ekim 2008 Bildiri
245 Cüneyt AKIN 2009 KIRGIZ SÖZLÜKÇÜLÜĞÜ VE KIRGIZ TÜRKÇESİNİN SÖZLÜKLERİ Turkısh Sudies Makale
246 Çetin CUMAGULOV 2009 KAŞGARLI MAHMUD `UN DİVANU LÜGATİ`T-TÜRK ADLI ESERİNDEKİ BAZI ANTROPONİMLERİN KIRGIZİSTAN `IN EPİGRAFİK ABİDELERİNDE YANSIMASI Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Bilgi Şöleni Bildirileri 28-30 Mayıs 2008 Bildiri
247 Çoban Hıdır ULUHAN 2008 DİVANÜ LÜGATİ`T-TÜRK`TEN KERKÜK TÜRKÇESİNE VI. ULUSLARARASI TÜRK DİLİ KURULTAYI BİLDİRİLERİ 20-25 EKİM 2008 -IV- Bildiri
248 ÇOLAK BOSTANCI Gülcan 2015 Türkçe Sözlük Birimlerinin Kazandığı Yeni Yan Anlamlar Dil Araştırmaları Ulusal Hakemli Dergi Makale
249 Daniel ROPS 1961 Sözlüklere Övgü Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Makale
250 Deniz MELANLIOĞLU 2013 ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SÖZLÜK KULLANMA ALIŞKANLIKLARI: NİTEL BİR ARAŞTIRMA Uluslararası TEKE Dergisi Makale
251 Deniz MELANLIOĞLU 2008 DÎVÂNU LUGÂTİT-TÜRK VE GÜNCEL TÜRKÇE SÖZLÜK`ÜN TÜRKÇE EĞİTİMİ AÇISINDAN ÖNEMİ ULUSLARARASI KÂŞGARLI MAHMUD SEMPOZYUMU 17-19 EKİM 2008 Bildiri
252 Deniz MELANLIOĞLU 2013 KELİME ÖĞRETİMİNDE SÖZLÜK KULLANIMI VI. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri III 20-25 Ekim 2008 Bildiri
253 Derya Adalar SUBAŞI 2011 Araplarda Sözlükçülük Çalışmaları e El-Mu`Cemu`l-Arabiyyu`l-Esasi Adlı Sözlüğün Eleştirisi Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi Makale
254 Derya Adalar SUBAŞI 2010 SÖZLÜK VERİLERİNE DAYALI GÖRÜNÜMLERİYLE ARAPÇADA KAVRAM OLUŞTURMA YOLLARI
255 Derya ADALAR SUBAŞI 2012 RENKLER ULAMI ÜZERİNE TÜRKÇE VE ARAPÇA SÖZLÜK TABANINA YÖNELİK GÖZLEMLER Turkısh Sudies Makale
256 Derya ADALAR SUBAŞI 2010 SÖZLÜK VERİLERİNE DAYALI GÖRÜNÜMLERİYLE ARAPÇADA KAVRAM OLUŞTURMA YOLLARI ANKARA ÜNİVERSİTESİ DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI (ARAP DİLİ VE EDEBİYATI) ANABİLİM DALI Doktora tezi
257 Dilara TUMAŞEVA 2007 KAŞGARLI MAHMUD`UN DİVANÜ LÜGAT-İT-TÜRK ESERİ VE SİBİRYA TATAR ŞİVELERİ SÖZLÜĞÜ IV ULUSLARARASI TÜ RK DİLİ KURULTAYI BİLDİRİLERİ II 24-29 EYLÜL 2004 Bildiri
258 Dilaver DÜZGÜN 2007 DİVANÜ LÜGATİ`T-TÜRK`TE SOSYAL NORMLARI KARŞILAYAN KAVRAMLAR A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Makale
259 Dilaver DÜZGÜN 2007 DÎVANÜ LÜGATİ`T-TÜRK`TE SOSYAL NORMLARI KARŞILAYAN KAVRAMLAR KAŞGARLI MAHMUT VE TÜRK DÜNYASININ DİLİ, EDEBİYATI, KÜLTÜRÜ VE TARİHİ Bildiri
260 Dilek ERENOĞLU 2011 Merdani Rahimi`nin Kaşkay Türkçesi Sözlükleri TÜBAR Tanıtım
261 Dilek HERKMEN 2009 DÎVÂNÜ LUGATİ`T-TÜRK`TE FİİL YAPIMI MARMARA ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI Doktora tezi
262 Doğan AKSAN 1998 Türklerde Sözlükçülük, Bugün Türkiye`de Sözlük Kebikeç Dergisi Makale
263 Doğan AKSAN 1972 Bir Sözlük Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Tanıtım
264 Doğan GÜNAY-Esen AYDIN-Cenan İŞCİ- Hüseyin ÖZTÜRK-Deniz ŞENSES- Fulya TOP 2012 KAPLAM VE İÇLEM KAVRAMLARININ SÖZLÜK TANIMINDAKİ YERİ TÜRKÇENİN EĞİTİMİ-ÖĞRETİMİ ÜZERİNE ÇALIŞMALAR Bildiri
265 Doğan Hızlan 2004 Altı Yüz Bin Kelimelik Sözlük 2007`de Hazır Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Haber
266 Dursun Ali TÖKEL 2009 DİVAN ŞİİRİNİN ANLAŞILMAMASINDA SÖZLÜKLERİN ROLÜ NEDİR? Turkısh Sudies Makale
267 Dursun YILDIRIM 2009 ÇOK BAĞLAMLI BİR METİN: DİVANU LUGATİ`T- TÜRK VE ISLIK ÇALAN OK Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Bilgi Şöleni Bildirileri 28-30 Mayıs 2008 Bildiri
268 Dursun ZENGİN 2010 TÜRKÇENİN TERSİNE SÖZLÜĞÜ Türkiye`de ve Dünya`da Sözlük Yazımı ve Araştırmaları Uluslar Arası Sempozyumu Bildiri
269 Duygu KAMACI 2011 Erzurum Yöresi Ağızlarından Derleme Sözlüğü`ne Katkılar Mediterranean Journal Of Humanities Makale
270 Duygu Kamacı 2016 TDK TÜRKÇE SÖZLÜK`TE ESKİMİŞ KULLANIM ETİKETİ ÜZERİNE I. ve II. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu 3-4 Kasım 2015 2. cilt Bildiri
271 Duygu KAMACI 2016 GENEL TÜRKÇE SÖZLÜKLERDE TANIMLAMA SORUNU: SÜT ÖRNEĞİ I. ve II. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu 3-4 Kasım 2015 3. cilt Bildiri
272 E. Ş. YUSUPOVA 2015 XIX. YÜZYIL İKİ DİLLİ SÖZLÜKLERİ VE TUKAY`IN DİLİ Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi Makale
273 Ebülfez AMANOĞLU 2008 KÂŞGARLI MAHMUT DİVANFNDAKİ BULAK BOY İSMİ VE ONUN TARİHİ ÜZERİNE BİR İNCELEME ULUSLARARASI TÜRK DİLİ KURULTAYI I 20-25 EKİM 2008 Bildiri
274 Efsun BİLGİN 2015 TÜRKÇE SÖZLÜK`TE ÖZEL AD KAYNAKLI SÖZLER İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yüksek lisans tezi
275 Ekrem ARIKOĞLU 2010 LEHÇE SÖZLÜĞÜ HAZIRLARKEN KARŞILAŞTIĞIM SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI Türkiye`de ve Dünya`da Sözlük Yazımı ve Araştırmaları Uluslar Arası Sempozyumu Bildiri
276 Ekrem ARIKOĞLU 2010 Prof. Dr. Osman F. Sertkaya`nın Divanü Lügati`t-Türk`te Geçen Her Kelime Türkçe Kökenli Midir? Veya Kaşgarlı Mahmud`un Divanü Lügati`t Türk`ünde Yabancı Dillerden Kelimeler Başlıklı Makalesi Üzerine Dil Araştırmaları Ulusal Hakemli Dergi Tanıtım
277 Elvira DENMÖHEMMETOVÂ 2013 İKİ DİLLİ SÖZLÜKLER KÜLTÜRLER ARASI İLİŞKİLERİN KORUYUCULARI VI. ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU BURSA 4-7 Aralık 2013 1. CİLT Bildiri
278 Emek ÜŞENMEZ 2012 ÖZBEK TÜRKOLOG BERDAK YUSUF VE SÖZLÜK ÇALIŞMALARI Turkısh Sudies Makale
279 Emel KOÇ 2011 Felsefe Kültür Dil-Sözlük Türkiyede Felsefe Dilinin Şekillenmesinde Terminolojli Çalışmaları ve Sözlüklerde Sözlük Hazırlama Girişimleri Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi Makale
280 Emel KOÇ 2016 FELSEFE, KÜLTÜR, DİL-SÖZLÜK: TÜRKİYE`DE FELSEFE SÖZLÜĞÜ HAZIRLAMA GİRİŞİMLERİ I. ve II. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu 3-4 Kasım 2015 4. cilt Bildiri
281 Emin EMİNOĞLU 2011 Sözlükçülük Geleneği İçinde Temel Türkçe Sözlük Düzenleme Yöntemleri Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi Makale
282 Emin EMİNOĞLU 1999 Oğuz Grubu Türk Dillerinin Sözlükleri Kebikeç Dergisi Makale
283 Emin EMİNOĞLU 2011 GALAT SÖZLÜKLERİ VE MEHMED HAFÎD EFENDİ`NİN GALATÂT SÖZLÜĞÜNDEKİ ÇAĞATAYCA SÖZCÜKLER Turkısh Sudies Makale
284 Emin ÖZDEMİR 1971 Dil Devriminin Sözlüğü Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Makale
285 Emin ÖZDEMİR 1980 Türkçe-Norveççe Sözlük Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Tanıtım
286 Emine ATMACA-Reshide ADZHUMEROVA 2013 RADLOFF`UN OPIT SLOVARYA TYURKSKİH NAREÇİY SÖZLÜĞÜ`NDE EV VE EV KAVRAM ALANI İLE İLGİLİ KELİMELER Türük Dergisi Makale
287 Emine ÇAKIR 2013 TÜRK EDEBİYATININ WİKİPEDİA`SI: TÜRK EDEBİYATINDA İSİMLER SÖZLÜĞÜ PROJESİ Milli Folklor Dergisi Haber
288 Emine ÇAKIR 2014 TÜRK EDEBİYATINDA İSİMLER SÖZLÜĞÜ PROJESİ DEVAM EDİYOR! Milli Folklor Dergisi Haber
289 Emine KOLAÇ 2009 İLKÖĞRETİM ODAKLI BİLİMSEL YAYINLARDA SÖZLÜK KULLANMA DURUMU Turkısh Sudies Makale
290 Emine KOLAÇ 2009 Öğretmen Adaylarının Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzu Kullanma Konusundaki Tutum ve Görüşleri Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Makale
291 Emine TEMEL 2015 Kâşgarlı Mahmud Dîvânu Lugâti`t-Türk Giriş-Metin-Çeviri-Notlar-Dizin Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi Tanıtım
292 Emine YILMAZ 1999 Çuvaşça Sözlükler Kebikeç Dergisi Makale
293 Emrah GÖKÇE 2007 Ansiklopedik Halk Edebiyatı Terimleri Sözlüğü Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Tanıtım
294 Emrah ÖZCAN 2006 BAŞLANGIÇ DÜZEYİ YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ İÇİN SÖZLÜKÇE ÇALIŞMASI Yıldız Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek lisans tezi
295 Ender ATEŞMAN 2007 Türkçe Sözlük`te Dış ve İç Yapı Central Asian Studies Makale
296 Engin Arık; Bahtiyar Makaroğlu; Hasan Dikyuva 2016 İŞARET DİLLERİ VE SÖZLÜKLER I. ve II. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu 3-4 Kasım 2015 1. cilt Bildiri
297 Engin SEZER 1982 Divanü Lügati`t-Türk`ün İngilizce Çevirisi Üzerine Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Tanıtım
298 Engin Yılmaz 2016 GENEL SÖZLÜKLERDE DİL BİLGİSİ / DİL BİLİMİ TERİMLERİ NASIL SEÇİLMELİ VE TANIMLANMALIDIR? I. ve II. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu 3-4 Kasım 2015 2. cilt Bildiri
299 Engin YILMAZ 2016 TERİM SÖZLÜKÇÜLÜĞÜNDE DOĞRULAR, YANLIŞLAR I. ve II. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu 3-4 Kasım 2015 4. cilt Bildiri
300 Engin YILMAZ-Yonca KOÇMAR 2009 İLKÖĞRETİM OKULLARI (6., 7., 8. SINIFLAR) İÇİN HAZIRLANAN TÜRKÇE SÖZLÜKLERİN TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ SÖZ VARLIĞINI YANSITMASI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ The Journal of SAU Education Faculty Makale
301 Engin YILMAZ-Yonca KOÇMAR 2010 `ÇOCUK` KAVRAMININ SÖZLÜKSEL TANIMLARININ ELEŞTİRİSİ Türkiye`de ve Dünya`da Sözlük Yazımı ve Araştırmaları Uluslar Arası Sempozyumu Bildiri
302 Ercan PETEK 2014 19. YY. OSMANLI TÜRKÇESİ SÖZLÜKLERİNDEN KÂMÜS-I TÜRKÎ ÜZERİNDE ART ZAMANLI DİYALEKTOLOJİK BİR İNCELEME TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI Yüksek lisans tezi
303 Erdal KARAMAN 2010 Azerbaycan Sahasında Hazırlanan İlk Rusça-Türkçe Sözlük A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Makale
304 Erdal KARAMAN 2009 AZERBAYCAN SAHASI SÖZLÜKLERİ Turkısh Sudies Makale
305 Erdoğan BOZ 2011 Sözlükbilimi Yazıları I Gazi Kitabevi Kitap
306 Erdoğan BOZ 2011 Leksikografi Teriminin Tanımı ve Türkçe Karşılığı Üzerine Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi Makale
307 Erdoğan BOZ 2011 AĞIZBİLİMİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ ÜZERİNE Diyalektolog Makale
308 Erdoğan BOZ 2015 Kullanıcı ve Sözlük İlişkisi Erdem Dergisi Makale
309 Erdoğan BOZ 1996 Çüngüş ve Çermik Yöresi Ağzından Derleme Sözlüğüne Katkılar Milli Folklor Dergisi Makale
310 Erdoğan BOZ 2008 DÎVÂNU LÜGÂTİ`T-TÜRK`TE BELİRLİ VE BELİRSİZ NESNE YAPILARI Turkısh Sudies Makale
311 Erdoğan BOZ 2009 ÇAĞDAŞ TÜRKÇE SÖZLÜKLERDE ÇOKANLAMLI MADDE BAŞLARINDAKİ ANLAMLARIN SIRALANMA SORUNU: `KLASİK` ÖRNEĞİ Turkısh Sudies Makale
312 Erdoğan BOZ 2009 SÖZLÜKBİRİMLERİN TANIMLANMASINA ANLAMBİLİMSEL BİR BAKIŞ Turkısh Sudies Makale
313 Erdoğan BOZ 2011 ŞAİR VE YAZARLAR SÖZLÜKLERİNDE MADDE BAŞLARININ İÇERİK PLANI VE `CAHİT SITKI TARANCI` ÖRNEĞİ Turkısh Sudies Makale
314 Erdoğan BOZ 2012 TÜRK SÖZLÜKBİLİMİNİN PROBLEMLERİ Turkısh Sudies Makale
315 Erdoğan BOZ 2014 Teknolojinin Kör(ük)lediği Bir Alışkanlık: Sözlük Okuma Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Makale
316 Erdoğan BOZ 2014 Değişen Sözlük Kültürümüz Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Makale
317 Erdoğan BOZ 2016 TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE OLASI SÖZLÜKSEL BOŞLUKLAR İÇİN BİR TELAFİ YÖNTEMİ: GERİ OLUŞUM Uluslararası TEKE Dergisi Makale
318 Erdoğan BOZ 2014 Ağız Sözlüklerinde Sözlükbirimlerin İçerik Planı Üzerine Öneriler Prof. Dr. Mehmet Özmen Armağanı Makale
319 Erdoğan Boz 2013 Türk Sozlükbilimi (Sorunlar ve Çözüm Önerileri) Yeni Türkiye 55 Bildiri
320 Erdoğan BOZ 2008 Türkçe Sözlük`te Sorunlu Kısaltmalar `(-i.) ve (nsz.)` VI. ULUSLARARASI TÜRK DİLİ KURULTAYI BİLDİRİLERİ 20-25 EKİM 2008 -IV- Bildiri
321 Erdoğan BOZ 2016 Kültürdilbilimsel Sözlük ve Türkçe Kültürdilbilimsel Sözlükler Üzerine Kültürel Çokseslilik Bildiri
322 Erdoğan BOZ 2013 Farsça-Türkçe İlk Manzum Sözlük Tuhfe-i Hüsami`nin Bursa (İneybey) Nüshası OSMANLI BURSASINDA DİL-KÜLTÜR VE EDEBİYAT BİLGİ ŞÖLENİ Bildiri
323 Erdoğan BOZ 2011 SÖZCÜK TÜRLERİNİN ÖĞRETİMİNDE SÖZLÜKLERİN YERİ VE ÖNEMİ Türkçe Öğretimi Üzerine Çalışmalar Bildiri
324 Erdoğan BOZ 2008 TÜRKÇE SÖZLÜK`TE SORUNLU KISALTMALAR `(-i) ve (nsz.)` ULUSLARARASI TÜRK DİLİ KURULTAYI I 20-25 EKİM 2008 Bildiri
325 Erdoğan BOZ 2010 TÜRKÇE SÖZLÜKLERDE BATI KÖKENLİ ÇOKLU YAZİMLİ SÖZCÜKLER III.ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU 16-18 ARALIK 2010 İZMİR Bildiri
326 Erdoğan Boz 2016 SÖZLÜKLER İÇİN YENİ BİR DİLBİLGİSEL BİLGİ ÖNERİSİ: İLGEÇLERİN ATADIKLARI BİÇİMBİRİMLER I. ve II. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu 3-4 Kasım 2015 1. cilt Bildiri
327 Erdoğan BOZ 2016 TÜRK SÖZLÜKBİLİMİNİN TEMEL SORUNLARI I. ve II. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu 3-4 Kasım 2015 3. cilt Bildiri
328 Ergün KOCA 2013 DİVANÜ LÜGATİ`T-TÜRK`TEKİ YANSIMALI SÖZCÜKLERİN GÖREV VE ANLAMLARINA GÖRE SINIFLANDIRILMASI Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi Makale
329 Erhan AYDIN 2004 Vilhelm Thomsen`ın Sözlüğü İlmi Araştırmalar Dergisi Makale
330 Erhan AYDIN 2009 S. GERARD CLAUSON`UN ETİMOLOJİK SÖZLÜĞÜNDE YENİSEY YAZITLARIYLA İLGİLİ VERİLER Turkısh Sudies Makale
331 Erhan AYDIN 1995 Divanü Lugati`t Türk`te Çocuk Oyunları Türk Kültürünü Araştırma Ens. Der Makale
332 Erkan KARAGÖZ 2007 Örnekli Hakasça-Türkçe Sözlük Dil Araştırmaları Dergisi Tanıtım
333 Erkan KARAGÖZ 2010 Müntahabât-ı Lügât-ı Osmâniye Dil Araştırmaları Ulusal Hakemli Dergi Tanıtım
334 Erkin EKREM 2008 ÇİN`DE DİVÂNÜ LÜGÂT-İT TÜRK İLE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR (2000-2007) Türkbilig Türkoloji Araştırmaları Dergisi Makale
335 Erkin EMET 1995 Uygur Türklerinde Sözlükçülük ve Doğu Türkistan`da Yeni Basılan Üç Sözlük Bilge Dergisi Tanıtım
336 Erkin EMET 1996 UYGUR TÜRKLERİNDE SÖZLÜKÇÜLÜK VE DOGU TÜRKİsTAN`DA YENİ BASıLAN Üç SÖZLÜK Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Makale
337 Erkin EMET 1996 UYGUR TÜRKLERİNDE SÖZLÜKÇÜLÜK VE DOGU TÜRKİsTAN`DA YENİ BASıLAN Üç SÖZLÜK Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi Makale
338 Erkin EMET 2009 `DİVAN-Ü LÜGATİ`T TÜRK` VE UYGUR AĞIZLARI Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Bilgi Şöleni Bildirileri 28-30 Mayıs 2008 Bildiri
339 Ersin TERES 2011 Türkiye`de ve Dünya`da Sözlük Yazımı ve Araştırmaları Uluslararası Sempozyumu Bildirileri İstanbul Üniversitesİ Türkiyat Mecmuası Tanıtım
340 Ersin TERES 2010 ORHON YAZITLARINDAN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE TÜRKÇESİNİN SÖZVARLIĞI ÖTÜKEN TÜRKÇE SÖZLÜK Turkısh Sudies Tanıtım
341 Esra KARABACAK 2013 KÂMÜS-I TÜRKİ`NİN (ŞEMSETTİN SAMİ`NİN) ÖN SÖZÜNÜN DİL BİLGİSİ TARİHİMİZ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VI. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri III 20-25 Ekim 2008 Bildiri
342 Éva Csáki 2016 TÜRKÇE – MACARCA VE MACARCA – TÜRKÇE SÖZLÜKLERİ I. ve II. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu 3-4 Kasım 2015 1. cilt Bildiri
343 Ezgi ASLAN 2016 TÜRKÇEDE BATI KÖKENLİ KELİMELER SÖZLÜĞÜ ÜZERİNE Uluslararası TEKE Dergisi Makale
344 Ezgi ASLAN 2016 SÖZLÜKLERİ OLUŞTURAN TEMEL YAPILAR (TERİM VE TANIM DENEMELERİ) I. ve II. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu 3-4 Kasım 2015 3. cilt Bildiri
345 Ezgi Aslan; Özkan Aslan 2016 EŞ ZAMANLI TARİHÎ SÖZLÜKLERDEN ELEKTRONİK SÖZLÜKLERE: ESER-İ ŞEVKET ÖRNEĞİ I. ve II. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu 3-4 Kasım 2015 1. cilt Bildiri
346 Ezgi DEMİREL 2013 ÖZBEK TÜRKÇESİNDE ve DİVÂNÜ LÜĞÂTİT TÜRK`TEKİ ÖZNE YAPILARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME VI. ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU BURSA 4-7 Aralık 2013 1. CİLT Bildiri
347 Ezgi DEMİREL, Mehmet Vefa NALBANT 2014 Dįvānü Luġāti`t- Türk Grameri II – Söz Dizimi Modern Türklük Araştırmaları Dergisi Tanıtım
348 F. Gülay MİRZAOĞLU 2009 DİVANÜ LUGATİ`T-TÜRK IŞIĞINDA MÜZİKAL İCRA ORTAMLARI Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Bilgi Şöleni Bildirileri 28-30 Mayıs 2008 Bildiri
349 Fahri TEMİZYÜREK- Önder ÇANGAL-Serdar YÖRÜSÜN 2015 YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE İŞ TÜRKÇESİ ÖĞRETİM PROGRAMI, DERS KİTABI VE TERİMLER SÖZLÜĞÜ DENEMESİ: BANKACILIK ÖRNEĞİ Zeitschrift für die Welt der Türken Makale
350 Fahri ZİYAEDDİN 1936 İtalyanca-Türkçe Bir Lügat İstanbul Üniversitesİ Türkiyat Mecmuası Tanıtım
351 Fahri ZİYAEDDİN 1936 Türkçe — Fransızca bir lügat İstanbul Üniversitesİ Türkiyat Mecmuası Tanıtım
352 Fahri ZİYAEDDİN 1939 İtalyanca-Türkçe Bir Lügat İstanbul Üniversitesİ Türkiyat Mecmuası Tanıtım
353 Farhad RAHİMİ 2014 GÖNÜL MADDESİNİN FARKLI TÜRKÇE SÖZLÜKLERDE KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ ÜZERİNDEN TDK SÖZLÜĞÜNÜN SÖZLÜK BİLİMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Turkısh Sudies Makale
354 Faruk HUYUGÜZEL 1986 Halit Ziya`nın Hizmet`te Bir Sözlük Hazırlama Girişimi Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Makale
355 Faruk ÖZTÜRK 2012 KIRGIZCA SÖZLÜKLERİN SINIFLANDIRILMASI IV.ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ 22-24 ARALIK 2011 MUĞLA 2. CİLT Bildiri
356 Faruk ÖZTÜRK 2010 DİVÂNU LUĞÂTt `T-TURK`Ü ARAP SÖZLÜKÇÜLÜĞÜ AÇISINDAN DEĞERLENDİRME III.ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU 16-18 ARALIK 2010 İZMİR Bildiri
357 Faruk YILDIRIM 2012 DERLEME SÖZLÜĞÜ`NDEKİ GİZLİ DİL VERİLERİ ÜZERİNE Turkısh Sudies Makale
358 Fatih BAŞPINAR 2011 TASAVVUF SÖZLÜĞÜ (ISTILÂHÂT-I İNSÂN-I KÂMİL)` ADLI ESERDEKİ MANZUM METİNLERDE OKUMA HATALARI Turkısh Sudies Makale
359 Fatih DOĞRU 2011 Türkçe Sözlüklerde Eşadlı Sözlükbirimlerden Türemi Sözlükbirimlerin Tanımlanma Sorunu Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi Makale
360 Fatih DOĞRU 2014 Aykırı Sözlükler Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Makale
361 Fatih DOĞRU 2013 KÂMÜS-I TÜRKÎ`DEN TÜRKÇE SÖZLÜK`E ANLAM DEĞİŞMELERİ – EYLEMLER Turkısh Sudies Makale
362 Fatih DOĞRU 2012 KÂMÜS-I TÜRKÎ`DEN TÜRKÇE SÖZLÜK`E ANLAM DEĞİŞMELERİ – EYLEMLER Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yüksek lisans tezi
363 Fatih Doğru 2016 SESLENME SÖZLERİ VE GENEL TÜRKÇE SÖZLÜKLERDEKİ GÖRÜNÜMÜ I. ve II. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu 3-4 Kasım 2015 1. cilt Bildiri
364 Fatih DOĞRU 2016 TÜRKÇE SÖZLÜKLERDE ÇOKANLAMLI KÖKTEN TÜREME YOLUYLA OLUŞAN ANLAM GENİŞLEMELERİ I. ve II. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu 3-4 Kasım 2015 3. cilt Bildiri
365 Fatih ERBAY 2002 TÜRKÇE SÖZLÜK`ÜN İLK VE SON BASKISINDAKİ BATI KÖKENLİ KELİMELERE DAİR Selçuk Üniversitesi Türkiyat Arş. Dergisi Makale
366 Fatih ERBAY 2009 W. Radloff`un Sözlüğünde Yer Alan Çağatay Türkçesine Ait Kelimeler Üzerine Notlar Selçuk Üniversitesi Türkiyat Arş. Dergisi Makale
367 Fatih ERBAY 2010 `GÖLGE KELİME` TERİMİ VE ÇAĞATAYCA SÖZLÜKLERDEKİ BAZI GÖLGE KELİMELER Turkısh Sudies Makale
368 Fatih ERBAY 2008 W. RADLOFF`UN SÖZLÜĞÜNDEKİ ÇAĞATAY TÜRKÇESİNE AİT KELİMELERDE KARŞILAŞILAN BAZI SORUNLAR 1. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu 23-26 Ekim 2007 Bildiri
369 Fatih KİRİŞÇİOĞLU 2014 Kâşgarlı Mahmud Dîvânu Lugâti`t-Türk Giriş-MetinÇeviri-Notlar-Dizin Dil Araştırmaları Ulusal Hakemli Dergi Tanıtım
370 Fatih Numan KÜÇÜKBALLI 2015 GAZİPAŞA DİLLERE DESTAN` ADLI ESERDEN `DERLEME SÖZLÜĞÜ`NE KATKILAR Selçuk Üniversitesi Türkiyat Arş. Dergisi Makale
371 Fatma BÜYÜKKARCI YILMAZ 2015 NAKL OLUNUR Kİ SÎMURG-I ANKÂ`NIN BİR TELİ NİGÂRİSTÂN-I ÇÎN`DEDİR: ŞERH, SÖZLÜK-ŞERH VE SÖZLÜKLER ÜZERİNE Turkısh Sudies Makale
372 Fatma KAÇAR 2015 TÜRK ÂŞIK EDEBİYATI AÇIKLAMALI SÖZLÜĞÜ: KAVRAM VE TEMEL İLKELERİ Turkısh Sudies Makale
373 Fatma Koç ÖZKUL 2003 DİL BİLGİSİ TERİMLERİ SÖZLÜKLERİ Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Makale
374 Fatma Sabiha KUTLAR 2009 Lugat-i Mizah Central Asian Studies Makale
375 Ferdi BOZKURT 2014 SÖZLÜKLERDEKİ TEMEL DUYGU KAVRAMLARININ YENİDEN TANIMLANMASI: BİR YÖNTEM ÖNERİSİ Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türkoloji Dergisi Makale
376 Ferdi BOZKURT 2016 GENEL SÖZLÜKLER İÇİN SÖZLÜK BİRİM SEÇİMİ ÖLÇÜTLERİ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Doktora tezi
377 Ferdi Bozkurt 2016 GENEL TÜRKÇE SÖZLÜKLER İÇİN SÖZLÜKBİLİMSEL VERİ TABANI TASARIMI I. ve II. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu 3-4 Kasım 2015 1. cilt Bildiri
378 Ferdi BOZKURT 2016 SÖZLÜKSELLEŞME I. ve II. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu 3-4 Kasım 2015 3. cilt Bildiri
379 Ferdi GÜZEL 2013 ŞAHSUVAR (ELAZIĞ) AĞZINDAN DERLEME SÖZLÜĞÜ`NE KATKILAR-2 Diyalektolog Makale
380 Ferhat KARABULUT 2009 DÜNYA DİLBİLİMİ TARİHİ İÇİNDE DİVÂN-U LÜGÂTİ`T TÜRK`ÜN YERİ VE ÖNEMİ Turkısh Sudies Makale
381 Ferhat KARABULUT 2009 DÜNYA DİL BİLİMİ TARİHİ İÇİNDE DİVAN-U LUGATİT-İT TÜRK`ÜN YERİ VE ÖNEMİ Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Bilgi Şöleni Bildirileri 28-30 Mayıs 2008 Bildiri
382 Feridun TEKİN-Samet CANTÜRK 2014 GİRESUN VE YÖRESİ AĞIZLARINDAN DERLEME SÖZLÜĞÜ`NE KATKILAR Diyalektolog Makale
383 Ferit DEVELLİOĞLU 1970 Yeni Bir Sözlük Üzerine Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Makale
384 Ferit HAKİMCAN 2010 TATARCANIN DEĞİŞMEZ BENZETMELER SÖZLÜĞÜ Türkiye`de ve Dünya`da Sözlük Yazımı ve Araştırmaları Uluslar Arası Sempozyumu Bildiri
385 Feryal KORKMAZ 2004 Evliya Çelebi Seyahatnamesi Okuma Sözlüğü İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi Tanıtım
386 Ferzaneh DOULATABADİ 2008 DİVANÜ LUGATİ`T-TÜRK VE FARSÇADAN TÜRKÇEYE GEÇEN SÖZCÜKLER 19-ULUSLARARASI TÜRK DİLİ KURULTAYI BİLDİRİLERİ 20-25 EKİM 2008 Bildiri
387 Ferzaneh DOULATABADİ 2008 KAŞKAY SÖZLÜĞÜ ÜZERİNE Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi Makale
388 Fevzi KARADEMİR 2016 TÜRKÇE SÖZLÜKLERDE MEYVE ADLARININ ANLAMLANDIRILIŞI Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (DÜSBED) Makale
389 Fevzi KARADEMİR 2016 `NAR AĞACI, `NAR`SIZ OLUR MU?` TÜRKÇE SÖZLÜKLERDE MEYVE ADLARININ ANLAMLANDIRILIŞI I. ve II. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu 3-4 Kasım 2015 3. cilt Bildiri
390 Feyza TOKAT 2014 ÇAVDIR AĞZINDAN DERLEME SÖZLÜĞÜ`NE KATKILAR Uluslararası TEKE Dergisi Makale
391 Feyzi ÇİMEN 2013 Dîvânü Lügâti`t-Türk Üzerine İlk Dizin: Dîvân Anahtarı ve Hüseyin Hüsameddin Yasar`ın İlmî Kişiliği FSM İlmi Araştırmalar Makale
392 Feyzi ÇİMEN -Ali NİZAM 2015 Türkoloji Çalışmaları İçin Sözlük-Dizin Oluşturmada Yeni Bir Bilgisayar Programı: dİZici FSM İlmi Araştırmalar Makale
393 Feyzi ERSOY 2015 ESKİ TÜRK-MOĞOL KİŞİ ADLARI SÖZLÜĞÜ Dil Araştırmaları Ulusal Hakemli Dergi Tanıtım
394 Feyzi ERSOY 2005 MOGOLCA-TÜRKÇE SÖZLÜK Türkbilig Türkoloji Araştırmaları Dergisi Tanıtım
395 Fırat ERİKLİ 2016 SKOPOS KURAMI VE SÖZLÜKBİLİM I. ve II. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu 3-4 Kasım 2015 3. cilt Bildiri
396 Fikret TURAN 2010 TÜRKÇE SÖZLÜKLERDE İNGİLİZCEDEN TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELERİN İMLASI VE TANIMI: PROBLEMLER VE ÖNERİLER Türkiye`de ve Dünya`da Sözlük Yazımı ve Araştırmaları Uluslar Arası Sempozyumu Bildiri
397 Fikret TURAN 2009 TÜRK DİLİ VE KÜLTÜRÜNÜN İSLAM MEDENİYETİNE EKLEMLENMESİ SÜRECİNDE DİVÂNÜ LÜGATİ`T-TÜRKTE YANSITILAN TÜRK KİMLİĞİ Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Bilgi Şöleni Bildirileri 28-30 Mayıs 2008 Bildiri
398 Fikret Turan 1999 BİR ESKİ OĞUZCA SATIRARASI SÖZLÜK: FİLOLOJİK VE LEKSİKOLOJİK BİR İNCELEME ULUSLARARASI SÖZLÜKBİLİMİ SEMPOZYUMU 20-23 Mayıs 1999 Bildiri
399 Fikret USLUCAN 2009 HAT, TEZHİP VE CİLT TERİMLERİ SÖZLÜKLERİ Turkısh Sudies Makale
400 Filiz KILIÇ 1999 Türk Dünyası Edebiyat Terimleri ve Kavramları Ansiklopedik Sözlüğü Bilge Dergisi Tanıtım
401 Filiz ÖZER 1998 Orta Türkçe Döneminin Eserleri ve Sözlükleri Kebikeç Dergisi Makale
402 Firdevs GÜNEŞ 2013 KELİMELERİN GÜCÜ VE ZİHİNSEL SÖZLÜK Siirt Ünv. Sosyal Bilimler Dergisi Makale
403 Funda KARA 1998 Sözlük Bilimi Açısından Türkçe Sözlük A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Makale
404 Funda TOPRAK 2003 DİVÂNÜ LÜGATİ T-TÜRK`TE `KIPÇAKÇA` KAYDIYLA VERİLEN KELİMELERİN TARİHÎ KIPÇAK SÖZVARLIĞI İÇİNDEKİ YERİ Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türkoloji Dergisi Makale
405 Funda TOPRAK 2009 DİVANU LUGATİ`T-TÜRK`TE İŞTEŞ ÇATILI FİİLLERDEN YOLA ÇIKARAK TÜRKÇEDE İŞTEŞLİK KAVRAMININ FONKSİYONLARI Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Bilgi Şöleni Bildirileri 28-30 Mayıs 2008 Bildiri
406 Furkan ÖZTÜRK 2008 İŞLEVSEL SÖZLÜK ve OSMANLI ŞİİRİNDE BAĞLAM Turkısh Sudies Makale
407 Furkan ÖZTÜRK 2010 DİVÂNU LUĞÂTİ`T-TURK`Ü ARAP SÖZLÜKÇÜLÜĞÜ AÇISINDAN DEĞERLENDİRME
408 Furkan ÖZTÜRK 2012 KIRGIZ SÖZLÜKÇÜLÜĞÜNDE HUSEİN [KARASAYEVİÇ] KARASAYEV VE KONSTANTİN [KUZMİÇ] YUDAHİN`İN YERİ Turkısh Sudies Makale
409 Furkan ÖZTÜRK 2007 BAKÎ DİVANI SÖZLÜĞÜ [Bağlamlı Dizin ve İşlevsel Sözlük] Ankara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Doktora tezi
410 Galibe HACIYEVA 2008 MAHMUD KÂŞGARLI`NIN DIVANÜ-LUGAT`IT-TÜRKESERİ TARİHÎ DİYALEKTOLOJİNİN ANA KAYNAĞIDIR ULUSLARARASI TÜRK DİLİ KURULTAYI BİLDİRİLERİ II 20-25 EKİM 2008 Bildiri
411 Galip GÜNER 2010 Divanü Lugati`t-Türk`te Kençekler ve Bazı Kençekçe Kelimeler Üzerine Düşünceler Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi Makale
412 Galip GÜNER 2011 DÎVÂNÜ LUGÂTİ`T-TÜRK`TE GEÇEN ULAS / ÖLES `SÜZGÜN, BAYGIN` KELİMESİNİN OKUNUŞU, ANLAMI VE YAPISI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER Turkısh Sudies Makale
413 Galip GÜNER 2011 DÎVÂNÜ LUGÂTİ`T-TÜRK`TE OĞUZCA OLARAK GEÇEN GEŞÜR `havuç` KELİMESİNİN KÖKENİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER Turkısh Sudies Makale
414 Galip GÜNER 2011 DÎVÂNÜ LUGÂTİ`T-TÜRK`TE GEÇEN çepiş `ALTI AYLIK KEÇİ YAVRUSU` KELİMESİNİN YAPISI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER Türkbilig Türkoloji Araştırmaları Dergisi Makale
415 Galip GÜNER 2014 DÎVÂNÜ LUGÂTİ`T-TÜRK`TE OĞUZCA OLARAK GEÇEN MANDĀR VE MANDĀRLAN- KELİMELERİNİN KÖKENİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER Uluslararası TEKE Dergisi Makale
416 Galip GÜNER 2015 DÎVÂNU LUGÂTİ`T-TÜRK`TE GEÇEN ajlaŋ KELİMESİNİN DAHHÂK İLE NE İLGİSİ VAR? Uluslararası TEKE Dergisi Makale
417 Galip GÜNER 2016 CODEX CUMANICUS BAĞLAMINDA KUMANLARIN / KIPÇAKLARIN GÜNDELİK HAYATINA DAİR SÖZ VARLIĞI: EŞYA ADLARI Uluslararası TEKE Dergisi Makale
418 Gamze KARGI 2013 DİVANÜ LUGATİ`T-TÜRK`TE HUKUK TERİMLERİ VI. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri III 20-25 Ekim 2008 Bildiri
419 Gıyasettin AYTAŞ 2016 ŞEMSEDDİN SAMİ`NİN ORHUN ABİDELERİNDE SÖZLÜK OLUŞTURMA TEKNİĞİ I. ve II. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu 3-4 Kasım 2015 4. cilt Bildiri
420 Gonca DEMİR 2016 SÖZ VARLIĞI ÖLÇÜTLERİ EKSENİNDE YAPILANAN TÜRK HALK MÜZİĞİ FONETİK NOTASYON SİSTEMİ SÖZLÜK VERİTABANI/ THMFNS SZV: URFA YÖRESİ ÖRNEKLEMİ I. ve II. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu 3-4 Kasım 2015 3. cilt Bildiri
421 Gökçen BİLGİN 2012 Yazılı Türkçenin Kelime Sıklığı Sözlüğü Dil Araştırmaları Ulusal Hakemli Dergi Tanıtım
422 Gökhan ÖLKER 2011 Sözlük Türleri ve Kelime Sıklığı Sözlüğü Üzerine Dil Araştırmaları Ulusal Hakemli Dergi Makale
423 Gökhan ÖLKER 2009 RUMCA-TÜRKÇE MANZUM SÖZLÜK TUHFETÜ`L-UŞŞĀK Turkısh Sudies Makale
424 Gökhan ÖLKER 2013 LUGÂT-I MANZÜME-İ NÜRİYE BERÂY-I TERCEME-İ LİSÂN-I RUMİYE ÜZERİNE Turkısh Sudies Makale
425 Gökhan ÖLKER 2008 DÎVÂNU LUGÂTİT-TÜRKTEN HAREKETLE ESKİ OĞUZ ATASÖZLERİ TESPİT EDİLEBİLİR Mİ? ULUSLARARASI KÂŞGARLI MAHMUD SEMPOZYUMU 17-19 EKİM 2014 Bildiri
426 Göksel Sert 2016 ELEKTRONİK SÖZLÜK TİPOLOJİLERİ VE LEXİCA ÖRNEĞİ I. ve II. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu 3-4 Kasım 2015 2. cilt Bildiri
427 Gönül ERDEM NAS 2015 ANAMUR AĞZINDAN DERLEME SÖZLÜĞÜ`NE KATKILAR‐2 Littera Turca Makale
428 Gönül ERDEM NAS-Suzan Suzi TOKATLI 2012 ANAMUR AĞZINDAN DERLEME SÖZLÜĞÜ`NE KATKILAR Diyalektolog Makale
429 Gurbandurdı Geldiyev 2007 Kaşgarlı Mahmut`un `Divanü Lügat it-Türk` Sözlüğündeki Atalar Sözünün Günümüz Türkmen Sahasındaki Kulanımı KAŞGARLI MAHMUT VE TÜRK DÜNYASININ DİLİ, EDEBİYATI, KÜLTÜRÜ VE TARİHİ Bildiri
430 Gül Mükerrem ÖZTÜRK 2016 GÜRCÜCEDE SÖZLÜKLERDE YER ALAN TÜRKÇE VE FARSÇA KELİMELER ÜZERİNE İNCELEME I. ve II. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu 3-4 Kasım 2015 4. cilt Bildiri
431 Gülden ASLANTÜRK Hasan TURGUT 2015 8284 Vakası: Ekşi Sözlük`te Cinsiyetçi Kamusallığın Yeniden Üretilmesi İlef Dergisi Makale
432 Gülden SAĞOL 1995 Kuş İsimlerinin Doğu Türkçesi Mançuca ve Çince Sözlüğü Bilge Dergisi Tanıtım
433 Gülhan AĞBABA MACLAREN 2007 Türkçe Sözlüklerdeki Tanımlarda Eylemden Türemiş Sözcüklerin Üye ve Rol Yapısının Yeri ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dilbilim ANABİLİM DALI Yüksek lisans tezi
434 Gülhan ÖZAÇIK 2016 Dilbilim Terimleri Veritabanı
435 Gülsel SEV 2004 Divanü Lugatit Türk`te İkilemeler Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Makale
436 Gülşah YILMAZ 2011 Kazan Tatar Türkçesi Sözlüğü Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi Tanıtım
437 Gülşah YILMAZ 2014 Dīvānu Luġati`t Türk`e Göre XI. Yüzyıl Türk Lehçe Bilgisi Dil Araştırmaları Ulusal Hakemli Dergi Tanıtım
438 Gülşat KAZAZOĞLU 2009 DİLBİLGİSİ TERİMLERİ SÖZLÜKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI FIRAT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI Yüksek lisans tezi
439 Gülşen Eryiğit 2016 İTÜ TÜRKÇE DOĞAL DİL İŞLEME ÇALIŞMALARI I. ve II. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu 3-4 Kasım 2015 1. cilt Bildiri
440 Gülzura CUMAKUNOVA 2011 Türk Sözlük Biliminin Etkileşim Alanları Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi Makale
441 Günay KARAAĞAÇ 2001 Sözlük Yapısı Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Makale
442 Gürkan DOĞAN 1999 1960`tan Günümüze Türkçe: Bir Sözlük Denemesi Dilbilim Araştırmaları Dergisi Tanıtım
443 Gürkan GÜMÜŞATAM 2009 KIBRIS AĞZI ÜZERİNE HAZIRLANAN SÖZLÜKLER VE BU SÖZLÜKLERDEKİ YÖNTEM SORUNLARI Turkısh Sudies Makale
444 Gürkan GÜMÜŞATAM 2014 TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZ SÖZLÜKLERİNİN HAZIRLANMASINDA İSTEM (VALENZ) VERİLERİNİN GEREKLİLİĞİ ÜZERİNE Turkısh Sudies Makale
445 Güzeliye HAZİYEVA 2009 DOĞA KÜLTÜYLE İLGİLİ TÜRK ERKEK ADLARI VE KAŞGARLI MAHMUD`UN `DİVANI...`NA YANSIMALARI Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Bilgi Şöleni Bildirileri 28-30 Mayıs 2008 Bildiri
446 H Yaşar Yüksekkaya 1999 AVRUPA`DAKİ MODERN SÖZLÜK ARAŞTIRMALARI VE BU ARAŞTIRMALARIN TÜRK METASÖZLÜKÇÜLÜĞÜNE YANSIMALARI ULUSLARARASI SÖZLÜKBİLİMİ SEMPOZYUMU 20-23 Mayıs 1999 Bildiri
447 Hakan AKCA 2012 Kumuk Türkçesi Sözlüğü Dil Araştırmaları Ulusal Hakemli Dergi Tanıtım
448 Hakan ÖZDEMİR 1994 Refik Halit Karay`ın Üç Nesil Üç Hayat Adlı Eserinden Türk Sözlükçülüğüne Katkılar Karadeniz (Black Sea-Çernoye More) Sosyal Bilimler Dergisi Makale
449 Hakan ÖZDEMİR 2009 REFİK HALİT KARAY`IN ÜÇ NESİL ÜÇ HAYAT ADLI ESERİNDEN TÜRKÇE SÖZLÜK`E KATKILAR Turkısh Sudies Makale
450 Hakan YALAP 2015 YENİ TÜRKÇE-SIRPÇA SÖZLÜK Turkısh Sudies Tanıtım
451 Hakan YAMAN -Gamze KARGI 2008 DÎVÂNU LUGÂTİ`T-TÜRK`TE AT KARAKTERLERİ ULUSLARARASI KÂŞGARLI MAHMUD SEMPOZYUMU 17-19 EKİM 2011 Bildiri
452 Hakkı ÖZKAYA 2015 KIRKLARELİ İLİ AĞIZLARINDAN DERLEME SÖZLÜĞÜ`NE KATKILAR RumeliDE Dil ve Edebiyat Arş. Dergisi Makale
453 Halide Gamze İNCE 2011 ALPAMIŞ DESTANININ İZAHLI LÜGATİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Milli Folklor Dergisi Makale
454 Halil İbrahim USTA 2006 TÜRKÇE SÖZLÜK HAZIRLAMADA YÖNTEM SORUNLARI Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi Makale
455 Halil İbrahim USTA 2010 Sözlükçülük ve Sözlük Araştırmacılığı Modern Türklük Araştırmaları Dergisi Makale
456 Halil İbrahim YAKAR 2009 TÜRKÇE-ARAPÇA MANZUM SÖZLÜKLERİMİZDEN NAZM-I FERĀ`İD Turkısh Sudies Makale
457 Halil Sercan KOŞİK 2012 BİLİNMEYEN BİR FRANSIZCA-TÜRKÇE ATASÖZÜ VE DEYİMLER SÖZLÜĞÜ: MEHMET EMİN`İN DURÜB-I EMSÂL-Î FRANSEVÎ LUGATÇESİ IV.ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ 22-24 ARALIK 2011 MUĞLA 2. CİLT Bildiri
458 Halim BİLGİN 2016 SÖZLÜKTE `MADDE` İLE İLGİLİ TERİMLERİN TANIMI VE TÜRKÇE KARŞILIKLARI ÜZERİNE I. ve II. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu 3-4 Kasım 2015 3. cilt Bildiri
459 Halit DURSUNOĞLU 2011 CUMHURİYET DÖNEMİNDE YAPILAN SÖZLÜK ÇALIŞMALARI VE TÜRKÇE SÖZLÜKLER ÜZERİNE BİR KAYNAKÇA DENEMESİ Dumlupınar Ünv. Sosyal Bilimler Dergisi Makale
460 Haluk YAVUZ 2005 Türkçe Tıp ve Komşu Bilim Sözlükçelerine Bir Bakış Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Makale
461 Hamidulla BALTABAYEV 2008 KÂŞGARLI MAHMUD`UN DİVANİ LÜGATİ`T-TÜRK ESERİNİN FİTRET TARAFINDAN İNCELENMESİ ULUSLARARASI TÜRK DİLİ KURULTAYI I 20-25 EKİM 2008 Bildiri
462 Hamidulla BOLTABOYEV 2008 Divanü Lugatit Türk`teki Manzum Parçaların Edebi Sınıflandırması Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Makale
463 Hâmİt Z. Koşay 1972 DÎVANÜ LÜGATİ`T-TÜRK`DEKİ TERİMLERDEN ÖRNEKLER BİLİMSEL BİLDİRİLER 1972 Bildiri
464 Hamza ZÜLFİKAR 2016 TÜRKÇE SÖZLÜK ÇALIŞMALARINA KATKILAR I. ve II. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu 3-4 Kasım 2015 3. cilt Bildiri
465 Hanife ALKAN 2013 DÎVÂNU LUGÂTİ`T-TÜRK`TE İNSANLAR İÇİN KULLANILAN NİTELEYİCİLER Turkısh Sudies Makale
466 Hanifi VURAL-Tuncay BÖLER 2008 TÜRKÇE SÖZLÜK (TDK)`TEN HAREKETLE 1944`TEN 2005`E DİLİMİZDEKİ BATI KÖKENLİ SÖZCÜKLER A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Makale
467 Harun ALTUN 2015 İlk Farsça-Türkçe Sözlüklerden Sıhahu`l-Acem: Karşılaştırmalı İnceleme ve Kelime Dizini Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yüksek lisans tezi
468 Harun TOLASA 1986 18. YY`da Yazılmış Bir Divan Edebiyatı Terimleri Sözlüğü Müstakimzade`nin Istılahatü`ş-Şi`riye`si İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi Makale
469 Hasan EREN 1974 Örnekten Örneğe Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Makale
470 Hasan EREN 2000 Ananıasz Zajaczkowski ve Kıpçakça Sözlükler Alanındaki Çalışmaları Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Makale
471 Hasan EREN 1972 Sovetskaya Tyurkologiya Dergisinin Divanü Lugat-it- Türk Özel Sayısı Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Tanıtım
472 Hasan EREN 2005 Yeni Bir Etimolojik Sözlük Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Tanıtım
473 Hasan EREN 2004 ESKİ KIPÇAKÇA SÖZLÜKLERE KATKILAR (I) V. ULUSLAR ARASI TÜRK DİLİ KURULTAYI BİLDİRİLERİ 1 20-26 Eylül 2004 Bildiri
474 Hasan Hüseyin ADALIOĞLU 2007 KAŞGARLI MAHMUD`UN DÎVÂN I LÜGÂTİ`T-TÜRK ADLI ESERİNDEKİ DÜNYA HARİTASI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER ve YORUMLAR KAŞGARLI MAHMUT VE TÜRK DÜNYASININ DİLİ, EDEBİYATI, KÜLTÜRÜ VE TARİHİ Bildiri
475 Hasan ORTEKİN 1936 Codex Cumamcus`un menşe meselesi hakkında İstanbul Üniversitesİ Türkiyat Mecmuası Tanıtım
476 Hatice KORKMAZ 2007 Divanu Lugati`t Türk`teki Atasözlerinin Anlambilimsel Açıdan İncelenmesi Ondokuzmayıs Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yüksek lisans tezi
477 Hatice KUTLAR 1999 Balkan Ülkelerindeki Türkçe Alıntılar ve Sözlükler Üzerine Kısa Kaynakça Kebikeç Dergisi Makale
478 Hatice ŞAHİN 2009 DÎVANU LÜGATÎ`T-TÜRK`TE er- FİİLÎ Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Bilgi Şöleni Bildirileri 28-30 Mayıs 2008 Bildiri
479 Hatice Yasemen GÜVEN 2012 SÖZLÜKBİRİMLERİN TANIMLANMASI BAĞLAMINDA TÜRKÇE VE İNGİLİZCE SÖZLÜK KARŞILAŞTIRMASI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yüksek lisans tezi
480 Havva YAMAN 2010 İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN SÖZLÜK KULLANMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME TÜBAR Makale
481 Havva YAMAN-Abdullah DAĞTAŞ 2013 SÖZLÜKLERE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Makale
482 Hayrettin İhsan ERKOÇ 2015 Divanü Lugati`t-Türk`te Vahşi Hayvanlarla İlgili Kelimeler ve Terimler Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi Makale
483 Hayrettin PARLAKYILDIZ 2008 İMLA KILAVUZU İLE TÜRKÇE SÖZLÜK ARASINDAKİ UYUMUN EĞİTİME YANSIMASI VI. ULUSLARARASI TÜRK DİLİ KURULTAYI BİLDİRİLERİ 20-25 EKİM 2008 -IV- Bildiri
484 Hayriye Süleymanoğlu YENISOY 2004 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRKÇE-BULGARCA VE BULGARCA» TÜRKÇE SÖZLÜKLER v.uluslararası türk dili kurultayı bildirileri ıı. 20-26 eylül 2004 Bildiri
485 Henning Bergenholtz (Çev. Ezgi CORGA) 2014 Sözlük Nedir?
486 Henning Bergenholtz - Rufus H. Gouws-Çev. Ferdi BOZKURT 2014 Sözlükbilimi Nedir? Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi Makale
487 Hikmet İLAYDIN 1953 SÖZLÜKLERİMİZE DAİR Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Makale
488 Hikmet İLAYDIN 1972 Divanla İlgili Bazı Gözlemler ve Düşünceler Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Makale
489 Hikmet KORAŞ 2009 TÜRKİYE`DE ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ İLE İLGİLİ SÖZLÜK ÇALIŞMALARI VE `YENİ UYGUR TÜRKÇESİ SÖZLÜĞÜ` ÜZERİNE Turkısh Sudies Makale
490 Hikmet KORAŞ 2002 DERLEME SÖZLÜĞÜNE İLAVELER TÜBAR Makale
491 Hikmet KORAŞ 2013 KARŞILAŞTIRMALI TÜRK LEHÇELERİ SÖZLÜĞÜ HAKKINDA DEĞERLENDİRME Zeitschrift für die Welt der Türken Makale
492 Howard JACKSON (Çev. Mehmet GÜRLEK-Ellen PATAT) 2016 Sözlükbilime Giriş Kesit Yayınları Kitap
493 Hüdayi Can 2007 YALANCI EŞDEĞERLER AÇISINDAN DİVAN-I LÜGATİ`T-TÜRKLE TÜRKİYE TÜRKÇESİ VE TÜRKMENCENİN KARŞILAŞTIRILMASI KAŞGARLI MAHMUT VE TÜRK DÜNYASININ DİLİ, EDEBİYATI, KÜLTÜRÜ VE TARİHİ Bildiri
494 Hülya AŞKIN BALCI 2015 `Ağız` Sözcüğünün Türkçedeki Sözlüksel Alanları Int. Journal of Language Academy Makale
495 Hülya SAVRAN 2000 TÜRKÇE SÖZLÜKTEKİ ÖRNEKLERDEN HAREKETLE DÖNÜŞLÜ VE İŞTEŞ FİİLLERİN GEÇİŞLİLİK DURUMLARI Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Makale
496 Hülya SAVRAN 2008 Hasan Basri Çantay`ın Divanü Lugatit Türk`ü Çeviri Denemesi Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Makale
497 Hürriyet GÖKDAYI 2016 KALIPLAŞMIŞ DİL BİRİMLERİNİN ELEKTRONİK SÖZLÜKLERDE GÖSTERİMİ Turkısh Sudies Makale
498 Hürriyet Gökdayı 2016 ELEKTRONİK SÖZLÜKLERDE KALIPLAŞMIŞ DİL BİRİMLERİ I. ve II. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu 3-4 Kasım 2015 2. cilt Bildiri
499 Hüseyin DEMİR 2008 DİVANU LÜGATİ`T`T-TÜRKTE EKONOMİK KAVRAMLAR ULUSLARARASI TÜRK DİLİ KURULTAYI BİLDİRİLERİ II 20-25 EKİM 2008 Bildiri
500 Hüseyin ERSOY 2006 Türkçedeki Yabancı Sözcüklerin Kullanım Alanı Bilgileri ve Düşündürdükleri (Sözlükbilimsel Bir Çalışma) Akademik İncelemeler Makale
501 Hüseyin KAHRAMAN MUTLU 2009 TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE SÖZLÜKÇÜLÜK TEKNİĞİ AÇISINDAN TEMATİK SÖZLÜKLER Turkısh Sudies Makale
502 Hüseyin Kahraman MUTLU 2011 Sözlükçülük Tekniği Açısından Türkçe Cep Sözlükleri Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi Makale
503 Hüseyin KARAMAN 2008 DÎVÂNU LUGÂTİT-TÜRKTE GEÇEN HİKMETLİ SÖZLER ULUSLARARASI KÂŞGARLI MAHMUD SEMPOZYUMU 17-19 EKİM 2008 Bildiri
504 Hüseyin YILDIZ 2009 Galatat Sözlükleri Dil Araştırmaları Ulusal Hakemli Dergi Tanıtım
505 Hüseyin YILDIZ 2015 ESKİ UYGURCA SÖZLÜKLERİN HAZIRLANMASINDA DİZİNLİ ÇALIŞMALARIN ROLÜ Littera Turca Makale
506 Hüseyin YILDIZ 2016 ESKİ UYGURCA SÖZLÜKLERİN HAZIRLANMASINDA DİZİNLİ ÇALIŞMALARIN ROLÜ I. ve II. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu 3-4 Kasım 2015 4. cilt Bildiri
507 Işılay IŞIKTAŞ SAVA 2013 Dobruca Kırım Tatar Ağzı Sözlüğü (1-2-3) Dil Araştırmaları Ulusal Hakemli Dergi Tanıtım
508 Işılay IŞIKTAŞ SAVA 2015 Türkçe Tatarca Sözlük Dil Araştırmaları Ulusal Hakemli Dergi Tanıtım
509 Işılay IŞIKTAŞ SAVA 2015 TÜRKLÜK BİLİMİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Dil Araştırmaları Ulusal Hakemli Dergi Tanıtım
510 Işılay Pınar ÖZLÜK 2008 DÎVÂNU LUGÂTİT-TÜRKTE GİYİM KÜLTÜRÜ ULUSLARARASI KÂŞGARLI MAHMUD SEMPOZYUMU 17-19 EKİM 2015 Bildiri
511 İbrahim Ahmet AYDEMİR 2015 TUVACADA SÖZLÜKSELLEŞMİŞ ZARF-FİİLLİ YAPILAR Türkbilig Türkoloji Araştırmaları Dergisi Makale
512 İbrahim Ethem ÖZKAN 2007 ARDANUÇ AĞZI İLE DİVÂNU LÜGATİ-T-TÜRK VE DERLEME SÖZLÜĞÜ ARASINDA BİR KARŞILAŞTIRMA DENEMESİ Erciyes Üniversitesi Sosyal Bil. Enst. Dergisi Makale
513 İbrahim KARAHANCI 2016 TÜRKÇE SÖZLÜK ELEŞTİRİLERİ ÜZERİNE I. ve II. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu 3-4 Kasım 2015 4. cilt Bildiri
514 İbrahim KIBRIS 2007 GÖSTEREN VE GÖSTERİLEN AÇISINDAN DİVANÜ LÜGAT-İT TÜRK`TE YER ALAN ÖRNEK METİNLERİN İNCELENMESİ KAŞGARLI MAHMUT VE TÜRK DÜNYASININ DİLİ, EDEBİYATI, KÜLTÜRÜ VE TARİHİ Bildiri
515 İbrahim SIĞIRCI 2016 Avrupa Birliği`ne Üyelik Sürecinde Türkçenin Terim Sözlükleri Int. Journal of Language Academy Makale
516 İbrahim Zeki BURDURLU 1962 Marketing Terimleri Lugatı Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Tanıtım
517 İdris Nebi UYSAL 2012 HALDUN TANER`İN HİKÂYELERİNDEN TÜRKÇE SÖZLÜK`E KATKILAR Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Makale
518 İdris Nebi UYSAL 2012 AĞIZ ARAŞTIRMALARINDA BAĞLAMSAL SÖZLÜK VE DİZİN KULLANIMI Diyalektolog Makale
519 İdris Nebi UYSAL 2015 SALÂH BİRSEL`İN `ŞINGIR MINGIR` SÖZCÜKLERİNDEN TÜRKÇE SÖZLÜK`E KATKILAR Turkısh Sudies Makale
520 İlhami SIĞIRCI 2016 AVRUPA BIRLIĞI`NE ÜYELIK SÜRECINDE TÜRKÇENIN TERIM SÖZLÜKLERI `AB`YE ÜYELIK SÜRECI BIR TERIM ÜRETME SÜRECIDIR.` I. ve II. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu 3-4 Kasım 2015 4. cilt Bildiri
521 İlkay GİLANLIOĞLU 2008 Kıbrıs Türkçesinin Etimolojik Sözlüğü Dilbilim Araştırmaları Dergisi Tanıtım
522 İlke KÜÇÜK 2012 KÂMÜS-I TÜRKÎ`DEN TÜRKÇE SÖZLÜK`E ANLAM DEĞİŞMELERİ- ADLAR (A-K) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yüksek lisans tezi
523 İlker DEMİRCİ 2012 TUHFE-İ VEHBÎ MANZUM SÖZLÜK (TRANSKRİPSİYONLU METİN, İNCELEME, SÖZLÜK) NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yüksek lisans tezi
524 İlknur KEÇİK 1996 Konuşma Dili ve Türkçenin Söyleyiş Sözlüğü: Bir Deneme Dilbilim Araştırmaları Dergisi Tanıtım
525 İmdat DEMİR 2009 TÜRKÇE SÖZLÜKLERDE VURGU Turkısh Sudies Makale
526 İmdat DEMİR 2008 DİVANÜ LUGATİT-TÜRKTE İNSAN TASVİRÎ İLE İLGİLİ İFADELER ULUSLARARASI TÜRK DİLİ KURULTAYI BİLDİRİLERİ II 20-25 EKİM 2008 Bildiri
527 İmdat DEMİR 2016 GÜNCEL TÜRKÇE SÖZLÜKLERDE AKRABALIK ADLARININ TANIMI: KIZKARDEŞ ÖRNEĞİ I. ve II. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu 3-4 Kasım 2015 3. cilt Bildiri
528 İmre BASKİ 2008 ORTA ASYA TÜRK ETNONİMİSİNDE KİŞİ ADLARI ULUSLARARASI TÜRK DİLİ KURULTAYI I 20-25 EKİM 2008 Bildiri
529 İnayetulla AZIMOV 2016 KIRGIZCA VE ARAPÇA EŞDİZİMSEL İFADELERİN EŞDİZİMLİ SÖZLÜK BAĞLAMINDA İNCELENMESİ I. ve II. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu 3-4 Kasım 2015 3. cilt Bildiri
530 İNCİ DEMİRBİLEK 1996 Almanya ve Türkiye`deki yabancı kelime sözlükleri Mersin Üniversitesi Yüksek lisans tezi
531 İsa SARI 2011 Atatürk`ün Dil Yazıları - I (Sözlük Çalışmaları) Türkbilig Türkoloji Araştırmaları Dergisi Tanıtım
532 İsmail PARLATIR 1994 Son Dönem Sözlükçülüğümüzün Bir Yüz Akı: Çağdaş İş Dünyası Sözlüğü Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Makale
533 İsmail PARLATIR 1995 Türkçe Sözlük Çalışmaları ve Sorunlarımız Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Makale
534 İsmail PARLATIR 1998 Türkçe Sözlük Bilgisayar Ortamında Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Makale
535 İsmail PARLATIR 1999 Türk Dil Kurumunda Sözlük Çalışmaları Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Makale
536 İsmail PARLATIR 1991 Yeni Baskı Türkçe Sözlük Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Tanıtım
537 İsmail PARLATIR 1999 TÜRKİYE TÜRÇESİNİN TARİHSEL SÖZLÜĞÜ 3.uluslararası türk dil kurultayı 1996 Bildiri
538 İsmail PARLATIR 2000 Türkçe Sözlüklerimizin Durumu TÜRKÇENİN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ KURULTAYI Bildiri
539 İsmail TAŞ 2013 TÜRK DİLİ ÖĞRETİSİ OLARAK KAŞGARLI MAHMUD VE ÖĞRETİM METODU AÇISINDAN DÎVÂNÜ LUGÂTİ`T-TÜRK İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi Makale
540 İsmail TAŞ 2012 Lügat-i Bulgarî İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi Tanıtım
541 Jale DEMİRCİ 1998 Kıpçak Sözlükleri Kebikeç Dergisi Makale
542 James KELLY 1972 Divanü Lugatit Türk`ün Yeni Baskısı Üzerine Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Makale
543 K. Alpaslan ÇELİKBAŞ 2008 DÎVÂNU LUGÂTİT-TÜRK`ÜN TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ ULUSLARARASI KÂŞGARLI MAHMUD SEMPOZYUMU 17-19 EKİM 2008 Bildiri
544 Kaan DİLEK 2007 İran Kütüphanelerinde Bulunan Bazı Elyazma Türkçe Sözlüklerin Tanıtımı Kebikeç Dergisi Makale
545 Kadir Kaan BÜYÜKİKİZ 2008 DÎVÂNU LUGÂTİT-TÜRKTE YER ALAN KELİMELERİN ÖĞRETİMİNDE İZLENEN YOL ÜZERİNE TESPİTLER ULUSLARARASI KÂŞGARLI MAHMUD SEMPOZYUMU 17-19 EKİM 2008 Bildiri
546 Kadriye TÜRKAN 2005 Türk Dünyası Ortak Atasözleri Sözlüğü Bilge Dergisi Tanıtım
547 Kadriye TÜRKAN 2008 DÎVÂNU LUGÂTİT-TÜRKTE VE MASAL DÜNYASINDA BEDENSEL ÖZÜR FENOMENİ ULUSLARARASI KÂŞGARLI MAHMUD SEMPOZYUMU 17-19 EKİM 2009 Bildiri
548 Kamil Veli NERİMANOĞLU 2016 LANGUAFOLKLORİSTİK AÇIDAN `KÖROĞLU` ANSİKLOPEDİSİ (VEYA AÇIKLAMALI SÖZLÜĞÜ) ÜZERİNE Milli Folklor Dergisi Makale
549 Kamil Veli NERİMANOĞLU 2007 AZERBAYCAN TÜRKÇESİNDE DEYİMLER SİSTEMİ VE DEYİM SÖZLÜĞÜNÜN KURAMSAL İLKELERİ IV ULUSLARARASI TÜ RK DİLİ KURULTAYI BİLDİRİLERİ II 24-29 EYLÜL 2001 Bildiri
550 Kamil Veli NERÎMANOĞLU 2013 KÂŞGARLI MAHMUD`UN DÎVANÜLÜGATİ`T-TÜRKESERİNDE ŞİİR ÖRNEKLERİ TÜRK POETİKA TARİHİ BAĞLAMINDA (TEORİK DÜŞÜNCELER) VI. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri III 20-25 Ekim 2008 Bildiri
551 Kamil Veli NERÎMANOĞLU 2007 AZERBAYCAN TÜRKÇESİNDE DEYİMLER SİSTEMİ YE DEYİM SÖZLÜĞÜNÜN KURAMSAL İLKELERİ IV.ULUSLARARASI TÜRK DİLİ KURULTAYI BİLDİRİLERİ II. 24-29 EYLÜL 2000 Bildiri
552 Kari REICHL 2009 DİVAN-U LUGATİ`T-TÜRK`ÜN KAHRAMANLIK ŞİİRLERİ VE ORTA ASYA`DA YAŞAYAN TÜRKLERİN HALK DESTANI Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Bilgi Şöleni Bildirileri 28-30 Mayıs 2008 Bildiri
553 Karlıgaş KADAŞEVA 2009 DÎVAN-I LÜGATİ`T-TÜRK KELİMELERİNİN TÜRK DİLLERİNİ ÖĞRETMEDEKİ ÖNEMİ Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Bilgi Şöleni Bildirileri 28-30 Mayıs 2008 Bildiri
554 Kazım YETİŞ 1990 Sözlük Karşısında Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Makale
555 Kazım YETİŞ 1991 Sözlük Karşısında II Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Makale
556 Kazım YETİŞ 2003 Lügat-i Naci Ne Dereceye Kadar Muallim Naci`nindir? Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Makale
557 Kemal DEMİRAY 1981 Sözlükçülüğümüzde Önemli Bir Aşama ve Kamus-ı Türki Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Makale
558 Kemal ERASLAN 1991 Divanu Lugati`t Türk`te Aruz Vezniyle Yazılmış Şiirler Belleten Makale
559 Kemal ERASLAN 2009 SÖZLÜK ÇALIŞMALARINDA DİVANU LUGATİ`T- TÜRKÜN ÖNEMİ Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Bilgi Şöleni Bildirileri 28-30 Mayıs 2008 Bildiri
560 Kenan ACAR 2013 TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARI SÖZLÜĞÜ`NE KANDIRA AĞZINDAN KATKILAR Turkısh Sudies Makale
561 Kenan ACAR 2016 İLK BASKIDAN BUGÜNE TDK TÜRKÇE SÖZLÜK`TE KULLANILAN KISALTMALAR Türük Dergisi Makale
562 Kerim SARIGÜL 2011 Dilbilim Sözlükbilim ve Bilgisayar Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi Makale
563 Kerime ÜSTÜNOVA 1998 Dede Korkut Destanlarında iki Sözcüklü Yüklemler Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Makale
564 Kilisli Rıfat BİLGE 1987 Divanü Lugatit Türk ve Emiri Efendi Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Makale
565 Kudret Safa GÜMÜŞ; Deniz GÜMÜŞ 2016 TÜRK DOKUMA SANATINDA SÖZLÜK DENEMESİ: AKSARAYTAŞPINAR HALILARI SÖZLÜĞÜ ÖRNEĞİ I. ve II. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu 3-4 Kasım 2015 4. cilt Bildiri
566 Kurtman ERSANLI-Yaşar BARUT -Seher Balcı ÇELİK 2007 EĞİTİMSEL VE KÜLTÜREL BOYUTLARI İLE KAŞGARLI MAHMUT VE ESERİ DİVANÜ LÜGATİ-T TÜRK KAŞGARLI MAHMUT VE TÜRK DÜNYASININ DİLİ, EDEBİYATI, KÜLTÜRÜ VE TARİHİ Bildiri
567 Kürşat Efe 2016 BİTKİ VE HAYVAN İSİMLERİ SÖZLÜKLERİNİN HAZIRLANMASINDA ÇOK ŞEKİLLİLİK VE EŞ SESLİLİK I. ve II. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu 3-4 Kasım 2015 1. cilt Bildiri
568 Kürşat ÖNCÜL 2008 SİHÎRSEL DÜŞÜNÜŞ VE PRATİKLERİN DÎVÂNU LUGÂTİT-TÜRKTEKİ YANSIMALARI ULUSLARARASI KÂŞGARLI MAHMUD SEMPOZYUMU 17-19 EKİM 2008 Bildiri
569 Levent KURGUN 2011 Özel Adlar ve Sözlük Birimleri Üzerine Ege Üniversitesi Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi Makale
570 Leyla UZUN 1999 1945`ten Bu Yana Türkçe Sözlükler Kebikeç Dergisi Makale
571 Lindita XHANARI (LATİFİ) 2013 ARNAVUTÇA SÖZLÜKLERDE TÜRKÇE ALINTILAR VE SEMANTİK İNCELEMESİ VIII.ULUSLARARASI BÜYÜK TÜRK DİLİ KURULTAYI BİLDİRİLERİ 25-28 EYLÜL 2013 Bildiri
572 Luiza RUKHADZE 2004 Gürcüce Sözlüğündeki Türk Dilinden Alınan Birkaç KELİME HAKKINDA v.uluslararası türk dili kurultayı bildirileri ıı. 20-26 eylül 2004 Bildiri
573 M Mehdi ERGÜZEL 2008 TÜRKÇENİN ŞAİR VE YAZAR SÖZLÜKLERİ İLE DİZİNLER KONUSU ULUSLARARASI TÜRK DİLİ KURULTAYI BİLDİRİLERİ II 20-25 EKİM 2008 Bildiri
574 M. Sani ÂDiGÜZEL- Fahri TEMİZYÜREK 2003 SÂDIK TURAL`IN TANIMLADIĞI BAZI KELİMELER ÜZERİNE BİR SÖZLÜK DENEMESİ Prof. Dr. Sadık Tural Armağanı Bildiri
575 M. Selda KARAŞLAR 2010 DĪVĀNU LUĠĀTİ`T-TÜRK`TEKİ OĞUZCA EŞYA ADLARINA BİR BAKIŞ Turkısh Sudies Makale
576 M. Türker ACAROĞLU 1954 BULGARCA-TÜRKÇE VE TÜRKÇE-BULGARCA SÖZLüKLER Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Makale
577 M. Türker ACAROĞLU 1956 Türk Hukuk Lügati Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Tanıtım
578 M. Türker ACAROĞLU 1982 Bulgarca-Türkçe Tematik Sözlük Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Tanıtım
579 Mahir CANKAYA 2013 ERZİNCAN AĞZINDAN DERLEME SÖZLÜĞÜ`NE KATKILAR Turkısh Sudies Makale
580 Maituohuti ALİMU 2015 TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KAYNAK METİNLERİN SÖZ DAĞARCIĞINA KATKISI: İZAHLI SÖZLÜK İNCELEMESİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI Yüksek lisans tezi
581 Manfred MAYRHOFER 1984 Bir Sanskrit Sözlükçüsünde Moğolca At İsimleri Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Makale
582 Maria NYİRİ 1985 Kaşgarlı Mahmud`un Divânu Lügati`t-Türk Adlı Sözlüğü`ndeki Bitki Adları 5. Milletler Arası Türkoloji Kongresi 23-28 Eylül 1985 1. cilt Bildiri
583 Marufjon YULDASHEV 2011 ÖZBEKİSTAN`DAKİ SÖZLÜK ÇALIŞMALARI HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi Makale
584 Mediha MANGIR 2011 Osman Cemal Kaygılı ve Argo Lugatı Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi Makale
585 Mehdi ERGÜZEL 2010 TÜRKÇENİN SÖZ VARLIĞININ TESPİTİNDE ŞAİR ve YAZAR SÖZLÜKLERİNİN ÖNEMİ III.ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU 16-18 ARALIK 2010 İZMİR Bildiri
586 Mehebbet Mirzeliyeva; Kamile Veliyeva 2016 BİLGİSAYAR ÇEVİRİ SİSTEMİNDE SÖZLÜKÇÜLÜK İLKELERİ I. ve II. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu 3-4 Kasım 2015 2. cilt Bildiri
587 Mehman MUSAOĞLU 2009 Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü Dil Araştırmaları Ulusal Hakemli Dergi Tanıtım
588 Mehmet A. Eroğlu 2007 DİVANU LÜGAT-İT-TÜRK PERPESKTİFİNDE, TÜRKLÜK BİLİNCİ VE TÜRK BİLİ KAŞGARLI MAHMUT VE TÜRK DÜNYASININ DİLİ, EDEBİYATI, KÜLTÜRÜ VE TARİHİ Bildiri
589 Mehmet Akif GÖZİTOK 2016 MANZUM SÖZLÜK GELENEĞİMİZİN KAYIP HALKASI: NAZM-I BEDÎ A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Makale
590 Mehmet Aydın 2007 DÎVÂNÜ LÜGATİ`T-TÜRK`TE FİİLLERDEN TÜRETİLEN İSİMLER KAŞGARLI MAHMUT VE TÜRK DÜNYASININ DİLİ, EDEBİYATI, KÜLTÜRÜ VE TARİHİ Bildiri
591 Mehmet AYDIN 2007 DERLEME SÖZLÜĞÜ`NE BİRKAÇ KATKI DİVANÜ LÜGATİ`T- TÜRKLE AYBASTI AĞZINDAKİ BAZI ORTAK ÖĞELER IV.ULUSLARARASI TÜRK DİLİ KURULTAYI BİLDİRİLERİ I 24-29 EYLÜL 2000 Bildiri
592 Mehmet Dursun ERDEM 2005 Manzum Sözlükler Ve Tuhfe-i Âsım Central Asian Studies Makale
593 Mehmet Dursun ERDEM 2013 AĞIZ SÖZLÜKÇÜLÜĞÜ ÜZERİNE Turkısh Sudies Makale
594 Mehmet Dursun ERDEM 2006 Türkçe`nin Sözlüğü Turkısh Sudies Tanıtım
595 Mehmet EKİZ 2012 DİVANU LÜGATİ`T-TÜRK`TE YER ALAN MİMARÎ TERİMLER ÜZERİNE Turkısh Sudies Makale
596 Mehmet EKİZ 2008 DİVANÜ LÜGAT-İT-TÜRKTE YER ALAN MİMARİ TERİMLER ÜZERİNE ULUSLARARASI TÜRK DİLİ KURULTAYI BİLDİRİLERİ II 20-25 EKİM 2008 Bildiri
597 Mehmet GÜMÜŞKILIÇ 2002 XVIII. YÜZYILDA LÂTİN HARFLERİYLE YAZILMIŞ FRANSIZCA-TÜRKÇE BİR SÖZLÜK Milli Folklor Dergisi Makale
598 Mehmet GÜRLEK 2016 ÇOKANLAMLI SÖZLÜKBİRİMLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (DÜSBED) Makale
599 Mehmet GÜRLEK 2013 TDK TÜRKÇE SÖZLÜK ÖRNEĞİNDE MADDE BAŞI OLARAK EDİLGEN FİİLLER Turkısh Sudies Makale
600 Mehmet GÜRLEK 2014 TÜRK SÖZLÜKÇÜĞÜNDE BİR DÖNÜM NOKTASI: MİSALLİ BÜYÜK TÜRKÇE SÖZLÜK Turkısh Sudies Makale
601 Mehmet GÜRLEK 2016 ÇOKANLAMLI SÖZLÜKBİRİMLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME I. ve II. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu 3-4 Kasım 2015 3. cilt Bildiri
602 Mehmet HAZAR 2009 ESKİ TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARI SÖZLÜĞÜ Turkısh Sudies Makale
603 Mehmet HAZAR 2013 TÜRKİYE TÜRKÇESİ SÖZLÜĞÜNDE ÇATI EKLERİNİN KULLANIMINA ART VE EŞ ZAMANLI TOPLU BİR BAKIŞ TÜBAR Makale
604 Mehmet KARA 1996 Türkçe-Özbekçe Özbekçe-Türkçe Sözlük Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi Tanıtım
605 Mehmet KIRBIYIK 2002 MİFTÂH-I LİSÂN ADLI MANZUM FRANSIZCA-TÜRKÇE SÖZLÜK ÜZERİNE Selçuk Üniversitesi Türkiyat Arş. Dergisi Makale
606 Mehmet Nuri ALPAK 2006 ARAP DİLİNDE SÖZLÜK ÇALIŞMALARI VE NAZIM EFENDİ`NİN `TERCÜMANU`L-LÜGAT ` ADLI ESERİNİN İNCELENMESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI Yüksek lisans tezi
607 Mehmet ÖLMEZ 2013 Lexique turc dans le Vocabulaire de P. F. Viguier FSM İlmi Araştırmalar Tanıtım
608 Mehmet ÖLMEZ 1998 Eski Türkçenin Sözlükleri Kebikeç Dergisi Makale
609 Mehmet ÖLMEZ 1998 Tarihi Türk Dillerinin Sözlükleri Kebikeç Dergisi Makale
610 Mehmet ÖLMEZ 1999 SİBİRÇEVRESi TÜRK DİLLERİ VE SÖZLÜKLERİ Kebikeç Dergisi Makale
611 Mehmet ÖLMEZ 2008 Divanü Lugatit Türk`teki Atasözleri Üzerine Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Makale
612 Mehmet ÖLMEZ 2006 Türkiye`deki Ağız Çalışmalarının Sözlükleri ve İlk Ağız Sözlükleri Türk Dilleri Araştırmaları Makale
613 Mehmet ÖLMEZ 1998 Etimoloji Sözlükleri Kebikeç Dergisi Makale
614 Mehmet ÖLMEZ 2001 Altayca-Türkçe Sözlük Türk Dilleri Araştırmaları Tanıtım
615 Mehmet Turgut BERBERCAN 2016 COĞRAFYA TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ OLARAK DİVANÜ LUGATİ`T-TÜRK I. ve II. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu 3-4 Kasım 2015 4. cilt Bildiri
616 Mehmet Vefa NALBANT 2002 -DUK Eki Ve Divânü Lûgati`t Türk`te -DUK Ekli Görülen Geçmiş Zaman Çekimi Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türkoloji Dergisi Makale
617 Mehmet Vefa Nalbant 2013 Türkçenin İlk Alimi Kâşgarlı Mahmûd ve Eseri Divânü Luğâti`t-Türk Yeni Türkiye 55 Bildiri
618 Mehmet Vefa NALBANT- Ezgi DEMİREL 2011 DIVÂNÜ LÜĞATİ`T-TÜRK`TE FİİLİMSİLER VE BU FİİLİMSİLERLE OLUŞMUŞ CÜMLE ÖĞELERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME IV.ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU 1. CİLT Bildiri
619 Mehmet YASTI 2016 DERLEME SÖZLÜĞÜ`NDE GEÇEN ATASÖZÜ, BİLMECE, HİKÂYE VE MASAL TÜRLERİNİN ADLANDIRILMA ŞEKİLLERİ VE KÖKENLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Selçuk Üniversitesi Türkiyat Arş. Dergisi Makale
620 Mehmet YASTI 2006 Özkul Çobanoğlu, Türk Dünyası Ortak Atasözleri Sözlüğü Selçuk Üniversitesi Türkiyat Arş. Dergisi Tanıtım
621 Melek GENÇBOYACI 2008 Ali Emiri Efendi ve Divanü Lugatit Türk Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Makale
622 Melek GENÇBOYACI 2009 ALİ EMÎRÎ EFENDİ VE DİVANÎ LUGATİ`T- TÜRK Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Bilgi Şöleni Bildirileri 28-30 Mayıs 2008 Bildiri
623 Melike UÇAR 2015 CODEX CUMANİCUS Dil Araştırmaları Ulusal Hakemli Dergi Tanıtım
624 Melike UÇAR 2014 Divanü Lugati`t-Türk`e Göre XI. Yüzyıl Türk Lehçe Bilgisi İstanbul Üniversitesİ Türkiyat Mecmuası Tanıtım
625 Meltem AYABAKAN 2016 TÜRKÇE SÖZLÜKTE EŞDİZİMLİ ÖĞELER I. ve II. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu 3-4 Kasım 2015 3. cilt Bildiri
626 Meltem GÜL 2015 DÎVÂNÜ LUGÂTİ`T TÜRK`TEKİ HAYVAN ADLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME İdil Sanat ve Dil Dergisi Makale
627 Mesut Bayram DÜZENLİ 2015 FARSÇA-TÜRKÇE MANZUM BİR SÖZLÜK: TUHFETÜ`L-HÂFIZ Turkısh Sudies Makale
628 Mesut ÇETİNTAŞ 1994 Terim Sorunları ve `İletişim Sözlüğü` Bilge Dergisi Tanıtım
629 Metin CEYLAN- Zekerya BATUR 2008 EĞİTİM-ÖĞÜT KAVRAMLARI VE DEYİŞ BİÇİMİ BAĞLAMINDA DİVANÜ LUGATİ`T-TÜRK ULUSLARARASI TÜRK DİLİ KURULTAYI I 20-25 EKİM 2008 Bildiri
630 Metin ÖZASLAN 2004 İki Kitap: Müzik Tarihi ve Müzik Sözlüğü Bilge Dergisi Tanıtım
631 Metin YURTBAŞI 2016 TÜRK SÖZLÜKÇÜLÜĞÜNDEKİ AKSAKLIKLAR VE BU ALANDA ATILABİLECEK ADIMLAR I. ve II. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu 3-4 Kasım 2015 3. cilt Bildiri
632 Mevhibe COŞAR- Bahadır GÜNEŞ 2011 AÇIKLAMALI BİR KAYNAKÇA DENEMESİ-II: DİVÂNÜ LUGÂTİ`T-TÜRK VE KÂŞGARLI MAHMUD ÜZERİNE HAZIRLANAN BİLDİRİLER İstanbul Üniversitesİ Türkiyat Mecmuası Makale
633 Mevhibe ÇOŞAR 2004 OSMANLI TARİHİ TERİMLERİ VE DEYİMLERİ SÖZLÜĞÜ BAĞLAMINDA OSMANLI TÜRKÇESİ SÖZ VARLIĞINA DAİR BİR DEĞERLENDİRME Karadeniz (Black Sea-Çernoye More) Sosyal Bilimler Dergisi Makale
634 Mevlüt Erdem 2016 ZİHİNSEL SÖZLÜK VE TÜRKÇEDE TÜRETKENLİK I. ve II. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu 3-4 Kasım 2015 2. cilt Bildiri
635 Mevlüt ERDEM-Gökhan COSUN 2013 Divânü Lügâti`t-Türk`te Ettirgen Yapılar Enstitüsü Dergisi Makale
636 Mevlüt GÜLTEKİN 2007 LÜGAT İ TÜRKÜDE ASLÎ ÜNLÜ UZUNLUKLARI IV.ULUSLARARASI TÜRK DİLİ KURULTAYI BİLDİRİLERİ I 24-29 EYLÜL 2000 Bildiri
637 Minara ESEN ALİYEVA 2009 RUS SÖZLÜKBİLİMİNE GENEL BİR BAKIŞ Turkısh Sudies Makale
638 Miras KOSIBAYEV 2013 KAZAK DÜNYA GÖRÜŞÜNDE "AT" ALGISI ve DÎVÂNÜ LÜGÂTİ`T-TÜRK`TEN ÖRNEKLER VI. ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU BURSA 4-7 Aralık 2013 2. CİLT Bildiri
639 Miras KOSİBAYEV 2013 TÜRKLERDE ZENGİNLİK VE BEREKET ALGISI `TÖRT TÜLÜK`E TEORİK YAKLAŞIM VE DİVANU LUGATİ`TTÜRK`TEN ÖRNEKLER Turkısh Sudies Makale
640 Mirjana TEODOSIJEVİC 2015 TÜRKÇE – SIRPÇA VE SIRPÇA - TÜRKÇE SÖZLÜK ÇALIŞMALARI IJLET Makale
641 Mollova MEFKÜRE 1972 KTBRR ve Yunan-Kiril Harfli Türkçe Anıtların İlişkileri Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Makale
642 Muammer DOĞAN 2012 AKSARAY AĞZINDAN DERLEME SÖZLÜĞÜ`NE KATKILAR-3 Diyalektolog Makale
643 Muammer DOĞAN 2009 AKSARAY AĞZINDAN DERLEME SÖZLÜĞÜNE KATKILAR – 1 Turkısh Sudies Makale
644 Muammer DOĞAN 2010 AKSARAY AĞZINDAN DERLEME SÖZLÜĞÜNE KATKILAR – 2 Turkısh Sudies Makale
645 Muhammet Fatih ALKAYIŞ 2012 BİR KİTAP ARKASI SÖZLÜK ÇEVİRİSİ: KUTADGU BİLİG Turkısh Sudies Makale
646 Muhammet YELTEN 2007 THESAURUS LINGUARUM ORIENTALIUM, TURCICAE, ARABICAE, PERSICAE LÜGAT KİTAPLARI İLE TANINAN POLONYALI ŞARKİYATÇI MENİNSKİ, FRANÇOİS DE MESGNİEN (1623-1698) IV ULUSLARARASI TÜ RK DİLİ KURULTAYI BİLDİRİLERİ II 24-29 EYLÜL 2005 Bildiri
647 Muhittin Çelik 2007 DİVANÜ LÜGATİ`T-TÜRK`TEN ANADOLU AĞIZLARINA KAŞGARLI MAHMUT VE TÜRK DÜNYASININ DİLİ, EDEBİYATI, KÜLTÜRÜ VE TARİHİ Bildiri
648 Muhittin ELİAÇIK 2013 TÜRKÇE-ARAPÇA MANZUM BİR LÜGAT: MÜFÎDÜ`LMÜSTEFÎDÎN VE BÜYÜK İSTİNSÂHÎ FARKLAR Turkısh Sudies Makale
649 Muhittin TURAN 2012 HASAN RIZÂYÎ VE KÂN-I MA`ÂNÎ İSİMLİ MANZUM SÖZLÜĞÜ Turkısh Sudies Makale
650 Muna YÜCEOL ÖZEZEN 2007 TATAR DİLİNİN AÇIKLAMALI SÖZLÜĞÜ Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi Makale
651 Murat ATAR 2011 Afganistan Özbekçesi–Türkçe Sözlük TÜBAR Tanıtım
652 Murat DEMİRKAN - Dilber ZEYTİNKAYA 2016 SÖZLÜKBİLİMDE YENİ TEKNOLOJİNİN YERİ I. ve II. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu 3-4 Kasım 2015 4. cilt Bildiri
653 Murat KÜÇÜK 2011 Osmanlı Dönemi Türk Sözlükçülüğü Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Tanıtım
654 Murat KÜÇÜK 2010 TÜRK SÖZLÜKÇÜLÜK TARİHİNDE ATASÖZLERİ VE DEYİMLER Türkiye`de ve Dünya`da Sözlük Yazımı ve Araştırmaları Uluslar Arası Sempozyumu Bildiri
655 Murat ÖZBAY, Deniz MELANLIOĞLU 2009 YABANCILARA TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİNDE TEMEL İLKELER VE DİVANU LÜGAT-İT-TÜRK Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Bilgi Şöleni Bildirileri 28-30 Mayıs 2008 Bildiri
656 Murat ÖZBAY-Deniz MELANLIOĞLU 2008 KELİME ÖĞRETİMİNDE ÖRNEKLEMENİN ÖNEMİ VE DİVANÜ LÜGAT-İT TÜRK Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Makale
657 Muratgeldi Söyegov 2007 KAŞGARLI MAHMUT`UN SÖZLÜKÇÜLÜK GELENEKLERİ VE XII. YÜZYILDA MAHMUT ZEMAHŞERÎ`NIN ÇALIŞMALARINDA DEVAM ETMESİ KAŞGARLI MAHMUT VE TÜRK DÜNYASININ DİLİ, EDEBİYATI, KÜLTÜRÜ VE TARİHİ Bildiri
658 Musa SALAN 2013 KUMAN LEHÇESİ SÖZLÜĞÜ Gazi Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi Tanıtım
659 Musa SALAN 2010 ET-TUĤFETÜ`Z-ZEKİYYE Fİ`L-LUGĀTİ`T-TÜRKİYYE`DE FİİL GAZİ ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ANA BİLİM DALI Yüksek lisans tezi
660 Mustafa DURMUŞ 2002 Eski Oğuzca Sözlük Bahşayiş Lügati Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi Tanıtım
661 Mustafa GÜNEŞ 2011 Aķşemse`d-din-zâde Muhammed Hamdullah Hamdî`nin Tuhfetü`l-Uşşâk`ı ve Okuma Sözlüğü Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi Makale
662 Mustafa GÜNEŞ 2014 MUSTAFA AHTERÎ EFENDİ VE AHTERÎ-İ KEBÎR ADLI SÖZLÜĞÜ ÜZERİNE Dumlupınar Ünv. Sosyal Bilimler Dergisi Makale
663 Mustafa KAÇALİN 2008 Divanü Lugatit Türk Üzerine Birkaç Söz Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Makale
664 Mustafa KILIÇARSLAN-Hayrullah KAHYA 2009 YUNANCA–OSMANLICA/KARAMANLICA BİR SÖZLÜK: LEKSİKON ELLİNOTURKİKON Turkısh Sudies Makale
665 Mustafa Levent YENER-Erdem UÇAR 2012 ESKİ TÜRKÇEDE İLK HECEDEKİ YUVARLAK ÜNLÜLER MESELESİ VE DĪVĀNU LUGĀT–İT TÜRK Zeitschrift für die Welt der Türken Makale
666 Mustafa ÖNER 1999 Tatar, Başkurt ve Kazak Sözlükleri Kebikeç Dergisi Makale
667 Mustafa S. KAÇALİN 2007 TÜRKÇECİ MUHAMMED RAŞİD VE SÖZLÜK ÇALIŞMALARI IV.ULUSLARARASI TÜRK DİLİ KURULTAYI BİLDİRİLERİ I 24-29 EYLÜL 2000 Bildiri
668 Mustafa SARI 2011 Lugat-i Ecnebiye Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi Makale
669 Mustafa TOKER 2010 Dîvânü Lügâti`t-Türk`teki Tek Heceli Fiillerin Oğuz ve Kıpçak Grubu Türk Lehçelerindeki Durumuna İstatistiksel Bir Bakış Selçuk Üniversitesi Türkiyat Arş. Dergisi Makale
670 Mustafa TOKER 2011 DERLEME SÖZLÜĞÜ VE MERSİN AĞZI SÖZLÜĞÜ`NE TARSUS YÖRESİNDEN KATKILAR Turkısh Sudies Makale
671 Mustafa TOKER - Emel KAYA 2009 DİVANU LUGÂTİ`T-TÜRK`TE GEÇEN HASTALIK VE ORGAN ADLARININ TATAR TÜRKÇESİ İLE ANADOLU TÜRKÇESİNDEKİ DURUMLARININ KARŞILAŞTIRMALI ÇÖZÜMLEMESİ Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Bilgi Şöleni Bildirileri 28-30 Mayıs 2008 Bildiri
672 Mustafa Uğurlu 1999 TÜRK LEHÇELERİNİN AKTARIMINDA VALENZ SÖZLÜKLERİNİN ÖNEMİ ULUSLARARASI SÖZLÜKBİLİMİ SEMPOZYUMU 20-23 Mayıs 1999 Bildiri
673 Mustafa ve Selma ŞENEL 2013 YABANCILARA DİL ÖĞRETME YÖNTEMLERİ AÇISINDAN TÜRKÇE-İTALYANCA BİR SÖZLÜK Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Makale
674 Mustafa YILDIZ 2009 NOGAY TÜRKÇESİNİN SÖZ VARLIĞINDAKİ DİVANÜ LUGATİ`T-TÜRK KAYNAKLI OĞUZCA KELİMELER Turkısh Sudies Makale
675 Mustafa YILDIZ-Gökhan ÖLKER 2009 Dîvânü Lugâti`t-Türk`teki Oğuzca Kelimelerin Dede Korkut Hikâyelerindeki Durumu Selçuk Üniversitesi Türkiyat Arş. Dergisi Makale
676 Muvaffak DURANLI 2009 RUSYA`DA HALK AĞZINDAN DERLEME SÖZLÜĞÜ VE TÜRKOLOJİYE KATKISI Turkısh Sudies Makale
677 Müjgan CUNBUR 1991 Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü Erdem Dergisi Tanıtım
678 Müjgan ÜÇER 1996 Türkçe Bitki Adları Sözlüğü Bilge Dergisi Tanıtım
679 Münir ERTEN 2008 Divanü Lügati`t-Türk`ün Bulunuşu, Tercümesi ve Basılışının Serüveni Erdem Dergisi Makale
680 Münis CURAYEVA 2011 Kodeks Kumanikusta Bilmeceler ve Özbek Folklöründeki Şekilleri Ege Üniversitesi Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi Makale
681 N. Akmal AYYUBİ 1965 Önemli Bir Türkçe Sözlük Belleten Makale
682 Naciye YILDIZ 2008 HAKERİ`NİN KIBRIS TÜRKÇESİ SÖZLÜĞÜNDEN HAREKETLE STANDART TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE KULLANILMAYAN TÜRKÇE KELİMELER ııı.uluslararası büyük türk dili kurultayı 25-28 eylül 2008 Bildiri
683 Nadir Engin UZUN 1999 DİLBİLİM VE DİLBİLGİSİNE YÖNELİK TERİM SÖZLÜKLERİ Kebikeç Dergisi Makale
684 Nadir İLHAN 2007 Geçmişten Günümüze Sözlükçülük Geleneği ve Türk Dili Sözlükleri Manas Yayıncılık Kitap
685 Nadir İLHAN 2009 SÖZLÜK HAZIRLAMA İLKELERİ, ÇEŞİTLERİ VE ÖZELLİKLERİ Turkısh Sudies Makale
686 Nadir İLHAN-Mustafa ŞENEL 2008 DÎVÂNU LUGAT`İT TÜRK`E GÖRE AV, AVCILIK VE HAYVANCILIKLA İLGİLİ KELİMELER VE KAVRAM ALANLARI Turkısh Sudies Makale
687 Nail TAN 2009 Sözlükçü İlhan Ayverdi Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Haber
688 Nail TAN 2011 Sözlükçü, Hikâyeci, Romancı ve Şair Ş. Hulki Aktunç Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Haber
689 Nail TAN 2011 Sözlükçü, Sinema Tarihçisi Ali Nijat Özön Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Haber
690 Nail TAN 2012 Sözlükçü, Yayımcı Aydın Sami Güneyçal Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Haber
691 Nail TAN 2012 Şair, Sözlükçü, TürkçeEdebiyat Ders Kitapları Yazarı Arif Hikmet Par Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Haber
692 Nail TAN 2012 Gönüllü Bir Halk Kültürü Derlemecisinin Kitaplarındaki Sözlüklere Girmemiş Bazı Atasözü ve Deyimler Üzerine Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Makale
693 Naile HACIZADE 2007 M. KÂŞGARLI`NIN DİVANÜ LÜGAT-İT-TÜRK İSİMLİ ESERİNDE KELİME DÂHİLİ ZITLIK (ENANTİOSEMİYA) OLAYININ YERİ IV.ULUSLARARASI TÜRK DİLİ KURULTAYI BİLDİRİLERİ I 24-29 EYLÜL 2000 Bildiri
694 Nazar RADJABOV 2007 `DİVAN I LÜGAT-İT TÜRK` FİTRET TEFSİRİNDE IV ULUSLARARASI TÜ RK DİLİ KURULTAYI BİLDİRİLERİ II 24-29 EYLÜL 2003 Bildiri
695 Nazmi Alan 2016 ELEKTRONİK SÖZLÜK TİPOLOJİSİNDE BOŞLUK VE `KAMUSİ` ÖRNEĞİ I. ve II. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu 3-4 Kasım 2015 2. cilt Bildiri
696 Nebi ÖZDEMİR 2009 DİVANÜ LUGATİ`T- TÜRK`ÜN ULUSLARARASI İLİŞKİLER BOYUTU Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Bilgi Şöleni Bildirileri 28-30 Mayıs 2008 Bildiri
697 Necati KAYA 2007 OKUL SÖZLÜKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (1945 – 2005) MARMARA ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI Yüksek lisans tezi
698 Necdet KESMEZ 2013 BİLGİSAYAR DESTEKLİ SÖZLÜK BİLİMİ VE SÖZLÜK YAZIMINA GENEL BİR BAKIŞ VI. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri III 20-25 Ekim 2008 Bildiri
699 Necla YASDIMAN DEMİRDÖVEN 2015 ARAPÇA SÖZLÜKLERDE (م و ت) M-V-T KÖKÜ TÜREVLERİ, İHTİLAFLARI, MECAZ ANLAMLARI VE KUR`AN ÖRNEKLERİ Turkısh Sudies Makale
700 Nergis BİRAY 2009 DENİZLİ AĞZINDAN DERLEME SÖZLÜĞÜ`NE KATKILAR Turkısh Sudies Makale
701 Nesrin TAĞIZADE KARACA 2008 DÎVÂNU LUGÂTİT-TÜRKTE BİR DEĞER OLARAK PASTORAL YAPI VE UNSURLAR ULUSLARARASI KÂŞGARLI MAHMUD SEMPOZYUMU 17-19 EKİM 2008 Bildiri
702 Nevin KARABELA 2013 HÜSEYİN KAZIM KADRİ ve TÜRK LÜGATİ VI. ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU BURSA 4-7 Aralık 2013 2. CİLT Bildiri
703 Nevzat GÖZAYDIN 2011 Çukurova`nın Söz Varlığından Türkçe Sözlük Türkçe Sözlük İçin Katkılar Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Makale
704 Nevzat GÖZAYDIN 2011 Terim Sözlükleriyle İlgili Düzenleme ve Terim Sözlükleriyle İlgili Düzenleme ve Belirtisiz Ad Tamlaması Yapısındaki Belirtisiz Ad Tamlaması Yapısındaki Terimlerde İyelik Ekinin Yitimi Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Makale
705 Nevzat GÖZAYDIN 2011 Türkülerimiz ve Türkçe Sözlük Türkçe Sözlük Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Makale
706 Nevzat GÖZAYDIN 2016 Söz Varlığı Kıyımı Yahut Türkçe Sözlük İçin Katkılar Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Makale
707 Nevzat ÖZKAN 2000 Bir Ağız Sözlüğü Üzerine Erciyes Üniversitesi Sosyal Bil. Enst. Dergisi Makale
708 Nevzat ÖZKAN 2001 Gagavuz Türkçesinin Sözlükleri Üzerine Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi Makale
709 Nevzat ÖZKAN 2003 Gagauzça-Rusça-Romınca Sözlük Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi Tanıtım
710 Nigar OTURAKÇI 2005 DİVANÜ LÜGATİ`T-TÜRK`TEKİ BOTANİK TERİMLERİNİN KAZAKÇA VE TÜRKÇEDEKİ GÖRÜNÜMLERİ Karadeniz (Black Sea-Çernoye More) Sosyal Bilimler Dergisi Makale
711 Nihat G. KINIKOĞLU-Seher KINIKOĞLU 2000 Türkçe`de Teknik Terimler Sorunu; Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Sözlüğü Çalışması TÜRKÇENİN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ KURULTAYI Bildiri
712 Nilay ALTUNAY 2016 Türkçeden Bulgarcaya Geçen Kelimeler Sözlüğü Trakya Ünv. Edebiyat Fakültesi Dergisi Makale
713 Nilay Girişen 2016 TERMİNOGRAFİ KAVRAMI ÜZERİNE I. ve II. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu 3-4 Kasım 2015 2. cilt Bildiri
714 Nimetullah HAFIZ 1973 Yugoslavya`da Yayınlanan Türkçe Sözlük ve Türkçe Konuşma Kitapları İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi Makale
715 Nimetullah ÖZTÜRK 1954 BÜYÜK FELSEFE LÜGATİ VE UYDURMA İLE iŞLEME Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Tanıtım
716 Nuh DOĞAN 2016 Türkçe Öğrenci Sözlüklerinde Eşdizimlilik Bilgisi Int. Journal of Language Academy Makale
717 Nuh DOĞAN 2016 İSTEM SÖZLÜKLERİ VE TÜRKÇE The Journal of Academic Social Science Studies Makale
718 Nuh Doğan 2011 TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİLMESİNDE FİİLLERİN İSTEM SÖZLÜĞÜNÜN ÖNEMİ Türkçe Öğretimi Üzerine Çalışmalar Bildiri
719 Nuh DOĞAN 2016 TÜRKÇE ÖĞRENCİ SÖZLÜKLERİNDE EŞDİZİMLİLİK BİLGİSİ I. ve II. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu 3-4 Kasım 2015 1. cilt Bildiri
720 Nuh DOĞAN 2016 İSTEM SÖZLÜKLERİ VE TÜRKÇE I. ve II. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu 3-4 Kasım 2015 3. cilt Bildiri
721 Nuran ALTUNER 2008 KLASİK TÜRK EDEBİYATI, TÜRK HALK EDEBİYATI VE TÜRK KÜLTÜR TARİHİNİN KAYNAĞI DÎVÂNU LUGÂTİT-TÜRK ULUSLARARASI KÂŞGARLI MAHMUD SEMPOZYUMU 17-19 EKİM 2008 Bildiri
722 Nuran YILMAZ 2008 11. YÜZYIL MÜSLÜMAN TÜRK DÜNYASINDAKİ DİN ANLAYIŞININ DİVANÜ LÜGATİ`T-TÜRK`TEKİ YANSIMALARI Turkısh Sudies Makale
723 Nuran YILMAZ 2009 11 . YÜZYIL MÜSLÜMAN TÜRK DÜNYASINDAKİ DİN ANLAYIŞININ DİVANÜ LÜGATİ`T -TÜRK`TEKİ YANSIMALARI Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Bilgi Şöleni Bildirileri 28-30 Mayıs 2008 Bildiri
724 Nuray TAMİR 2014 PROF. DR. AHMET BİCAN ERCİLASUN VE PROF. DR. ZİYAT AKKOYUNLU`NUN HAZIRLADIKLARI DÎVÂNU LUGÂTİ`T-TÜRK ADLI ESER ÜZERİNE Uluslararası TEKE Dergisi Tanıtım
725 Nuray YILDIZ 1998 Eskiçağın Başvuru Eserleri ve Eskiçağ Sözlükçülüğü ve Sözlükleri Kebikeç Dergisi Makale
726 Nurettin DEMİR 1999 Ağız Sözlükçülüğü Kebikeç Dergisi Makale
727 Nurettin DEMİR Süer EKER 2010 ANKARA AGIZLARI SÖZLÜGÜ ÖRNEGİNDE AGIZ SÖZLÜKÇÜLÜGÜ HAKKIN DA BAZI TESPİTLER Belleten Makale
728 Nurettin ÖZTÜRK 2010 TÜRKÇEDE ANADİL TARTIŞMALARI ÜZERİNDE BİR DEĞERLENDİRME III.ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU 16-18 ARALIK 2010 İZMİR Bildiri
729 Nursel ÖZDARENDELİ 2013 Velimeşe Ağzından Derleme Sözlüğü`ne Katkılar Selçuk Üniversitesi Türkiyat Arş. Dergisi Makale
730 Oğuz ERGENE 2014 ALINTI SÖZCÜKLER İÇİN VERİLEN KAYNAK DİL VE ÖZGÜN BİÇİM BİLGİLERİ AÇISINDAN TÜRKÇE SÖZLÜKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI Turkısh Sudies Makale
731 Oğuz ERGENE 2015 TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE SÖZCÜK TÜRETME OLANAKLARI (SÖZLÜKSEL OLMAYAN AD TABANLARINDAN AD, EYLEM VE EYLEMSİ YAPIMI) Türük Dergisi Makale
732 Oğuz KARAKARTAL 1956 İtalya`da Türk Dili İtalyanca-Türkçe ve Türkçe-İtalyanca Sözlüklere ve Gramer Kitaplarına Dair Bir Not Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Makale
733 Oğuzhan DURMUŞ 2004 ALıNTı KELİMELER BAKIMINDAN TÜRKÇE SÖZLÜK A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Makale
734 Oktay BERBER 2010 MUHÂKEMETÜ`L-LÜGATEYN`DEKİ TÜRK ORDU TEŞKİLATINA AİT TERİMLERİN KARŞILAŞTIRMALI İNCELEMESİ Turkısh Sudies Makale
735 Onan BİLGİNER 2003 DİVANÜ LÜGAT-İT-TÜRK`ÜN DİL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ VE DÜNYA FİLOLOJİSİNE KATKILARI BAKIMINDAN BİR DEĞERLENDİRMESİ TÜBAR Makale
736 Onur BALCI 2015 DİVANÜ LÜGÂTİ`T-TÜRK`TE KIPÇAKÇA OLARAK KAYDEDİLEN DİL MALZEMESİNİN BUGÜNKÜ KIPÇAK LEHÇELERİNDEKİ DURUMU Türük Dergisi Makale
737 Onur ER 2015 EL-KAVÂNÎNÜ`L-KÜLLİYYE Lİ-ZABTİ`L-LÜGATİ`T-TÜRKİYYE`DE YER ALAN KÜLTÜREL ÖGELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uluslararası TEKE Dergisi Makale
738 Onur Yılmaz 2016 KİTSCH VE ALT KAVRAMLARININ TÜRKÇEDEKİ VE ALMANCADAKİ YANSIMALARI VE KAVRAMLARIN SÖZLÜKLERDEKİ KARŞILIKLARINA ÖNERİLER I. ve II. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu 3-4 Kasım 2015 2. cilt Bildiri
739 ORHAN BİLGİN 2007 DÎVÂNÜ LÜGÂTİ`T TÜRK TAMLAMASININ YORUMLANMASININ ÖNEMİ KAŞGARLI MAHMUT VE TÜRK DÜNYASININ DİLİ, EDEBİYATI, KÜLTÜRÜ VE TARİHİ Bildiri
740 Orhan KABATAŞ 2002 Divanü Lugatit Türk`ten Türkiye Türkçesine Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Makale
741 Orhan SEVGİ 2004 FEN BİLİMLERİ SÖZLÜKLERİNDE TÜRKÇE KELİME KULLANIMI v.uluslararası türk dili kurultayı bildirileri ıı. 20-26 eylül 2004 Bildiri
742 Orhan Şaik GÖKYAY 1972 Divanü Lugatit Türk ve Alp Er Tunga Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Makale
743 Osman ERCİYAS 2011 OSMANLI`DA BATI DİLLERİNE AİT SÖZLÜKLER EUL Journal of Social Sciences LAÜ Sosyal Bilimler Dergisi Makale
744 Osman Fikri SERTKAYA 2009 Divanü Lügati`t-Türk`te Geçen Her Kelime Türkçe Kökenli Midir? Veya Kaşgarlı Mahmud`un Divanü Lügati`t-Türk`ünde Yabancı Dillerden Kelimeler Dil Araştırmaları Ulusal Hakemli Dergi Makale
745 Osman Fikri SERTKAYA 1979 Uygurca Sözlük İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi Tanıtım
746 Osman HORATA 2000 ESRAR DEDE`NİN `LÜGAT-İTALYAN` TERCÜMESİ Türkbilig Türkoloji Araştırmaları Dergisi Makale
747 Osman KABADAYI 2016 MEMLÜK TÜRKÇESİ VE ESKİ OĞUZ TÜRKÇESİNE AİT BİRER SÖZLÜĞÜN KARŞILAŞTIRILMASI I. ve II. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu 3-4 Kasım 2015 4. cilt Bildiri
748 Osman YILDIZ 2007 ISPARTA AĞZINDAN DERLEME SÖZLÜĞÜNE KATKILAR Turkısh Sudies Makale
749 Ömer Asım AKSOY 1959 Bir Düşünce, İki Düzeltme Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Makale
750 Ömer ÇAKIR 1996 Gösterim Terimleri Sözlüğü Bilge Dergisi Tanıtım
751 Ömer Demircan 2005 `İşlemsel` Sözlükten `Sözcüksel` Sözlüğe XIX. ULUSAL DİLBİLİM KURULTAYI BİLDİRİLERİ 20-21 Mayıs 2005 Bildiri
752 Ömer GÜVEN 2014 ZARA (SİVAS) AĞZINDAN DERLEME SÖZLÜĞÜNE KATKILAR İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi Makale
753 Ömer TUĞRUL KARA- Mesut GÜN 2014 Kutadgu Bilig ve Divânü Lügati`t-Türk`te Oyunla İlgili Kavramlar ve Terimler Int. Journal of Language Academy Makale
754 Ömer YAĞMUR 2015 Pietro Lupis Valentiano`nun İtalyanca-Türkçe Çeviri Yazılı Sözlüğünde Ses Olayları (1520-1527) FSM İlmi Araştırmalar Makale
755 Önder ÇAĞIRAN 2007 FERİŞTEOĞLU SÖZLÜĞÜ HAKKINDA IV.ULUSLARARASI TÜRK DİLİ KURULTAYI BİLDİRİLERİ I 24-29 EYLÜL 2000 Bildiri
756 Özay KARADAĞ 2011 İLKÖĞRETİM TÜRKÇE SÖZLÜKLERİNİN HAZIRLANMASINDA TEMEL ÖLÇÜTLER TÜBAR Makale
757 Özcan BAŞKAN 1983 Dil Kullanımında Verimlilik Açısından Tikel Sözlükçe Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Makale
758 Özen YAYLAGÜL 2010 Divanu Lugati`t-Türk`te Yer Alan Atasözlerindeki Metaforlar Milli Folklor Dergisi Makale
759 Özen YAYLAGÜL 2006 Divanu Lugati`t Türk`teki Ad Aktarmalı (Metonymic) Yapılar Modern Türklük Araştırmaları Dergisi Makale
760 Özen YAYLAGÜL 2008 DÎVÂNU LUĞÂTİT-TÜRKTE PRAGMATİK BİLGİ YAPISI ULUSLARARASI KÂŞGARLI MAHMUD SEMPOZYUMU 17-19 EKİM 2008 Bildiri
761 Özer ŞENÖDEYİCİ 2011 NAİLİ DİVANI SÖZLÜĞÜ [BAĞLAMLI DİZİN VE İŞLEVSEL SÖZLÜK] GAZİ ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI Doktora tezi
762 Özge Can; G. Songül Ercan 2016 DEYİM SÖZLÜKLERİNDE >A< YAZIBİRİMİ ALTINDA SIRALANAN TÜRKÇE DEYİMLERİN EDİMBİLİMSEL OLARAK ULAMLAŞTIRILMASI I. ve II. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu 3-4 Kasım 2015 1. cilt Bildiri
763 Özgür AY 2007 DİVANÜ LÜGATİ`T-TÜRK`TE GEÇEN SAVLAR VE TÜRKİYE TÜRKÇESİ İLE KIRGIZ TÜRKÇESİNDEKİ YANSIMALARI KAŞGARLI MAHMUT VE TÜRK DÜNYASININ DİLİ, EDEBİYATI, KÜLTÜRÜ VE TARİHİ Bildiri
764 Özkan AYDOĞDU 2009 DİVANÜ LÜGATİ`T-TÜRK`TE GEÇEN TÜRK BOYLARI VE BOYLARA AİT DİL ÖZELLİKLERİ Zeitschrift für die Welt der Türken Makale
765 Özkul ÇOBANOĞLU 2009 DİVANU LÜGAT-İT TÜRK`TE `TÜRK` VE `ÖTEKİ` KAVRAMSALLAŞTIRMALAR ÜZERİNE TESPİTLER Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Bilgi Şöleni Bildirileri 28-30 Mayıs 2008 Bildiri
766 Özlem AKBULAK 2015 DİVANÜ LÜGAT-İT-TÜRK`TE GEÇEN SU İLE İLGİLİ TERİMLER ÜZERİNE BİR İNCELEME Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi Makale
767 Özlem AKBULAK 2014 DİVANÜ LÜGAT-İT-TÜRK`TE YER ŞEKİLLERİNE İLİŞKİN TERİMLER Turkısh Sudies Makale
768 Özlem YAHŞİ CEVHER 2016 YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE AKADEMİK TÜRKÇE SÖZLÜĞÜ İHTİYAÇ ANALİZİ (SAKARYA ÜNIVERSITESI MÜHENDISLIK FAKÜLTESI ÖRNEĞI) I. ve II. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu 3-4 Kasım 2015 4. cilt Bildiri
769 Paşa YAVUZARSLAN 2004 TÜRK SÖZLÜKÇÜLÜK GELENEĞİ AÇISINDAN OSMANLI DÖNEMİ SÖZLÜKLERİ VE ŞEMSEDDİN SÂMÎ`NİN KÂMÜS-I TÜRKÎ`Sİ Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi Makale
770 Paşa YAVUZARSLAN 2010 ANADOLU SAHASINDA YAZILMIŞ ESKİ BİR ARAPÇATÜRKÇE SÖZLÜK ÜZERİNE NOTLAR Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türkoloji Dergisi Makale
771 Paşa YAVUZARSLAN 2004 Türk Dilinin Sözcük Tarihi Açısından Önemli Bir Eser Et-Tuhfetü`z-Zekiyye Fil-Lügati`t-Türkiyye Belleten Makale
772 Paşa YAVUZARSLAN 2006 SÖZLÜKLERDE SULARINDA KELİMESİ VE KÖKENİ Belleten Makale
773 Paşa YAVUZARSLAN 2010 TARİHÎ VE ÇAĞDAŞ TÜRKÇE SÖZLÜKLERDE HOMONYMOUS (EŞADLI) VE HOMOGRAPHİC (EŞYAZIMLI) SÖZCÜKLER Türkiye`de ve Dünya`da Sözlük Yazımı ve Araştırmaları Uluslar Arası Sempozyumu Bildiri
774 Paşa Yavuzarslan; Aleksandrina Gündoğan 2016 SÖZLÜKÇÜLÜK METODOLOJİSİ BAKIMINDAN LEKSİKAL ÜNİTELERİN KULLANIM ALANININ ÖNEMİ I. ve II. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu 3-4 Kasım 2015 2. cilt Bildiri
775 Pelin KOCAPINAR 2014 KAVRAM SÖZLÜKLERİYLE İLGİLİ TERMİNOLOJİ ÜZERİNE Turkısh Sudies Makale
776 Pelin KOCAPINAR 2010 SÖZLÜK SINIFLANDIRMALARINDA `TEMATİK SÖZLÜĞÜN YERİ Türkiye`de ve Dünya`da Sözlük Yazımı ve Araştırmaları Uluslar Arası Sempozyumu Bildiri
777 Perihan ÖLKER 2009 KLÂSİK EDEBİYATIMIZDA MANZUM LÜGAT GELENEĞİ VE MAHMÜDİYYE Turkısh Sudies Makale
778 Pervin SAYAN 2005 11-14 YAŞ İÇİN HAZIRLANAN OKUL SÖZLÜKLERİNDE TANIMLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA MARMARA ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI Yüksek lisans tezi
779 Pınar İBE AKCAN 2015 Üniversite Düzeyinde Dil Öğrencilerinin Sözlük Kullanımı Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi Makale
780 Pınar İbe Akcan 2016 SÖZCÜK-KULLANIMBILIMSEL BILGI KAYNAĞI OLARAK GOOGLE: BASILI VE ELEKTRONIK SÖZLÜKLERLE KARŞILAŞTIRMALI BIR INCELEME I. ve II. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu 3-4 Kasım 2015 2. cilt Bildiri
781 Pınar İBE AKCAN 2016 ANADİLİ ÖĞRETİMİNDE SÖZLÜK KULLANIMI: İLKÖĞRETİM, ORTAÖĞRETİM VE ÜNİVERSİTE DÜZEYİNDE GÖZLEMLER I. ve II. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu 3-4 Kasım 2015 4. cilt Bildiri
782 Rabia Şenay ŞİŞMAN 2016 FARSÇA TÜRKÇE SÖZLÜKLERDEN İLM-İ LUGAT (METİN) Turkısh Sudies Makale
783 Raghed MOHAMMAD 2013 Eş-ŞÜZÜRÜ`Z-ZEHEBİYYE FÎ`L-LUGATİ`T-TÜRKİYYE VE`L ARABİYYE ÜZERİNE BİR İNCELEME Ege Üniversitesi Türk Dili ve Lehçeleri Anabilim Dalı Yüksek lisans tezi
784 Ramazan DURMAZ 2009 OĞUZCADAN GELEN ESİNTİ: KARAKOYUNLU YÖRÜKLERİ AĞZINDAN BÜYÜK TÜRKÇE SÖZLÜĞE KATKILAR Turkısh Sudies Makale
785 Ramiz ASKER 2009 DİVANU LUGAT-İT-TÜRK İSTATİSTİKLERİ Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Bilgi Şöleni Bildirileri 28-30 Mayıs 2008 Bildiri
786 Ramiz ASKER 2007 DİVANÜ LÜGAT-İT-TÜRK`ÜN BASILMIŞ VE BASILMAMIŞ ÇEVİRİLERİ KAŞGARLI MAHMUT VE TÜRK DÜNYASININ DİLİ, EDEBİYATI, KÜLTÜRÜ VE TARİHİ Bildiri
787 Recep TOPARLI 2007 En Büyük Sözlük mü Yanlışlarla Dolu, Şişirilmiş Bir Sözlük mü? Püsküllüoğlu Sözlüğü Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Makale
788 Recep TOPARLI 2006 TÜRKİYE TÜRKÇESİNİN TARİHSEL SÖZLÜĞÜ Bilgisayar Destekli Dil Bilimi Çalıştayı Bildirileri 14 Mayıs 2005 Bildiri
789 Resul ÖZAVŞAR 2013 TARAMA SÖZLÜĞÜ VE TÜRKÇE SÖZLÜK`E GÖRE ANLAM DEĞİŞMELERİ Dicle Üniversitesi Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı Doktora tezi
790 Rıdvan Öztürk 1999 İKİ DİLLİ SÖZLÜKLERDEN HAREKETLE TÜRKİYE TÜRKÇESİNİN KELİME HAZÎNESİNDEKİ DEĞİŞMELER ULUSLARARASI SÖZLÜKBİLİMİ SEMPOZYUMU 20-23 Mayıs 1999 Bildiri
791 Rıfat BİLGE 1939 Divanü Lugati`t-Türk`ün Başındaki Makale İstanbul Üniversitesİ Türkiyat Mecmuası Makale
792 S.S 1969 Ansiklopediler ve Sözlükler Üstüne Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Tanıtım
793 Saadet ÇAĞATAY 2012 YAZMA SÖZLÜK ve GRAMERLER Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi Makale
794 Saadet ÇAĞATAY 1965 Kırgızca Rusça Sözlük Belleten Tanıtım
795 Saadet ÇAĞATAY 1972 Divanü Lugat`te Bukuk Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Makale
796 Saadet Çağatay 1972 DÎVANÜ LÜGATÎ`T-TÜRK`TE İNANÇLA İLGİLİ SÖZLER BİLİMSEL BİLDİRİLER 1972 Bildiri
797 Saadettin GÖMEÇ 2009 DİVANÜ LUGAT-İT-TÜRK `TE GEÇEN YER ADLARI Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Bilgi Şöleni Bildirileri 28-30 Mayıs 2008 Bildiri
798 Saadettin KEKLİK; Mehmet ERTUĞRUL 2016 OKUL ÖNCESİ RESİMLİ SÖZLÜKLER: ÖNEMİ, DURUMU VE ÖNERİLER I. ve II. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu 3-4 Kasım 2015 4. cilt Bildiri
799 Sabri SİYAVUŞGİL 1952 AH BİR LÜGAT KİTABI Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Makale
800 Sadık TURAL 1997 Halı Sözlüğü İhtiyacı veya Türkmen Halı Sözlüğü`nün Önsözü Arış Dergisi Makale
801 Safa ÇELEBİ Demet SANCI UZUN 2015 TDK Güncel Türkçe Sözlük ile TDK Sesli Türkçe Sözlük`ün Ünlemlerin İşlevleri Bakımından Karşılaştırılması Int. Journal of Language Academy Makale
802 Saim SAKAOĞLU 1994 Divanu Lugati`t Türk ve Türk Halk Şiiri Belleten Makale
803 Sait OKUMUŞ 2009 MUHAMMED HEVÂÎ ÜSKÜFÎ VE TÜRKÇE-BOŞNAKÇA MANZUM SÖZLÜĞÜ MAKBÜL-İ ÂRİF (POTUR ŞÂHİDÎ) Turkısh Sudies Makale
804 Salim KÜÇÜK 2010 TÜRK LEHÇELER SÖZLÜKLERİNDE SOMUTLAŞTIRMA YOLUYLA YAPILMIŞ RENK ADLARI Gazi Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi Makale
805 Salim KÜÇÜK 2016 DERLEME SÖZLÜĞÜ`NDE ÇOCUK DİLİNE AİT ADLANDIRMALAR Turkısh Sudies Makale
806 Salim KÜÇÜK-Nuh DOĞAN 2014 Türkçede Renkler Sözlüğü Dil Araştırmaları Ulusal Hakemli Dergi Tanıtım
807 Sami BASKIN 2012 MEMLÜK DÖNEMİ TÜRKÇE SÖZLÜKLERİNİN YAPISI Dede Korkut Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi Makale
808 Sami BASKIN 2014 Türkiye ve Dünyada Sözlük Bilimi: Tanımı, Kapsamı ve Diğer Bilimlerle İlişkisi Int. Journal of Language Academy Makale
809 Sami N. ÖZERDİM 1954 Büyük Felsefe Lugati Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Tanıtım
810 Sami N. ÖZERDİM 1954 RESIMLI YENI LUGAT VE ANSIKLOPEDI (ANSİKLOPEDİK SÖZLÜK) Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Tanıtım
811 Sami N. ÖZERDİM 1954 YENI ANSIKLOPEDIK TIP LÜGATi Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Tanıtım
812 Sami N. ÖZERDİM 1960 Dört Dilde Kütüphanecilik Terimleri Sözlüğü Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Tanıtım
813 Sami N. ÖZERDİM 1968 Ansiklopedi-Sözlük Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Tanıtım
814 Samim KOCAGÖZ 1972 Divanü Lugatit Türk ve Hocam Kilisli Rıfat Bilge Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Makale
815 Samim KOCAGÖZ 1972 Divanu Lugatit Türk ve Hocam Kilisli Rıfat Bilge Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Tanıtım
816 Sebahat ARMAĞAN 2016 Türk Dünyası Aile ve Akrabalık Terimleri Sözlüğü Ege Üniversitesi Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi Tanıtım
817 Sebahattin ŞİMŞİR 2008 KAZAKİSTAN`DA KÂŞGARLI MAHMUD VE DÎVÂNU LUGÂTİT TÜRK HAKKINDA ÇALIŞMALAR ULUSLARARASI KÂŞGARLI MAHMUD SEMPOZYUMU 17-19 EKİM 2008 Bildiri
818 Sefa YÜCE 1995 Terim ve Kavramlar Üzerine Bir Sözlük Bilge Dergisi Tanıtım
819 Selim EMİROĞLU 2012 TÜRKÇE SÖZLÜKTEKİ AKRABALIK ADLARININ TASNİFİ Turkısh Sudies Makale
820 Selim TİRYAKİOL 2013 DİL ÖĞRETİMİ GELENEĞİMİZDE MANZUM SÖZLÜKLER (Tuhfe-i Asım Örneği) MARMARA ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI Yüksek lisans tezi
821 Semih TEZCAN 1977 Marzubanname Tercümesi Üzerine Belleten Tanıtım
822 Serap LELOĞLU ÜNAL 1999 Halıcılık Terimleri İle İlgili Yeni Bir Sözlük Bilge Dergisi Tanıtım
823 Serdar BULUT 2016 DİVÂNÜ LÜGÂTİ`T-TÜRK`TEN AHISKA TÜRKLERİ YAZILI VE SÖZLÜ DİLİNE GEÇEN ATASÖZLERİ Littera Turca Makale
824 Serdar KARAOĞLU 2016 `CATCHWORD` TERİMİ ÜZERİNE (ANLAMI, KULLANIM BİÇİMLERİ VE TÜRKÇE KARŞILIĞI) I. ve II. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu 3-4 Kasım 2015 3. cilt Bildiri
825 Serdar YAVUZ 2008 DÎVÂNU LUGÂTİT-TÜRKTEKİ SÖZVARLIĞI AÇISINDAN AKRABALIK ADLARI VE BU ADLARIN TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARINA YANSIMASI ULUSLARARASI KÂŞGARLI MAHMUD SEMPOZYUMU 17-19 EKİM 2008 Bildiri
826 Serdar YAVUZ-Mustafa ŞENEL 2013 YER ADLARI (TOPONİM) TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Turkısh Sudies Makale
827 Serkan ŞEN 2009 DERLEME SÖZLÜĞÜNE GÖRE TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARINDA MESLEK İCRACISI ADLARI TÜBAR Makale
828 Serkan ŞEN 2001 Anlam İyileşmesi ve Kötüleşmesine Divan u Lugati`t-Türk Merkezli Örnekler Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Makale
829 Serper ACAR 2009 NECATİ BEY DİVANI SÖZLÜĞÜ (BAĞLAMLI DİZİN VE İŞLEVSEL SÖZLÜK) SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI Yüksek lisans tezi
830 Serpil ERSÖZ 2009 NAZİLLİ (AYDIN) AĞZINDAN DERLEME SÖZLÜĞÜ`NE KATKILAR Ege Üniversitesi Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi Makale
831 Serpil SOYDAN 2013 DERLEME SÖZLÜĞÜNDE DOKUMACILIK MESLEĞİ İLE İLGİLİ SÖZ VARLIĞI Turkısh Sudies Makale
832 Servet KARÇIĞA 2015 DİL EĞİTİMİNDE VE ÖĞRETİMİNDE KAVRAM ALANI SÖZLÜKLERİNİN ÖNEMİ IJLET Makale
833 Sevda ERATALAY-Süleyman ERATALAY 2011 ALAŞEHİR (MANİSA) AĞZINDAN DERLEME SÖZLÜĞÜ`NE KATKILAR IV.ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU 1. CİLT Bildiri
834 Sevgi CİHANGİR 2014 Örneklerle Deliorman Türk Ağzı Sözlüğü Diyalektolog Tanıtım
835 Sevgi ÖZEL 2000 Atatürk`ün Türk Dil Kurumu`nun Yaptığı Sözlük, Yazım Kılavuzu Çalışmaları ile 1983`ten Sonrakileri Karşılaştırma TÜRKÇENİN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ KURULTAYI Bildiri
836 Sevim Erdem ÇİÇEK 2015 KIPÇAK SÖZLÜKLERİNDEKİ MOĞOLCA UNSURLAR Belleten Makale
837 Sevim İNAL 2013 İNGİLİZCE BÖLÜMÜNDE OKUYAN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇEYİ ÖĞRENİRKEN OLUŞTURDUKLARI SES BİLİMSEL, SÖZLÜK BİLİMSEL VE SÖZ DİZİMSEL YAPILAR VI. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri III 20-25 Ekim 2008 Bildiri
838 Sevim YILMAZ ÖNDER 2016 TARİHİ VE ETİMOLOJİK SÖZLÜK ÖRNEĞİ OLARAK TİETZE SÖZLÜĞÜ I. ve II. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu 3-4 Kasım 2015 4. cilt Bildiri
839 Shadi AL-İSMAİL 2014 LUGAT-İ SİYER-İ VEYSÎ (İNCELEME-ÇEVRİYAZILI METİN) Anadolu Üniversitesi Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yüksek lisans tezi
840 Shigeru Yamada; Ali Aycan Kolukısa 2016 ELEKTRONİK SÖZLÜKLER ARACILIĞIYLA JAPON LEKSİKOGRAFİSİ I. ve II. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu 3-4 Kasım 2015 2. cilt Bildiri
841 Shinji İDO 2009 ÇAT PAT KONUŞMAK İÇİN SÖZLÜKLER Turkısh Sudies Makale
842 Shoira USMANOVA 2011 Altay Dillerinin Etimolojik Sözlüğü`ndeki Bazı Mutfak Araç Gereç İsimleri Üzerine Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi Makale
843 Sinan UYĞUR 2015 ÇAĞATAY TÜRKÇESİ SÖZLÜKLERİNDE AYNI YANLIŞTAN DOĞMUŞ YEDİ GÖLGE KELİME: ḪAV, ḪAVLA, ḪOBLA, ḪUBLA, ḪAVUBLA, ḪAVABLA, ḪAUBLA Selçuk Üniversitesi Türkiyat Arş. Dergisi Makale
844 Soner AKŞEHİRLİ 2013 TÜRKÇEDE ET- KATKISIZ EYLEMİNİN SÖZLÜKSEL İŞLEVLERİ Turkısh Sudies Makale
845 Soner Akşehirli 2016 TÜRKÇE SÖZCÜK AĞINA DOĞRU: SIRALIDÜZEN (ALT/ÜST ANLAMLILIK) İLİŞKİLERİNİN SÖZLÜKSEL GÖRÜNÜMÜ I. ve II. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu 3-4 Kasım 2015 1. cilt Bildiri
846 Soner Akşehirli 2012 Türkçe`de ad+ad(s)I Biçimindeki Ad Bileşiklerinin Sözlükselleşmesi 26.Ulusal Dilbilim Kurultayı, Süleyman Demirel Üniversitesi, 24-26 Mayıs 2012 Bildiri
847 Songül İlbaş 2016 IKI DILLI SÖZLÜKLERDE SÖZLÜKSEL BOŞLUK VE AÇIKLAYICI KARŞILIK KAVRAMLARI ÜZERINE I. ve II. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu 3-4 Kasım 2015 2. cilt Bildiri
848 Sultan TULU 2009 TÜRKMENCENİN GÜMBED AĞZI`NDAN BİR METİN VE ÖRNEKLİ SÖZLÜK Turkısh Sudies Makale
849 Süer EKER 2009 Divanu Lugati`t-Türk ve İran Dillerinden Kopyalar Üzerine I Central Asian Studies Makale
850 Süer EKER 2009 DİVANÜ LÜGÂTİ`T- TÜRK`TE `İRANLI` KAVRAMI Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Bilgi Şöleni Bildirileri 28-30 Mayıs 2008 Bildiri
851 Süheyla YÜKSEL 2006 Mükemmel Osmanlı Lugatı`nın Neşrine ve Faik Reşad`ın Sözlük Çalışmalarına Dair Kebikeç Dergisi Makale
852 Süleyman EFENDİOĞLU 2011 TÜRK DİLİNİN SÖZ VARLIĞI ve `KAPSAMLI TÜRK DİLİ SÖZLÜĞÜ` IV.ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU 1. CİLT Bildiri
853 Süleyman TÜLÜCÜ 2000 Mütercim Ahmed Asım Efendi ve Arap Lügatçılığındaki Yeri Atatürk Üniversitesi Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Doktora tezi
854 Sümeyra HARMANDA 2012 AVRASYA TÜRKOLOGLARI SÖZLÜĞÜ Gazi Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi Tanıtım
855 Sven Tarp (çev. Fatih DOĞRU) 2014 (Yeni) Bir Sözlükbilim Teorisine İhtiyacımız Var mı? Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi Makale
856 Şaban DOĞAN 2009 15. YÜZYILA AİT BİR TIP TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ: TERCEME-İ AKRABÂDÎN`İN ISTILAH LÜGATİ Turkısh Sudies Makale
857 Şaban DOĞAN 2012 XV- XVIII. YÜZYILLAR ARASINDA ANADOLU SAHASINDA TÜRKÇE YAZILMIŞ TIP VE ECZACILIK SÖZLÜKLERİ IV.ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ 22-24 ARALIK 2011 MUĞLA 2. CİLT Bildiri
858 Şadi AYDIN 2009 FARSÇA LÜGATLER Doğu Araştırmaları Makale
859 Şahla AHMEDOVA 2011 LEKSİKOGRAFİDE ÜSLÜP İŞARETLERİ SİSTEMİ 2. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu 19-21 Ekim 2011 1. cilt Bildiri
860 Şaziye DİNÇER 2011 Sözlükbirimlerin Oluşturulmasına Metinlerarası İlişkiler Bağlamında Bir Bakış Denemesi Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi Makale
861 Şener METE 2016 SPİKER, SUNUCU VE MUHABİRLER İÇİN TELAFFUZ SÖZLÜKLERİ I. ve II. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu 3-4 Kasım 2015 4. cilt Bildiri
862 Şerif Ali BOZKAPLAN 2007 DİVANU LÜGATİ`T-TÜRK`TE +LA- Turkısh Sudies Makale
863 Şerif Ali BOZKAPLAN 2007 DİVANU LÜGATİ` T-TÜRK` TE +LA- KAŞGARLI MAHMUT VE TÜRK DÜNYASININ DİLİ, EDEBİYATI, KÜLTÜRÜ VE TARİHİ Bildiri
864 Şirvan KALSIN 1998 Harezm Türkçesi ve Sözlükleri Kebikeç Dergisi Makale
865 Şirvan KALSIN-Mahmut KAPLAN 2009 MÜELLİFİ MEÇHUL BİR LUGAT: HAZA KİTAB-I LUGAT-I DĀNİSTEN Turkısh Sudies Makale
866 Şükrü BAŞTÜRK-Mustafa ULUOCAK 2009 LÜGAT-İ FÂRİSÎ ve ARABÎ`DE XVIII. YÜZYIL TÜRKÇESİNİN SÖZ VARLIĞI ÜZERİNE Turkısh Sudies Makale
867 Şükrü HALUK AKALIN 2014 Türkçede Eksiltili Yapıdan Sözlükselleşme Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi Makale
868 Şükrü HALUK AKALIN 1999 Şor Türkçesinin Söz Varlığı ve Şor Sözlüğü Kebikeç Dergisi Makale
869 Şükrü Haluk AKALIN 2010 Sözcük Bilimi ve Sözlükçülük Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Makale
870 Şükrü Halûk Akalın; B. Tahir Tahiroğlu; Bülent Özkan 2016 TÜRKÇE SÖZLÜK`TE YENİ ÖGELER (NEOLOGİSM) SORUNU VE YENİ ÖGELERİN OTOMATİK ÇIKARIMI I. ve II. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu 3-4 Kasım 2015 1. cilt Bildiri
871 Şükrü KURGAN 1972 Divanü Lugatit Türk Üzerine Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Makale
872 Tahir KAHRAMAN 2007 TDK TÜRKÇE SÖZLÜĞÜNÜN GÜNCELLEŞME İHTİYACI IV.ULUSLARARASI TÜRK DİLİ KURULTAYI BİLDİRİLERİ I 24-29 EYLÜL 2000 Bildiri
873 Tahir Nejat GENCAN 1972 Divanü Lugatit Türk Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Makale
874 Tahir Nejat GENCAN 1972 Divanü Lugatit Türk`te Dil Kuralları Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Makale
875 Tahir Nejat GENCAN 1977 İmla Lügat`inden Yeni Yazım Kılavuzuna Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Makale
876 Tahir TAHİROĞLU 2010 BİLGİSAYAR DESTEKLİ SÖZLÜK BİLİMİ ÇALIŞMALARINDA DERLEME SÖZLÜĞÜ VERİ TABANI ÖRNEĞİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI Doktora tezi
877 Tahir TAHİROĞLU 2006 SÖZLÜK BİLİMİ VE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Bilgisayar Destekli Dil Bilimi Çalıştayı Bildirileri 14 Mayıs 2005 Bildiri
878 Talat TEKİN 1977 Tunguz-Mançu dillerinin karşılaştırmalı sözlüğü: Etimolojik sözlük için malzemeler Belleten Tanıtım
879 Talip YILDIRIM 2011 Dîvânü Lügâti`t-Türk`te Geçen Mimarlıkla İlgili Adlar Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Makale
880 Talip YILDIRIM-Musa ÇİFTCİ 2012 DÎVÂNÜ LUGÂTİ`T-TÜRK`TE YER ALAN ALET- EŞYA ADLARI Turkısh Sudies Makale
881 Taşkın İŞGÖREN 2011 TÜRKÇENİN ETİMOLOJİ SÖZLÜKLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Pamukkale Üniversitesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Yüksek lisans tezi
882 TDK 1971 İlk Türkçe-Farsça Sözlük Tahran`da Basıldı Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Haber
883 TDK 1987 Resuli Döneminden Kalma Bir Sözlük Bulundu Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Haber
884 TDK 1999 Divanü Lugati`t Türk`ün 925. Yılı Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Haber
885 TDK 1999 Uluslar Arası Sözlük Bilimi Sempozyumu Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Haber
886 TDK 1974 Terim Sözlüklerimizden Örnekler Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Tanıtım
887 TDK 1975 Terim Sözlüklerimizden Örnekler II Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Tanıtım
888 TDK 1975 Terim Sözlüklerimizden Örnekler III Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Tanıtım
889 TDK 1975 Terim Sözlüklerimizden Örnekler IV Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Tanıtım
890 TDK 1975 Terim Sözlüklerimizden Örnekler IX Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Tanıtım
891 TDK 1975 Terim Sözlüklerimizden Örnekler V Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Tanıtım
892 TDK 1975 Terim Sözlüklerimizden Örnekler VI Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Tanıtım
893 TDK 1975 Terim Sözlüklerimizden Örnekler VII Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Tanıtım
894 TDK 1976 Terim Sözlüklerimizden Örnekler XIII Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Tanıtım
895 TDK 1976 Terim Sözlüklerimizden Örnekler XIV Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Tanıtım
896 TDK 1976 Terim Sözlüklerimizden Örnekler XIX Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Tanıtım
897 TDK 1977 Terim Sözlüklerimizden XX Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Tanıtım
898 TDK 1977 Terim Sözlüklerimizden XXI Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Tanıtım
899 TDK 1977 Terim Sözlüklerimizden XXIV Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Tanıtım
900 TDK 1953 Derleme Tarama Kolu Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Haber
901 TDK 1952 Derleme Tarama Kolu Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Haber
902 Tezcan Aksu BELGİN 2002 Türk Dil Kurumunun Sözlük Çalışmaları 1932-2002 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Makale
903 Timur KOCAOGLU 2010 TÜRK LEHÇELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI SÖZLÜĞÜ İÇİN DÖRDÜNCÜ YÖNTEM ÖNERİSİ Türkiye`de ve Dünya`da Sözlük Yazımı ve Araştırmaları Uluslar Arası Sempozyumu Bildiri
904 Tolga ARSLAN 2012 Niyazi Nevayi`nin Sözleri ve Çağatayca Tanıklar, El-Lugatu`n-Neva`iyye ve`l-İstişhadatu`l-Cagata`iyye Dil Araştırmaları Ulusal Hakemli Dergi Tanıtım
905 Tuba Işınsu DURMUŞ 2014 Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü Projesi Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi Tanıtım
906 Tuncay BÖLER 2006 Türkçe Sözlük (TDK) ile Örnekleriyle Türkçe Sözlük`ü (MEB) Karşılaştırma Denemesi Gaziosmanpaşa Ünv. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi Makale
907 Tuncer GÜLENSOY 1994 Türk Dünyasından Yeni Basılan Üç Sözlük Bilge Dergisi Tanıtım
908 Tuncer GÜLENSOY 2014 Dîvânu Lugâti`t-Türk`ün Yeniden Doğumu Dil Araştırmaları Ulusal Hakemli Dergi Tanıtım
909 Tuncer GÜLENSOY 2014 Türk Dil Kurumu`nun Türkçe Sözlük`ünü Yeniden Gözden Geçirmek Dil Araştırmaları Ulusal Hakemli Dergi Tanıtım
910 Tuncer GÜLENSOY 2015 TÜRKÇENİN ALINTILAR SÖZLÜĞÜ Dil Araştırmaları Ulusal Hakemli Dergi Tanıtım
911 Tuncer GÜLENSOY 2014 DÎVÂNU LÜGÂTİ`T-TÜRK`TE ADI GEÇEN `KIRPILMIŞ TÜRKÇE`NİN ANADOLU AĞIZLARINDAKİ İZLERİ Diyalektolog Makale
912 Tuncer GÜLENSOY 1995 İki Sözlük Milli Folklor Dergisi Tanıtım
913 Tuncer GÜLENSOY 1995 Türk Dünyasından Yeni Basılan Üç Sözlük Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Makale
914 Tuncer GÜLENSOY 2004 Bir Etimolojik Sözlük Üzerine Notlar Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Makale
915 Tuncer GÜLENSOY 2010 DÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYE TÜRKÇESÎNÎN `KÖKEN BİLGİSİ SÖZLÜKLERİ` ÜZERİNE NOTLAR Türkiye`de ve Dünya`da Sözlük Yazımı ve Araştırmaları Uluslar Arası Sempozyumu Bildiri
916 Tuncer GÜLENSOY 2004 TÜRKİYE TÜRKÇESİNDEKİ TÜRKÇE KELİMELERİN SOYAĞACI =Etimolojik Sözlük Denemesi 1. KIRŞEHİR KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI BİLGİ ŞÖLENİ (8-10 EKİM 2003) Bildiri
917 Tuncer GÜLENSOY 2009 DÎVÂNU LUGÂTÎ`T-TÜRKÜ YENİDEN OKUMAK Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Bilgi Şöleni Bildirileri 28-30 Mayıs 2008 Bildiri
918 Tuncer GÜLENSOY 1985 DOĞU ANADOLU AĞIZLARI VE DÎVÂNÜ LÜGATİ `T-TÜRK 5. Milletler Arası Türkoloji Kongresi 23-28 Eylül 1985 1. cilt Bildiri
919 Tuncer UÇAROL 1980 Behçet Necatigil`in Sözlükleri Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Tanıtım
920 Turgut KOÇOĞLU 2012 RUSÇUKLU ZARÎFÎ ÖMER BABA VE MANZUM-MENSUR TASAVVUF TERİMLERİ LÜGATÇESİ: ISTILAHÂT-I MEŞÂYIH Turkısh Sudies Makale
921 Ufuk Deniz AŞÇI 2009 KÂŞGARLI MAHMUD VE WILHELM RABLOFF`UN SÖZLÜKÇÜLÜĞÜ Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Bilgi Şöleni Bildirileri 28-30 Mayıs 2008 Bildiri
922 Ufuk Deniz AŞÇI-Mehmet YASTI 2008 DERLEME SÖZLÜĞÜ`NDE KULLANILAN GÜN ADLARI Turkısh Sudies Makale
923 Ufuk TAVKUL 2009 DÎVÂNU LÜGATİ`T-TÜRK`TE SOSYAL TABAKALAŞMAYA DAİR TERMİNOLOJİ Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Bilgi Şöleni Bildirileri 28-30 Mayıs 2008 Bildiri
924 Uğur ÇAVGA 2015 BELKAYA (KONYA EREĞLİ) AĞZINDAN DERLEME SÖZLÜĞÜNE KATKILAR IJLET Makale
925 Venera TURATBEK KIZI 2008 XX. YÜZYILIN BAŞINA KADAR BASILMIŞ OLAN TÜRKÇE SÖZLÜKLER ÜZERİNE VI. ULUSLARARASI TÜRK DİLİ KURULTAYI BİLDİRİLERİ 20-25 EKİM 2008 -IV- Bildiri
926 Vildan KOÇOĞLU 2006 An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth Century Turkish (EDPT)”in Söz Dizini Ege Üniversitesi Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi Makale
927 Vugar Sultanov 1999 TÜRKÇE SÖZLÜKLERDE SEMANTİK-SENTAKTİK BİLGİLERİN VERİLMESİ ULUSLARARASI SÖZLÜKBİLİMİ SEMPOZYUMU 20-23 Mayıs 1999 Bildiri
928 Vural ÜLKÜ 2011 Almanya`da Sözlükçülük ve Sözlükler Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi Makale
929 Vural ÜLKÜ 2010 YENİ BİR BÜYÜK TÜRKÇE-ALMANCA SÖZLÜK` PROJESİ Türkiye`de ve Dünya`da Sözlük Yazımı ve Araştırmaları Uluslar Arası Sempozyumu Bildiri
930 Yakup SARIKAYA 2006 Yazılı Türkçenin Kelime Sıklığı Sözlüğü Bilge Dergisi Tanıtım
931 Yakup YILMAZ; Nigar KARAKULAK 2016 TÜRKÇE SÖZLÜKTE RENK ADLARININ MADDE BAŞI AÇIKLAMALARINDAKİ YETERSİZLİKLER I. ve II. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu 3-4 Kasım 2015 4. cilt Bildiri
932 Yakup YILMAZ-Soner TOKTAR 2015 TÜRKÇE SÖZLÜK`TE DAMAK UYUMUYLA TÜRKÇELEŞMİŞ NİSPET EKLİ KELİMELER Dede Korkut Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi Makale
933 Yasemin ÇELİK 2015 TÜRKÇE SÖZLÜK`TEKİ FİİLLERİN ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİNDEKİ GÖRÜNÜMLERİ -A VE B MADDELERİ ÖRNEKLEMİNDE Turkısh Sudies Makale
934 Yasin ŞERİFOĞLU 2010 Kazan-Tatar Türkçesi Sözlüğü Dil Araştırmaları Ulusal Hakemli Dergi Tanıtım
935 Yasin YAYLA 2015 TÜRK DİL KURUMU KÜTÜPHANESİNDEN İKİ YENİ FARSÇA-TÜRKÇE SÖZLÜK RumeliDE Dil ve Edebiyat Arş. Dergisi Makale
936 Yaşar ÖNEN 1996 Almanca-Türkçe Sözlük Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Tanıtım
937 Yaşar TOKAY 2011 DİVANÜ LUGATİT-TÜRK‟TE KIZGINLIK İFADE EDEN KELİMELER Turkısh Sudies Makale
938 Yavuz KARTALLIOĞLU 2008 Evliya Çelebi Seyahatnamesi Okuma Sözlüğü Dil Araştırmaları Ulusal Hakemli Dergi Tanıtım
939 Yavuz KARTALLIOĞLU 2010 Osmanlı Dönemi Türk Sözlükçülüğü Dil Araştırmaları Ulusal Hakemli Dergi Tanıtım
940 Yavuz KARTALLIOĞLU 2010 XAVIER BIANCHI`NİN `DICTIONNAIRE FRANÇAIS-TURC` ADLI SÖZLÜĞÜNDE İMLANIN GİZLEDİĞİ TELAFFUZLAR Türkbilig Türkoloji Araştırmaları Dergisi Makale
941 Yavuz KARTALLIOĞLU 2010 XAVIER BIANCHFNİN `BICTIONNAIRE FRANÇAIS-TURC` ADLI SÖZLÜĞÜNDE VULGARIZE (HALKLILAŞMIŞ) KELİMELER Türkiye`de ve Dünya`da Sözlük Yazımı ve Araştırmaları Uluslar Arası Sempozyumu Bildiri
942 Yavuz UNAT 2000 Eski Astronomi Metinlerinde Karşılaşılan Astronomi Terimlerine İlişkin Bir Sözlük Denemesi OTAM, Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Arastırma ve Uygulama Merkezi Dergisi Makale
943 Yedgar Ceferov 2016 ÖZEL İSİMLERİN ELEKTRONİK SÖZLÜKLERİ I. ve II. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu 3-4 Kasım 2015 1. cilt Bildiri
944 Yeşim Aksan; Mustafa Aksan 2016 TÜRKÇENİN DERLEM-TEMELLİ SIKLIK SÖZLÜĞÜ: TEMEL İLKELER VE UYGULAMA I. ve II. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu 3-4 Kasım 2015 1. cilt Bildiri
945 Yeter TORUN 2009 DERLEME SÖZLÜĞÜ VE TÜRKÇE SÖZLÜK`TE MADDE BAŞI OLARAK KİŞİ ADILLARININ KULLANIMLARI ÜZERİNE Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Makale
946 Yeter TORUN 2012 DİVANU LÜGATİ`T-TÜRK`TEN TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARINA DEVE İLE İLGİLİ SÖZ VARLIĞI ÜZERİNE Turkısh Sudies Makale
947 Yılmaz İNCE 2002 MANZUM SÖZLÜKLER ve `ŞEMSÎ`NİN CEVÂHİRÜ`LKELİMÂT`I ÜZERİNE BİR DİL İNCELEMESİ Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Makale
948 Yonca KOÇMAR 2011 OKUL SÖZLÜKLERİ HAZIRLAMADA YENİ BİR YAKLAŞIM: DÜZEY SÖZLÜKLERİ (İLKÖĞRETİM 6. SINIF ÖRNEĞİ) SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI Yüksek lisans tezi
949 Yonca KOÇMAR 2016 ÇOCUKLAR İÇİN TÜRKİYE`DE `KAVRAM İLİŞKİLERİ SÖZLÜĞÜ (THESAURUS)` HAZIRLANABİLİR Mİ? I. ve II. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu 3-4 Kasım 2015 4. cilt Bildiri
950 Yonca KOÇMAR-Engin YILMAZ 2012 İLKÖĞRETİME YÖNELİK HAZIRLANAN OKUL SÖZLÜKLERİNİN GÖRSEL TASARIM VE DÜZEYE UYGUNLUK BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRKÇENİN EĞİTİMİ-ÖĞRETİMİ ÜZERİNE ÇALIŞMALAR Bildiri
951 Yong-Song Lİ 1999 Karakalpak, Nogay, Kumuk, Karaçay-Balkar, Karay ve Kırım Tatarlarının Dilleri İçin Kısa Sözlük Kaynakçası Kebikeç Dergisi Makale
952 Yunus Emre TANSU 2002 Osmanlı Yer Adları Sözlüğü Bilge Dergisi Tanıtım
953 Yunus MEMMEDOV 2005 Onomastik Birimlerle Lügat Birimleri Arasında Leksik-Semantik Alaka Ege Üniversitesi Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi Makale
954 Yusuf AKÇAY 2009 MANZUM SÖZLÜKLERİN MODERN SÖZLÜKÇÜLÜĞE UYGULANABİLİRLİĞİ Turkısh Sudies Makale
955 Yusuf AKÇAY 2010 OSMANLI DÖNEMİ SÖZLÜKÇÜLÜĞÜ VE KARAHİSARÎ`NİN ŞÂMİLÜ`L-LUGA İSİMLİ SÖZLÜĞÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME İstanbul Üniversitesi Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı Doktora tezi
956 Yusuf AKÇAY 2011 Doğu`da ve Batı`da Sözlükçülüğün Gelişimi ve Osmanlı Dönemi Sözlük Metinlerine Genel Bir Bakış Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi Makale
957 Yusuf ÇOTUKSÖKEN 1999 Okul Sözlükleri Üzerine Kebikeç Dergisi Makale
958 Yusuf ÖZ 1999 Anadolu Sahasında Yazılmış Farsça-Türkçe Sözlükler Belleten Makale
959 Zafer GÖLEN 2000 James William Redhouse ve `Redhouse Sözlüğü` Bilge Dergisi Tanıtım
960 Zafer ÖNLER 2006 Divanü Lügati`t-Türk ve Kutadgu Bilig`de Tıp Terimleri Kebikeç Dergisi Makale
961 Zafer Önler 1999 MÜTERCİM ASIM`IN KAMUS TERCÜMESİ`NİN SÖZLÜKSEL DEĞERİ ULUSLARARASI SÖZLÜKBİLİMİ SEMPOZYUMU 20-23 Mayıs 1999 Bildiri
962 Zafer ÖZTEK 2004 TÜRK DİLİNİN ZENGİNLEŞTİRİLMESİNDE DERLEME SÖZLÜĞÜNÜN YERİ v.uluslararası türk dili kurultayı bildirileri ıı. 20-26 eylül 2004 Bildiri
963 Zafer YEŞİLÖZ 2012 NEVŞEHİR LAKAPLARINDAN DERLEME SÖZLÜĞÜ`NE KATKILAR Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Makale
964 Zekeriya BİNGÖL 2006 SÖZLÜK VE SÖZLÜKÇÜLÜK ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Akademik Bakış Dergisi Makale
965 Zekerya AKKUŞ-Hasan ASLAN-Esra MİNDİVANLI 2013 Dîvânu Lugâti`t-Türk`te Yer Alan `Münğüz Münğüz` Oyunu`nun Sosyal Bilgiler Öğretimine Uyarlanması: Örnek Bir Uygulama Selçuk Üniversitesi Türkiyat Arş. Dergisi Makale
966 Zekerya BATUR 2012 DİVÂNÜ LÜGATİ`T-TÜRK`TE ANLAMA VE ANLATMA BECERİLERİNE İLİŞKİN ÖRNEKLER Turkısh Sudies Makale
967 Zekerya BATUR Tuğba Nur BEYRET 2014 Divânü Lûgati`t-Türk`te Taklit Kelimeler Int. Journal of Language Academy Makale
968 Zekerya BATUR-Merve BEŞTAŞ 2011 DİVANU LUGAT`İT TÜRK`TE ÇOCUK DÜNYASI VE ÇOCUK EĞİTİMİ Turkısh Sudies Makale
969 Zekerya BATUR-Musa KAYA 2012 DİVÂNÜ LÜGÂTİ`T-TÜRK`TE DİL ÖĞRETİMİ BAĞLAMINDA SÖZEL KÜLTÜR ÜRÜNLERİ ARACILIĞIYLA DEĞER AKTARIMI Turkısh Sudies Makale
970 Zeki KAYMAZ 2014 İBNİ MÜHENNÂ LÜGATİ`NDE KAÇ KELİME VAR? Türk Kültürünü Araştırma Ens. Der Makale
971 Zeki KAYMAZ 2004 DERLEME SÖZLÜĞÜNDEKİ BAZI KELİMELERİN KAYNAĞI HAKKINDA v.uluslararası türk dili kurultayı bildirileri ıı. 20-26 eylül 2004 Bildiri
972 Zeki Kaymaz 2007 DİVANÜ LUGATİ`T-TÜRK`TEKİ DİYALOGLAR ÜZERİNE KAŞGARLI MAHMUT VE TÜRK DÜNYASININ DİLİ, EDEBİYATI, KÜLTÜRÜ VE TARİHİ Bildiri
973 Zeynep AKDENİZ 2010 KIRGIZ EPİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ-I Milli Folklor Dergisi Tanıtım
974 Zeynep ASLAN 2012 Tarih Boyunca Farsça-Türkçe Sözlükler Dil Araştırmaları Ulusal Hakemli Dergi Tanıtım
975 Zeynep HESEN 2009 ÇİN`DE KAŞGARLI MAHMUT VE DİVAN-ILÜGAT`İT TÜRK ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALAR Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Bilgi Şöleni Bildirileri 28-30 Mayıs 2008 Bildiri
976 Zeynep KORKMAZ 1999 Oğuz Türkçesinin Tarihi Gelişme Süreçleri ve Divanü Lugatit Türk Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Makale
977 Zeynep KORKMAZ 2000 Türkiye`de Ağız Sözlükleri Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Makale
978 Zeynep KORKMAZ 2000 Türkiye`de Ağız Sözlükleri Türkiyede Halk Ağzından Söz Derleme Dergisi Makale
979 Zeynep KORKMAZ 2013 DİL-KÜLTÜR BAĞLANTISI AÇISINDAN KÂŞGARLI MAHMUD VE DİVANÜ LUGATİ`T-TÜRK VI. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri III 20-25 Ekim 2008 Bildiri
980 Zinnur URAKSiN 2002 TÜRK HALKLARININ BİRBİRLERİYLE ANLAŞMADA, İLİŞKİ KURMADA SÖZLÜKLERİN ÖNEMİ ORTAK DİL TÜRKÇE 25 EYLÜL 2002 Bildiri
981 Ziya Doğan KORELİ 2007 EYLEM VE AD OLARAK KULLANILAN VE TÜRKÇE SÖZLÜKTE BULUNMAYAN ÖBEKLER VE BUNLARIN TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDEKİ YERİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ANABİLİM DALI Yüksek lisans tezi
982 Ziyad ALRAWASHDEH 2011 KLASİK ARAPÇA SÖZLÜKLERDE `İLİM` İstanbul Üniversitesi Şarkiyat Mecmuası Makale
983 Ziyat AKKOYUNLU 2009 DÎVÂNU LUĠÂTİ`T-TÜRK` TE EVİRİK (İBRİK) Türkbilig Türkoloji Araştırmaları Dergisi Makale
984 Ziyat AKKOYUNLU 2009 KİTÂBU DÎVÂNU LUĞÂTİ`T- TÜRK TE BAZI MESELELER Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Bilgi Şöleni Bildirileri 28-30 Mayıs 2008 Bildiri
985 Zuhal KARGI ÖLMEZ 2002 Meninski`nin Sözlüğündeki "Tartarca" Sözcükler Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türkoloji Dergisi Makale
986 Zuhal KARGI ÖLMEZ 1998 Çağatayca Sözlükler Kebikeç Dergisi Makale
987 Zuhal KARGI ÖLMEZ 1999 Özbekçenin Sözlükleri Kebikeç Dergisi Makale
988 Zuhal KARGI ÖLMEZ 2000 MENİNSKİ`NİN SÖZLÜĞÜNDEKİ `TARTARCA` SÖZCÜKLER IV ULUSLARARASI TÜ RK DİLİ KURULTAYI BİLDİRİLERİ II 24-29 EYLÜL 2002 Bildiri
989 Zuhal KARGI ÖLMEZ 2002 MENİNSKİ`NİN SÖZLÜĞÜNDEKİ `TARTARCA` SÖZCÜKLER Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türkoloji Dergisi Makale
990 Zübeyde BÎKTAGÎROVA 2009 KAŞGARLI MAHMUDUN DİVAN-U LUGA Tİ`T-TÜRK`TEKİ ATASÖZLERİ Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Bilgi Şöleni Bildirileri 28-30 Mayıs 2008 Bildiri
991 Zühal KÜLTÜRAL 2009 DİL BİLGİSİ TERİMLERİ SÖZLÜKLERİ VE TERİMLERİN KULLANIMINDA GÖRÜLEN AKSAKLIKLAR Turkısh Sudies Makale
992 Zühal KÜLTÜRAL 2009 KARAKOYUNLU MUHAMMEDTAĞI VE FERHENG-İ TÜRKÎ LUGATI Turkısh Sudies Makale
993 Zühal KÜLTÜRAL 2009 SÖZLÜK BİLİMİ AÇISINDAN DÎVÂNÜ LUGÂTİ`t-TÜRK Turkısh Sudies Makale
994 Zühal KÜLTÜRAL 2007 GALATÂT SÖZLÜKLERİ VE DİL BİLİMİ AÇISINDAN ÖNEMİ IV ULUSLARARASI TÜ RK DİLİ KURULTAYI BİLDİRİLERİ II 24-29 EYLÜL 2000 Bildiri
995 Zühal ÖLMEZ 2013 ÇAĞATAYCADAKİ MOĞOLCA SÖZCÜKLER VI. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri III 20-25 Ekim 2008 Bildiri
996 Ceylan YILDIRIM, Dilek TURAN 2016 ÇEVİRİ YAZILIMLARINDA TERMİNOLOJİ ÇALIŞMASININ ÖNEMİ
997 Melda N. YILDIZ 2016 TÜRKMEN ATASÖZLERİ PROJESİ
998 Elçin YILMAZKAYA 2016 ÇAVUŞÇANIN SÖZVARLIIĞI - DERLEM TABANLI BİR UYGULAMA
999 Alfiya YUSUPOVA 2008 XX. YÜZYIL SÖZLÜKLERİNİ KARŞILAŞTIRMA BAKIMINDAN YAPILAN İNCELEMENİN BAZI SONUÇLARI
1000 Alfiya YUSUPOVA 2012 XX. YÜZYIL SÖZLÜKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI BAKIMINDAN YAPILAN İNCELEMENİN BAZI SONUÇLARI
1001 Maphosa MANDLENKOSİ (Çev. Duygu KAMACI) 2014 (Sözlükbilimde Yasal Sorunlar: Isichazamazwi Sesindebele Sözlüğü`nde Marka Adlarının Kullanımı Üzerine Bir İnceleme
1002 Samukele HADEBE (Çeviren Serdar Karaoğlu) 2014 Ndebele`de Sözlük Eleştirisi Geliştirme
1003 Turgay SEBZECİOĞLU 2016 ÇEVRİMİÇİ ETKİLEŞİMLİ TÜRKÇE DİYALOG BOTU PROJESİ: GÖKBİLGE